Miljøvennlig utforming og energimerking: arbeidsplan 2022-2024

Miljøvennlig utforming og energimerking: arbeidsplan 2022-2024

Meddelelse fra Kommisjonen. Arbeidsplan for økodesign og energimerking 2022-20204
Communication from the Commission. Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2022-2024

Kommisjonsmeddelelse publisert i EU-tidende 3.5.2022 med pressemelding. EØS-notat offentliggjort 7.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.5.2022)Denne saken er knyttet til rammerettsaktene 2009/125/EF (økodesigndirektivet) og (EU) 2017/1369 (energimerkeforordningen) for energirelaterte produkter. Rammerettsaktene er virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.  Energimerkeregelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.Sammendrag av innholdArbeidsplanen peker ut nye produkter som kan bli omfattet av økodesign- og energimerkekrav. Den gir også en oversikt over pågående regelverksprosesser og kommende revisjoner av gjeldende regelverk.  Videre gir planen en oversikt over nye typer sirkulærøkonomikrav som kan bli stilt til produkter. Planen vil fungere som et overgangstiltak frem til ikrafttredelse av den foreslåtte forordningen om bærekraftige produkter som er tenkt å erstatte økodesigndirektivet, se mer om dette herTabellen nedenfor viser oversikt over planens nye energirelaterte produkter og nye typer krav knyttet til sirkulærøkonomi. I tillegg kommer videreføringen av pågående regelverksprosesser og kommende revisjoner av gjeldende regelverk.
Produkter
Anslått årlig primærenergibesparelse I EU i 2030, bruksfasen eller «innbakt energi» (TWh/år)


Profesjonelle vaskemaskiner
9


Profesjonelle oppvaskmaskiner
6


Lavtemperatur varmekilder
47


Universelle eksterne strømkilder (EPS)* (materialeffektivitet)
3-8


Elbil-ladere
3


Nye sirkulærøkonomikrav


Andel resirkulert innhold
44


Holdbarhet, oppdatering av fastvare og programvare
49-292


Knappe, miljømessig relevante og kritiske råmaterialer
Stort ressurseffektivitetspotensial
*energibesparelsen oppnås ved at en universell EPS kan benyttes av ulike typer produkter og dermed redusere behovet for produksjon av et stort antall produktspesifikke EPS-enheter. Dette leder til redusert materialforbruk og gir besparelser i energien som går med til å produsere materialene, dvs reduksjon av «innbakt energi».Arbeidsplanen beskriver også andre horisontale tiltak knyttet til styrking av tilsyn, standardisering, EPREL (det europeiske produktregisteret) og internasjonalt samarbeid.Les arbeidsplanen: Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2022-2024 (europa.eu)Fremtidige arbeidsplaner vil ligge under den foreslåtte rammeforordningen om bærekraftige produkter.   Merknader

Planen har i seg selv ingen rettslige og økonomiske/administrative konsekvenser for Norge.StatusArbeidsplanen ble vedtatt av EU-kommisjonen den 30. mars 2022