EUs "State of the Union" 2017

EUs "State of the Union" 2017

Unionens tilstand 2017: Vind i seilene
The State of the Union 2017: Catching the wind in our sails

Tale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 13.9.2017. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 14.9.2017
- Vi bør sørge for at EUs regler om arbeidsmobilitet overvåkes og håndheves på en rettferdig, enkel og effektiv måte av en europeisk tilsyns- og håndhevelsesinstans. Det mener presidenten for Europakommisjonen, som 13. september la fram sin årlige statusrapport om Unionens tilstand. - Det er absurd å ha et banktilsyn til å kontrollere bankstandarder, men ingen felles myndighet for å sikre rettferdighet på arbeidsmarkedet. Vi vil opprette en, slo president Jean-Claude Juncker fast i sin tale i Europaparlamentet.

Kommisjonspresidenten vil også ha et EU-byrå for cybersikkerhet, og et konkret forslag til dette ble presentert samme dag. Han tok ellers til orde for sterkere samhold og solidaritet blant medlemslandene, inkludert respekt for EU-domstolens avgjørelser, og la et klart press på land som ennå ikke har innført av euroen.

Internasjonalt bør EU styrke handelssamarbeidet med andre land gjennom nye handelsavtaler, i første omgang Australia og New Zealand, hvor forslag til å åpne forhandlinger nå foreligger. Men samtidig advarte Juncker mot naivitet på handelsområdet. For å beskytte EUs strategiske interesser vil Kommisjonen derfor foreslå at det opprettes en "screening" av andre lands investeringer i EU på områder som havner, energi-infrastruktur og forsvarsteknologi, et utspill mange mener spesielt retter seg mot kinesiske bedriftsovertakelser.

Juncker talte ellers varmt om utsiktene for både for en forsvarsunion og en sosial union, men understreket at det ikke var Kommisjonens mål å ta nye initiativer på alle mulig felt. Tvert imot, antallet regelverksforslag har gått ned de siste årene, hevdet Juncker, som opplyste at han vil opprette en "task force" som spesielt skal se etter om det er ting som i fremtiden med fordel kan gjøres på nasjonalt eller regionalt nivå enn av EU.

Sist, men ikke minst, oppfordret han til en sammenslåing av stillingene som president for Kommisjonen og Rådet, samtidig som vedkommende velges og ikke utpekes, slik praksis har vært hittil for de to presidentstillingene.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (Kommisjonens pressemelding 13.9.2017)

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, holdt i dag sin tale om Unionens tilstand 2017 for Europa-Parlamentets medlemmer i Strasbourg. Han forelagde sine prioriteter for det kommende år og redegjorde for sine visioner for, hvordan Den Europæiske Union kan udvikle sig frem til 2025 (se hele talen). Han forelagde en køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtalte i dag: "at Europa nu igen får vind i sejlene. Men vi kommer ingen steder, hvis vi ikke fanger den vind. (...) Vi (skal) udstikke kursen for fremtiden. Som Mark Twain skrev, vil vi i fremtiden være mere skuffede over de ting, vi ikke gjorde end over dem, vi gjorde. Nu er tiden inde til at skabe et mere forenet, stærkere og mere demokratisk Europa for 2025."

Jean-Claude Junckers tale i Europa-Parlamentet blev ledsaget af vedtagelsen af Kommissionens konkrete initiativer på områderne handel, screening af investeringer, cybersikkerhed, industri, data og demokrati, således at der omgående sættes handling bag ordene.

En række faktaark, der er offentliggjort i dag, rummer ligeledes nærmere oplysninger om nogle af de centrale elementer, som er omhandlet i formandens tale.

Centrale budskaber i talen om Unionens tilstand 2017

Vind i sejlene

"Her ti år efter, at krisen ramte, er Europas økonomi endelig ved at komme på fode igen. Og således vokser vores selvtillid. Lederne af EU-27, Parlamentet og Kommissionen giver atter Europa en central plads i vores Union. Sammen giver vi Unionen en central plads i vores Union."

Kursen holdes

"Når vi ser mod fremtiden, må vi ikke lade os bringe ud af kurs. (...) Vi skal (...) afslutte det, vi påbegyndte i Bratislava"

Handel: "Partnere fra hele kloden er begyndt at stå i kø for at indgå handelsaftaler med os. (...) Nu har vi til hensigt at foreslå, at der indledes handelsforhandlinger med Australien og New Zealand."

"Lad mig sige det én gang for alle: vi går ikke naivt ind for frihandel. Europa skal altid forsvare sine strategiske interesser. Derfor fremlægger vi i dag et forslag om en ny EU-ramme til screening af udenlandske investeringer."

Industri: "Jeg er stolt af vores bilindustri. Men jeg chokeres, når forbrugerne bevidst og med overlæg vildledes. Jeg opfordrer bilindustrien til at gøre rent bord og gøre skaden god igen."

"Den nye strategi for EU's industripolitik, som vi fremlægger i dag, vil bidrage til, at vores industri kan holde sig eller blive globalt førende med hensyn til innovation, digitalisering og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler."

Bekæmpelse af klimaforandringer: "På baggrund af sammenbruddet i Amerikas Forenede Staters ambitioner vil Europa sørge for, at vi gør vores planet 'great again'. Den udgør hele menneskehedens fælles arv."

Cybersikkerhed: "Cyberangreb udgør en langt alvorligere trussel mod demokratiers og økonomiers stabilitet end kanoner og tanks. (...) Kommissionen (fremlægger) i dag forslag om en række nye redskaber, herunder et europæisk agentur for internetsikkerhed, der skal bidrage til at forsvare os (...)."

Migration: "Europa er og skal forblive et solidaritetens kontinent, hvor de, der flygter fra forfølgelse, kan søge tilflugt."

"Vi har fælles grænser, men medlemsstater, hvis geografi placerer dem i første række, kan ikke være alene om at beskytte dem. Fælles grænser og fælles beskyttelse må gå hånd i hånd."

"Det er umuligt for mig at tale om migration uden at hylde Italien for det ædle og utrættelige arbejde, landet udfører. (...) Italien redder Europas ære i Middelhavet."

Det europæiske solidaritetskorps (se Faktaark): "Jeg er særligt stolt over de unge europæere, (...) der gør tjeneste i vores nye europæiske solidaritetskorps. De gør europæisk solidaritet til virkelighed."

Afrika (se Faktaark): "Vi må også vise solidaritet med Afrika. Afrika er et ungt og ædelt kontinent, det er menneskehedens vugge. Den Europæiske Unions trustfond for Afrika på 2,7 mia. EUR skaber beskæftigelsesmuligheder i hele Afrika."

Sejlene sættes

"Nu er tiden inde til at drage de første konklusioner af debatten [om Europas fremtid]. Til at gå fra overvejelse til handling. Fra debat til beslutning. I dag vil jeg gerne fremlægge min vision for Dem: mit eget "sjette scenarie", kunne man sige."

"For mig er Europa mere end et fælles marked. Mere end penge, mere end euroen. Det handlede altid om værdier."

Øst til vest: "Europa strækker sig fra Vigo til Varna. Fra Spanien til Bulgarien. Øst til vest: Europa må ånde med begge lunger. I modsat fald vil vores kontinent miste vejret."

Udstationering af arbejdstagere (se Faktaark): "I en Union af ligeværdige kan der ikke være andenrangs arbejdstagere. Arbejdstagere bør tjene samme løn for det samme arbejde på den samme arbejdsplads."

En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (se Faktaark): "Det forekommer meningsløst at have en banktilsynsmyndighed til at holde opsyn med bankstandarder, men ingen fælles arbejdsmarkedsmyndighed, der skal sørge for retfærdighed i vores indre marked. Vi vil oprette en."

Dobbelte kvalitetsstandarder for fødevarer (se Faktaark): "I en Union af ligeværdige kan der ikke være andenrangs forbrugere. Jeg vil ikke acceptere, at der til mennesker i nogle dele af Europa sælges fødevarer af ringere kvalitet end i andre lande (...) Slovakkerne fortjener ikke at få mindre fisk i deres fiskestave. Ungarerne skal ikke have mindre kød i deres måltider. Ej heller skal tjekkerne have mindre kakao i deres chokolade."

Retsstaten: "I Europa blev den stærkes lov erstattet af lovens styrke (...) Retsstatsprincippet kan ikke fravælges i Den Europæiske Union. Dette er uomgængeligt nødvendigt."

"Domstolens afgørelser skal respekteres af alle. Undergraves disse, eller undergraves de nationale domstoles uafhængighed, fratages borgerne deres grundlæggende rettigheder."

Schengenområdet: "Hvis vi ønsker at styrke beskyttelsen af vore ydre grænser, er det nødvendigt at åbne Schengenområdet for Bulgarien og Rumænien øjeblikkeligt. Vi bør også lade Kroatien blive fuldt medlem af Schengen-aftalen, når det opfylder alle kriterier. "

Euroområdet (se Faktaark): "Hvis vi ønsker, at euroen skal forene snarere end adskille vores kontinent, bør den udvikle sig til mere end en udvalgt gruppe af landes valuta. Euroen er tænkt som en fælles valuta for Den Europæiske Union som helhed."

Udvidelsen: "Vi (bør) tilbyde landene på Vestbalkan et troværdigt udvidelsesperspektiv (...) Det står klart, at der ikke vil ske nogen yderligere udvidelse i løbet af [denne] mandatperiode (...) Men derefter vil Den Europæiske Unions medlemsskare være større end 27."

Tyrkiet: "Tyrkiet har distanceret sig kraftigt fra Den Europæiske Union i nogen tid."

"Journalister hører til i nyhedsredaktioner og ikke i fængsler. De hører til der, hvor ytringsfriheden hersker."

"Jeg har følgende opfordring til Tyrkiets magthavere: Giv vore journalister friheden."

Afstemning med kvalificeret flertal angående beskatning: "Jeg støtter kraftigt op om at indføre afstemning med kvalificeret flertal for afgørelser om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, fair beskatning af den digitale sektor og afgift på finansielle transaktioner."

Europæisk økonomi- og finansminister (se Faktaark): "Vi har behov for en europæisk økonomi- og finansminister: en europæisk minister, som fremmer og støtter strukturreformer i vore medlemsstater."

"Vi har ikke behov for parallelle strukturer (...) Euroområdets parlament er Europa-Parlamentet."

Kampen mod terrorisme: "Jeg opfordrer til en europæisk efterretningsenhed, der skal sikre, at oplysninger om terrorister og fremmedkrigere automatisk udveksles blandt efterretningstjenesterne og politiet."

En stærkere global aktør: "Jeg vil have medlemsstaterne til at undersøge, hvilke udenrigspolitiske beslutninger kan ændres fra at kræve enstemmighed til beslutningstagning med kvalificeret flertal. Traktaten indeholder allerede hjemmel til dette."

Bedre regulering (se Faktaark): "Vi bør ikke blande os i de europæiske borgeres dagligdag (...) Vi bør ikke komme anstigende med en strøm af nye initiativer eller søge stadig større beføjelser. Vi bør føre beføjelser tilbage til medlemsstaterne, når dette giver mening."

"Jeg vil i løbet af denne måned oprette en taskforce om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som kan kaste et meget kritisk blik på alle politikområder for at sikre, at vi kun handler dér, hvor EU tilfører merværdi."

Institutionel reform: "Unionen ville fungere bedre, hvis vi slog formandsposterne for Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd sammen (...) Europa ville være lettere at forstå, hvis der var én kaptajn ved roret. (…) En fælles formand ville bedre afspejle Den Europæiske Unions sande karakter både som en sammenslutning af stater og en sammenslutning af borgere."

"Hvis vi ønsker at styrke det europæiske demokrati, kan vi ikke omstøde det demokratiske fremskridt, der er fremkommet med oprettelsen af hovedkandidater — "Spitzenkandidaten"."

Køreplan:

"Vores fremtid kan ikke forblive et tænkt scenarie. (...) Vi skal udvikle morgendagens Union - i dag."

"Den 30. marts 2019 bliver vi en Union med 27 medlemsstater. Jeg opfordrer til, at vi forbereder os grundigt på dette øjeblik blandt de 27 og inden for EU-institutionerne."

"Min forventning er, at Europas befolkning den 30. marts 2019 vågner op til en Union, hvor vi alle står ved vores værdier. Hvor alle medlemsstater overholder retsstatsprincippet. (...) Hvor vi har styrket fundamentet for vores Økonomiske og Monetære Union, så vi kan forsvare vores fælles valuta i medgang og modgang uden at bede om hjælp udefra. (...) Hvor en enkelt formand leder arbejdet i Kommissionen og Det Europæiske Råd efter at være blevet valgt på baggrund af en demokratisk, paneuropæisk valgkampagne."

"Vi er begyndt at reparere taget. Men nu skal vi færdiggøre arbejdet, mens solen stadig skinner. (...) Så lad os kaste los, begive os væk fra havnen og fange passatvindens pust i vores sejl."

Baggrund

Hvert år i september holder formanden for Europa-Kommissionen sin tale for Europa-Parlamentet om Unionens tilstand, hvori han gør status over det forløbne års resultater og fremlægger prioriteter for det kommende år. Formanden redegør også for, hvordan Kommissionen vil tackle de mest presserende udfordringer, som Den Europæiske Union står over for. Talen efterfølges af en debat i plenum. Det er startskuddet til en dialog mellem Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at forberede Kommissionens arbejdsprogram for det kommende år.

Desuden tilsendte formand Jean-Claude Juncker og førstenæstformand Frans Timmermans i dag en hensigtserklæring til formanden for Europa-Parlamentet og formandskabet for Rådet om, hvilke foranstaltninger Kommissionen agter at træffe i form af lovgivning og andre initiativer frem til udgangen af det følgende år (2018 i dette tilfælde). Dette er udtrykkeligt fastsat i rammeaftalen af 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.