Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
Strategi for bekjempelse av covid-19 høsten 2022 og vinteren 2023 KOM(2022) 452
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2021 KOM(2022) 389
Veikart for forskning og utvikling om lavkarbonteknologi for energiintensive bedrifter Kommisjonsrapport av 4.8.2022
EUs konkurransepolitikk i 2021 KOM(2022) 337
Europeisk innovasjonsagenda 2022 KOM(2022) 332
Strategisk fremsynsrapport 2022 for EUs politikkutvikling KOM(2022) 289
Veiledning om gjennomføring av EUs produktregler 2022 52022XC0629(04)
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning KOM(2022) 303
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2022 KOM(2022) 301
REPowerEU: handlingsplan for sikker og bærekraftig energi KOM(2022) 230
EU-meddelelse om energisparing KOM(2022) 240
EU-strategi for solenergi KOM(2022) 221
Forbrukerbeskyttelse på nettet: kvalitetskontroll av EU-lovgivningen Ares(2022)3718170
EU-strategi for et bedre internett for barn (2022): et digitalt tiår for barn og unge KOM(2022) 212
Krav til miljøvennlig utforming og energimerking av varer: arbeidsplan 2022-2024 C(2022) 2026
Meddelelse om europeisk helsedataområde KOM(2022) 196
Miljømessige, sosiale og styringsmessige vurderinger og bærekraftrisiko i kredittvurderinger Ares(2022)2507921
EU-strategi for bærekraftige tekstiler KOM(2022) 141
Bærekraftige produkter som norm KOM(2022) 140
Miljøvennlig utforming og energimerking: arbeidsplan 2022-2024 52022XC0504(01)
Mulige EU-tiltak for sikring av gassforsyninger og lavere energipriser KOM(2022) 138
Evaluering av retningslinjene for statsstøtte til banker i vanskeligheter
Sikker og bærekraftig energi til overkommelige priser (REPowerEU) KOM(2022) 108
Europeisk vekstmodell for en grønn, digital og motstandsdyktig økonomi KOM(2022) 83
Det indre marked - statusrapport 2022 SWD(2022) 40
EU-strategi for romtrafikkstyring JOIN(2022) 24
EU-strategi for utvikling og produksjon av mikrochips KOM(2022) 45
Retningslinjer om passasjertransport med drosje eller private kjøretøy med sjåfør 52022XC0204(03)
EU-verktøykasse mot piratkopiering og forfalskede varer Ares(2022)801082
EU-strategi for standardisering KOM(2022) 31
EU-erklæring om digitale rettigheter og prinsipper KOM(2022) 28
Scenarier for overgang til et bærekraftig og digitalt mobilitetsøkosystem SWD(2022) 16
Sektorundersøkelse om tingenes internett på forbrukerområdet KOM(2022) 19
Europeisk universitetsstrategi KOM(2022) 16
Håndtering av utenlandsk innblanding i forskning og innovasjon ISBN 978-92-76-46520-1
Bærekraftige karbonkretsløp KOM(2021) 800
Ny EU-strategi for bymobilitet KOM(2021) 811
Forlengelsen av det transeuropeiske transportnettverket til land utenfor EU KOM(2021) 820
EU-handlingsplan for styrking av langdistanse- og grensekryssende jernbane KOM(2021) 810
Europeisk handlingsplan for samfunnsøkonomi KOM(2021) 778
Gjennomgang av regelverket for europeisk arbeidsmarkedsstatistikk om foretak Ares(2021)7481725
Felles håndtering av covid-19-utfordringer KOM(2021) 764
Styringsmodell for det europeiske forskningsområdet (ERA) Rådskonklusjoner av 26.11.2021
Kapitalmarkedsunionen: tiltakspakke 2021 KOM(2021) 720
Utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer Ares(2021)7121506
EUs konkurransepolitikk: status og planer 2021 KOM(2021) 713
EU-strategi om sunn jord for 2030 KOM(2021) 699
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2021 KOM(2021) 960
Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2021 KOM(2021) 952
Det europeiske CO2-markedet: statusrapport for 2020 KOM(2021) 962
EUs energiunion - statusrapport 2021 KOM(2021) 950
Kvalitet på bensin og diesel til veitransport - statusrapport 2019 KOM(2021) 961
Kommisjonens arbeidsprogram for 2022 KOM(2021) 645
EU-strategi for Arktis (oppdatering 2021) JOIN(2021) 27
Gjennomgang av tilsynsregelverket for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i forbindelse med gjenoppretting etter covid-19-pandemien KOM(2021) 580
Regulering av korttidsutleie på turistområdet
EUs 'State of the Union’ 2021 State of the Union 2021
Et nytt europeisk Bauhaus for bærekraftig design KOM(2021) 573
Strategisk fremsynsrapport 2021 for EUs politikkutvikling KOM(2021) 750
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2020 KOM(2021) 449
Klar for 55: EUs klimapakke 2021 KOM(2021) 550
EUs konkurransepolitikk i 2020 KOM(2021) 373
EU-strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi KOM(2021) 390
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027 KOM(2021) 323
Handlingsplan for transport på innlands vannvei 2021-2027 KOM(2021) 324
Den første lærdom fra covid-19-pandemien KOM(2021) 380
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet KOM(2021) 277
EU-strategi for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid KOM(2021) 252
EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi KOM(2021) 240
Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann KOM(2021) 400
EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030 KOM(2021) 236
EU-strategi for covid-19-behandling KOM(2021) 355
Europeisk industristrategi - ajourføring 2021 KOM(2021) 350
Forbedring av EUs lovgivningsprosess KOM(2021) 219
EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens KOM(2021) 205
Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt KOM(2021) 188
EU-handlingsplan for fremme av økologisk produksjon KOM(2021) 141
Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning KOM(2021) 129
EU-initiativ om straksbetalinger Ares(2021)1648321
Digitalt kompass for 2030: Europas kurs for det digitale tiår KOM(2021) 118
Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan KOM(2021) 102
EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030 KOM(2021) 101
Arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer Kommisjonens høringsdokument av 24.2.2021
EU-strategi for klimatilpasning KOM(2021) 82
Handlingsplan for synergi mellom sivil industri, forsvarsindustri og romindustri KOM(2021) 70
Europeisk beredskapsplan mot covid-19-varianter og fremtidige utbrudd (HERA-inkubator) KOM(2021) 78
Europeisk krefthandlingsplan KOM(2021) 44
Demografiske endringer i Europa: grønnbok om aldring KOM(2021) 50
Handlingsplan for bekjempelse av covid-19 KOM(2021) 35
EU-strategi for håndtering av misligholdte lån i forbindelse med covid-19-pandemien KOM(2020) 822
Europeisk klimapakt KOM(2020) 788
Beredskapstiltak for brexit uten avtale KOM(2020) 831
EU-strategi om bærekraftig og smart transport KOM(2020) 789
Handlingsplan for gjenoppretting og omstilling av mediesektoren KOM(2020) 784
EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren KOM(2020) 786
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020 KOM(2020) 777
Handlingsplan for immaterialrett i Europa KOM(2020) 760
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler KOM(2020) 761
Luftkvalitet i Europa – 2020
EU-strategi for havvind og offshore fornybar energi KOM(2020) 741