Endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte (høring)

Endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte (høring)

Forslag til begrenset oppdatering av det generelle gruppeunntaket (offentlig støtte): utvidelse for å inkludere havner og flyplasser (høring)
Proposal for a targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid): extension to ports and airports

Felles høringsuttalelse sendt til Kommisjonen fra de nordiske næringsministre. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.12.2016.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.12.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har lagt et forslag til endringer i det generelle gruppeunntaket (GBER) ut på høring. Det gjennomføres 2 høringsrunder. Første høringsrunde hadde frist 30. mai 2016. Andre høringsrunde hadde frist 8. desember 2016.

Det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte (GBER) utløper i 2020. Kommisjonen ønsker ikke å åpne for større endringer i regelverket om offentlig støtte (GBER og retningslinjer) før den alminnelige revisjonsprosessen starter, antageligvis i 2018. Det åpnes derfor ikke for en større revisjonsprosess nå.

Men Kommisjonen signaliserte i pkt. 1 fortalen til GBER (forordning (EU) nr. 651/2014) at den ville innlemme støtte til infrastruktur for havner og flyplasser i gruppeunntaket når det foreligger tilstrekkelig erfaring med slik støtte. Kommisjonen har nå fattet 33 vedtak om støtte til havner og 54 om støtte til flyplasser, og de sendte derfor et forslag til endringer på høring i mars 2016.

Kommisjonens forslag til endringer i første høringsrunde:

Støtte til flyplasser
Støtte kan gis til flyplasser med et gjennomsnittlig årlig trafikkgrunnlag som ikke overstiger 3 millioner passasjerer og 200.000 tonn cargo. Støtte skal videre ikke gis til flyplasser som ligger innenfor en radius av 100 km/60 minutters reisetid (bil, buss, tog) fra en annen flyplass med rutetransport, med unntak av små flyplasser med et årlig trafikkgrunnlag opp til 50000 reisende, og til relokalisering eller etablering av nye flyplasser.

Støtten skal være proporsjonal med flyplassens størrelse (og ikke investeringen; Kommisjonen foreslår derfor ikke terskelverdier for tillatt støtte. For flyplasser med gjennomsnittlig årlig trafikkgrunnlag på 1 million passasjerer kan det gis støtte for inntil 75 % av støtteberettigede kostnader, og for inntil 50 % for flyplasser over 3 millioner passasjerer. Støtteintensiteten kan økes med 20 prosentpoeng for flyplasser i «remote regions». Samsvarskriteriet for støtte til flyplasser må være i samsvar med kriteriene i retningslinjene for støtte til flyplasser og flyselskaper.

Støtte til havner
Utkastet omfatter både støtte til maritime og innlands havner.

For maritime havner, viser Kommisjonen til at den i meddelelsen «Ports: an engine for growth» (COM(2013)295) har understreket at EU trenger effektive havner i alle maritime regioner. Det krever effektive offentlige og private investeringer, og særlig tilpasning av infrastruktur for tilgang til havner, havneinfrastruktur og «superstructure» for den økende størrelsen og kompleksiteten av flåten, alternativt drivstoffinfrastruktur og strengere miljøkrav.

For maritime havner vil tillatt støtteintensitet variere, avhengig av investeringsprosjektets størrelse. Støtteberettigede kostnader er kostnadene, inkludert planleggingskostnader, for bygging eller oppgradering av havneinfrastruktur og superstrukturer (med unntak av mobilt utstyr), og til bygging eller oppgradering av tilgangsinfrastruktur, herunder mudring. Dersom det gis konsesjon eller andre rettigheter til tredjemann til å bygge, oppgradere, drive eller leie havneinfrastruktur eller superstruktur, skal det tildeles etter åpne, transparente og ikke-diskriminerende grunnlag. Infrastrukturen skal gjøres tilgjengelig for interesserte brukere på åpen, transparens og ikke-diskriminerende grunnlag, og til markedspris.

Europaparlamentet vedtok for øvrig i går sin posisjon til havneforordningen. Teksten skal sikre åpenhet ved fastsettelsen av avgifter for bruk av havnetjenester og infrastruktur, og for offentlig støtte til drift av havner. Et av de viktigste punktene i rapporten er at EP avviser Kommisjonens forslag om at det skal være fri markedsadgang til å levere havnetjenester. Se vedlagte rapport fra samferdselsråden med lenker til parlamentets tekst og Kommisjonens pressemelding i saken.

“Begrensede, men nødvendige tekniske korreksjoner” for å klargjøre anvendelsen av støtteregelverket.

- det foreslås å heve terskelverdiene for støtte på kulturområdet (se forslag til endringer i Artikkel 4 (z)) + endringer i Art 53 og 54
- støtte i form av salg av eiendom til under markedspris foreslås regulert i nytt punkt (k) i andre paragraf i artikkel 5
- endring i Art 6 bokstav d: utvidelse av ordningen med støtte til virksomheter som ansetter personer med nedsatt funksjonsevne til å omfatte ordningen både under Artiklene 34 og 35. Samt forslag til endringer i Art 31.
- endringer i hvorledes støtteintensiteten skal beregnes i Art 7.
- endringer i Artikkel 12 om monitoring
- transportstøtte til tynt befolkede områder, driftsstøtte til EUs «outermost regions» (som definert i artikkel 349 TEU; bl.a. Guadeloupe, Réunion og Azorene)

- endring i artikkel 2 punkt 61 a, slik at det vil bli mulig å gi regional investeringsstøtte til relokalisering av virksomheter til områder der det er tillat å gi regionalstøtte, dersom virksomheten som mottar støtten har færre enn 100 ansatte, eller flyttingen berører mindre enn halvparten av arbeidsstokken.

I andre høringsrunde har Kommisjonen gjort noen endringer i forhold til det første utkastet, blant annet:

• Ytterligere forenkling for mindre investeringer i havner (under € 5 millioner for maritime havner og under € 2 millioner for innlands havner). Videre foreslås det mer fleksible regler for varigheten av konsesjoner i havner, for å gi konsesjonærene tid til å få dekket sine investeringer

• Utvidet rekkevidde av bestemmelsene for svært små flyplasser. Kommisjonen foreslår å omfatte flyplasser med opp til 150 000 passasjerer årlig (en økning fra 50 000 i det første utkastet). Videre foreslår den å lette investeringene til slike flyplasser ved å forenkle ytterligere kriteriene for støtte, som maksimal støtteintensitet

• Adgang til driftsstøtte til EUs «Outermost Regions» også for transport- og energisektoren

• Økt støttetak for kulturformål

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det gjeldende gruppeunntaket er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. november 2008 nr 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, vedtatt med hjemmel i lov om offentlig støtte §2. Endringene dersom de blir vedtatt i EU, vil gjennomføres i norsk rett ved at rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikke ventet at dette vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. På sikt vil en utvidelse av gruppeunntaksforordningen føre til at færre støtteordninger må notifiseres, noe som vil lette den administrative byrden på støttegivere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for offentlig støtte og referansengruppen for offentlig støtte har blitt informert om endringsforslaget. Kommisjonens forslag har også vært sendt på offentlig høring. Rettsakten anses som EØS-relevant.

Status
Kommisjonens forslag til nytt gruppeunntak ble lagt frem 7. mars 2016. Første høringsrunde ble avsluttet 30. mai 2016. Andre høringsrunde ble avsluttet 8. desember 2016.

Norge har fulgt prosessen i EU, og vært representert på møter med Kommisjonen, og har gitt skriftlig innspill til Kommisjonen i både første og andre høringsrunde.

Videre prosess er:
• Vedtagelse av endringene i college tidlig i 2017
• Publisering/ikrafttredelse sent i første kvartal 2017.

Endringene i gruppeunntaket skal etter planen innlemmes i EØS-avtalens vedlegg XV, slik som gjeldende gruppeunntaksforordning når de er vedtatt i EU.