EU-strategi for bedre lovgivning

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.9.2016, dansk utgave)

Unionens tilstand 2016 Kommissionen fremlægger resultaterne af sin indsats for bedre lovgivning

I forbindelse med Jean-Claude Junckers 2016-tale om Unionens tilstand har Kommissionen i dag redegjort for de fremskridt, der er gjort, og kommende tiltag med hensyn til at opnå bedre lovgivning og herigennem sikre de europæiske borgere mærkbare fordele og tage hånd om de fælles udfordringer, som EU står over for.

Udarbejdelse af tidssvarende og hensigtsmæssige regler, der tjener deres formål, er et fælles ansvar, som det er vigtigt at varetage for opretholdelsen af retsstaten og vores fælles værdier samt for at sikre effektiviteten i vores offentlige forvaltninger og i virksomhederne. Bestræbelserne for at lovgive bedre understøttes af en kritisk vurdering af, om en given indsats bør gøres på EU-plan eller på nationalt plan, og af et mere aktivt og meningsfyldt samspil med alle berørte parter.

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, udtalte: "En politisk Kommission er en, der lytter til Europa-Parlamentet, til alle medlemsstaterne og til borgerne. Og det var vores lydhørhed, der gav min kommission incitamentet til at tilbagetrække 100 forslag i de første to år af mandatet - således at der er blevet fremlagt 80 % færre initiativer end de foregående 5 år - og til at iværksætte en grundig gennemgang af al eksisterende lovgivning. For det er kun ved at koncentrere vores ressourcer om de spørgsmål, hvor EU hurtigt kan kan skabe reel merværdi og levere resultater, at vi vil være i stand til at gøre Den Europæiske Union bedre og mere tillidsvækkende."

Kommissionens første næstformand Frans Timmermans, som er ansvarlig for bedre lovgivning, udtalte i dag: "Vi vil være ambitiøse, hvor det er nødvendigt og mere tilbageholdende, når vi kan. EU-borgerne forventer, at Den Europæiske Union ændrer sig. De vil, at EU tager hånd om de store problemer, der berører dem i byer og på stræder, men samtidigt ønsker de ikke regler, der skaber bureaukrati eller komplicerer deres liv unødigt. Vi har arbejdet hård for at skabe forandring og bryde med fortiden. Vi har kasseret mange regler, vi har forbedret mange andre, og vi har fremsat forslag, der fokuserer på de væsentlige spørgsmål som f.eks. migration, sikkerhed, investering og klimaforandringer. Vi vil fortsætte ad den vej, lytte til borgerne og handle i overensstemmelse med deres ønsker. Og, hvis Parlamentet og Rådet kan tilslutte sig vores forslag og vedtager dem, vil borgerne i hele EU snart kunne mærke reelle ændringer."

Ved starten af sit mandat gjorde Junckerkommissionen det klart, at denne ville ændre sin indsats og sin fremgangsmåde ved at fokusere på de spørgsmål, der virkelig har betydning for folk, ved at gøre en stor indsats i store spørgsmål, hvor der er størst behov for en EU-indsats, og ved at lade medlemsstaterne påtage sig ansvaret, hvis en national indsats er mere hensigtsmæssig.

Den store indsats i store spørgsmål betyder også, at man skal have en evne til at tackle nye omstændigheder og hastende sager ved hurtig mobilisering, når det er nødvendigt, således som det f.eks. har været tilfældet i migrationskrisen. Kommissionen har forberedt og fremlagt initiativer på rekordtid med afsæt i evidensbaserede analyser af deres virkning.

Bedre lovgivning er en fælles dagsorden, der kræver vedvarende indsats fra alle EU-institutioner og fra nationale regeringer.

Kommissionen gentager i dag sit engagement med hensyn til dagsordenen for bedre lovgivning og bekendtgør følgende prioriterede indsatsområder:

• Kursen skal holdes: Kommissionens arbejdsprogram for 2017 vil fortsat være koncentreret omkring nogle få velvalgte initiativer, der afspejler vores 10 politiske prioriteter og tager hånd om de udfordringer, EU i øjeblikket står over for. Arbejdsprogrammet vil omfatte tilbagetrækning af lovgivning og følge op på de første forslag fra REFIT-platformen.

• Der skal tages ansvar: Kommissionen vil overveje ændringer af reglerne om EU-autorisationsprocedurer i visse følsomme sektorer for at sikre, at Kommissionen ikke er alene om at påtage sig ansvaret for at handle, hvis medlemsstaterne ikke kan udtale sig.

• Der skal udvises åbenhed: Kommissionen vil foreslå et nyt åbenhedsregister med henblik på interessenternes samspil med Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

• Der skal foretages indberetning af byrder: Den første "årlige undersøgelse af byrden" vil blive fremlagt af Kommissionen som led i den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

• Håndhævelsen skal styrkes: Kommissionen vil vedtage en meddelelse om anvendelse af EU-retten for at fremme effektiv anvendelse, gennemførelse og håndhævelse.

Resultaterne med den store indsats i store spørgsmål

Kommissionen har gennemført en væsentlig reduktion af sine årlige arbejdsprogrammer, og der var således tale om 23 nye prioriterede initiativer og pakker i 2015 og 23 igen i 2016. Den har koncentreret sin indsats om store initiativer med stor EU-merværdi: fremme af investeringer, indsats over for flygtningekrisen, styrkelse af grænserne, bekæmpelse af klimaforandringer, fremme af innovation gennem et digitalt indre marked, etablering af en energiunion og bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse.

Konsekvent efterlevelse af EU-lovgivning har også betydning for borgerne. Kommissionen lægger særlig vægt på de overtrædelser, der har væsentlig indvirkning på virkeliggørelsen af vigtige EU-politikmål.

Reduktion af lovgivningsbyrden og af bureaukrati

Kommissionen har gjort en lige stor indsats for at forenkle den eksisterende lovgivning og for at sikre, at den tjener sit formål i en verden under hurtig forandring. For at gøre det muligt for os at fokusere på prioriterede spørgsmål har vi de sidste to år tilbagetrukket 90 lovforslag, hvis behandling var gået i stå lovgivningsprocessen, vi har ophævet 32 utidssvarende love, og vi har identificeret 103 områder, hvor der skal gennemføres forenkling af lovgivningen.

Etableringen af REFIT-platformen har øget inputtet fra nationale regeringer og fra interessenterne til vores forenklingsdagsorden. Via et særligt websted kan interessenterne give udtryk for deres synspunkter om EU-love til platformen og foreslå forbedringer. Der er med platformen allerede vurderet mere end 100 ideer og fremlagt 17 udtalelser med konkrete forslag til Kommissionen om en række spørgsmål. Kommissionen vil rapportere om sin planlagte opfølgning i arbejdsprogrammet for 2017.

Åben og evidensbaseret fastlæggelse af politikker

Kommissionen har siden maj 2015 gennemført en række foranstaltninger med henblik på at indgå mere aktivt og meningsfuldt i en dialog med alle interessenter i forbindelse med forberedelse af nye initiativer og evaluering af eksisterende politikker. Der er tale om en ny tilgang til inddragelsen af interessenter og borgere, som nu er i stand til at give onlinefeedback på Kommissionens indledende politikideer, deltage i webbaserede offentlige høringer og fremsætte kommentarer til Kommissionens forslag og til gennemførelseslovgivning, inden Kommissionen vedtager den.

For at styrke den uafhængige kvalitetskontrol af Kommissionens konsekvensvurderinger blev Udvalget for Konsekvensanalyse den 1. juli 2015 erstattet af Udvalget for Forskriftskontrol med et udvidet og styrket mandat til at se på eksisterende lovgivning. Kommissionens system til konsekvensvurdering er blevet evalueret eksternt, og dets kvalitet er anerkendt og givet en høj ranking af OECD.

Yderligere oplysninger

Meddelelse - Bedre lovgivning: Levering af bedre resultater til fordel for en stærkere Union

Meddelelse om bedre lovgivning med henblik på bedre resultater

Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning

REFIT-platformen

REFIT-programmet

"Let byrden"-portalen

Pressemeddelelse om dagsordenen for bedre lovgivning

Memo om dagsordenen for bedre lovgivning

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
14.09.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet