Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komite. Unionens årlige arbeidsprogram for europeiske standardisering for 2016

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee The annual Union work programme for European standardisation for 2016

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 4.2.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Europæisk standardisering er hjørnestenen i et velfungerende indre marked. De positive virkninger af standardisering er både velkendte og anerkendte. Det er et af de centrale tiltag i strategien for det indre marked 1 og indgår desuden i flere politiske initiativer, herunder industripolitikken og strategien for et digitalt indre marked .

Kommissionen fastsatte sin strategiske vision for europæiske standarder i sin meddelelse om standarder og fastsatte de juridiske rammer i forordningen om europæisk standardisering (i det følgende benævnt "forordningen"), der trådte i kraft den 1. januar 2013.

En af forordningens nyskabelser er Kommissionens pligt til at vedtage et årligt EU-arbejdsprogram for europæisk standardisering, som opstiller de strategiske prioriteter for europæisk standardisering på grundlag af de politiske mål, som Kommissionen har opstillet i sin planlægning.

Det årlige EU-arbejdsprogram ("arbejdsprogrammet") er et redskab til at forbedre samarbejdet mellem Kommissionen og det europæiske standardiseringssystem, idet det beskriver Kommissionens vision og planer for det følgende år, for så vidt angår standardisering: Der foreslås i den forbindelse aktioner for det europæiske standardiseringssystems aktører.

Som fremhævet i strategien for det indre marked er standardisering afgørende for effektivt at støtte Kommissionens prioriteter, navnlig at: skabe vækst i den europæiske økonomi og arbejde til de europæiske borgere, forbedre det forbundne digitale marked, skabe en modstandsdygtig energiunion og fremme det indre marked med et styrket energigrundlag med EU som en stærkere global aktør og forhandler af en rimelig og afbalanceret frihandelsaftale mellem EU og USA.

For at sikre, at standardiseringen støtter disse prioriteter på en hensigtsmæssig måde i de kommende år, agter Kommissionen, sammen med løbende anmodninger om udarbejdelse af standarder, at tage sit partnerskab med det europæiske standardiseringssystem op til fornyet overvejelse for at sikre, at det opfylder behovet for inddragelse af alle interessenter (industri, små og mellemstore virksomheder, forbrugere, miljøorganisationer, arbejdstagere…).

I 2015 afsluttede Kommissionen en række vigtige vurderings- og evalueringsaktiviteter vedrørende rammerne for standardisering. For 2016 begynder arbejdsprogrammet derfor med at redegøre for resultaterne af de forskellige aktiviteter og foranstaltninger rettet mod at forbedre gennemførelsen af forordningen (afsnit 2). I afsnit 3 gøres der rede for de planlagte anmodninger om standardisering i 2016 med oplysninger om deres bidrag til at opfylde Kommissionens politiske prioriteringer. Til slut beskrives og opdateres indholdet af en række vigtige emner, der udspringer af forordningen og allerede har været inkluderet i foregående arbejdsprogrammer, f.eks. rummelighed, internationalt samarbejde, intellektuelle ejendomsrettigheder og forskning samt finansielle og operationelle spørgsmål. Inden for disse områder peger Kommissionen også på visse punkter, hvor der er behov for mere inddragelse af andre medlemmer fra kredsen om europæisk standardisering.

Retningslinjerne i arbejdsprogrammet har ikke andre budgetmæssige indvirkninger end de allerede forudsatte for 2016.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet