EU-politikk for cyberforsvar

EU-politikk for cyberforsvar

Felles meddelelse til Europaparlamentet og Rådet. EUs politikk for cyberforsvar
Joint Communication to the European Parliament and the Council. EU Policy on Cyber Defence

Svensk departementsnotat offentliggjort 15.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.11.2022)

Cyberforsvar: EU styrker indsatsen mod cybertrusler

Kommissionen og den højtstående repræsentant har i dag offentliggjort en fælles meddelelse om EU's cyberforsvarspolitik og en handlingsplan om militær mobilitet 2.0 for at afhjælpe den forværrede sikkerhedssituation efter Ruslands aggression mod Ukraine og styrke EU's evne til at forsvare sine borgere og sin infrastruktur.  

Med den nye cyberforsvarspolitik vil EU styrke samarbejdet og investeringerne i cyberforsvar for bedre at opspore, afværge og beskytte og forsvare mod et stigende antal cyberangreb. 

Cyberspace har ingen grænser. De seneste cyberangreb mod energinet, transportinfrastruktur og rumaktiver har vist de risici, sådanne strukturer udgør for både civile og militære aktører. Det kræver en større indsats, hvis borgerne, de væbnede styrker samt EU's civile og militære missioner og operationer skal beskyttes mod cybertrusler.  

EU's cyberforsvarspolitik har til formål at styrke EU's cyberforsvarskapacitet og fremme koordineringen og samarbejdet mellem militære og civile cyberfælleskaber (civile, retshåndhævende, diplomatiske og forsvarsmæssige fælleskaber). Politikken vil forbedre den effektive cyberkrisestyring i EU, bidrage til at mindske EU's strategiske afhængighed af kritisk cyberteknologi og samtidig styrke den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB). Politikken vil også fremme uddannelse, tiltrække og fastholde cybertalenter og intensivere samarbejdet med EU's partnere inden for cyberforsvar. 

EU's cyberforsvarspolitik er bygget op omkring fire søjler, der omfatter en række initiativer, der vil hjælpe EU og medlemsstaterne:  

  • Fælles handling for at styrke EU's cyberforsvar: EU vil styrke sine koordineringsmekanismer blandt cyberforsvarsaktører på nationalt plan og EU-plan for at øge informationsudvekslingen og samarbejdet mellem militære og civile cybersikkerhedsfælleskaber og yderligere støtte fælles militære sikkerheds- og forsvarspolitiske missioner og -operationer  
  • Sikring af EU's forsvarsøkosystem: Selv ikkekritiske softwarekomponenter kan anvendes til at udføre cyberangreb mod virksomheder eller stater, f.eks. i forsvarssektoren. Sikring inden for såvel militære som civile områder kræver en større indsats hvad angår standardisering og certificering med hensyn til cybersikkerhed  
  • Investering i cyberforsvarskapacitet: Medlemsstaterne er nødt til at øge investeringerne i moderne militære cyberforsvarskapaciteter betydeligt og på en fælles måde ved hjælp af de samarbejdsplatforme og finansieringsmekanismer, der er til rådighed på EU-plan, f.eks. PESCO, Den Europæiske Forsvarsfond, Horisont Europa og programmet for et digitalt Europa.
  • Partnerskaber for at klare fælles udfordringer: EU vil søge at etablere skræddersyede partnerskaber inden for cyberforsvar på grundlag af eksisterende sikkerheds- og forsvarsdialoger samt cyberdialoger med partnerlande.  


Les hele pressemeldingen her