Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
EUs "State of the Union" 2018 State of the Union 2018
Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger KOM(2018) 645
Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek KOM(2018) 612
EU-høring om strategi for langtidsreduksjoner av klimautslipp Kommisjonens høringsnettside
EUs konkurransepolitikk i 2017 KOM(2018) 482
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge KOM(2018) 268
En ny europeisk dagsorden for kultur KOM(2018) 267
EU-strategi for unge 2019-2027 KOM(2018) 269
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet KOM(2018) 293
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet KOM(2018) 330
EU-strategi for automatisert mobilitet KOM(2018) 283
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon KOM(2018) 306
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle KOM(2018) 320
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv KOM(2018) 273
Bekjempelse av desinformasjon på nettet KOM(2018) 236
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse KOM(2018) 245
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester KOM(2018) 233
Mot et felles europeisk dataområde KOM(2018) 232
Kunstig intelligens for Europa KOM(2018) 237
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen KOM(2018) 219
Nye rammebetingelser for forbrukerne KOM(2018) 183
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer KOM(2018) 251
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter KOM(2018) 89
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech) KOM(2018) 109
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering KOM(2018) 97
EU-handlingsplan for digital utdanning KOM(2018) 22
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi KOM(2018) 29
EU-strategi for plast KOM(2018) 28
Erfaringene med EUs rammeverk for finansielle tjenester KOM (2017) 736
Håndheving av regelverket for immaterialrett KOM(2017) 707
Styrking av Europas energinettverk KOM(2017) 718
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU KOM(2017) 773
EU-høring om CO2-utslipp fra tunge kjøretøy Kommisjonens høringsnettside
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2021-2030 Kommisjonens høringsnettside
EU-høring om adgang til trygd og sosialstøtte Kommisjonens høringsnettside
Handlingsplan 2017-2019 for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn KOM(2017) 678
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning KOM(2017) 673
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff KOM(2017) 652
EU-pakke for renere kjøretøy KOM(2017) 675
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018 KOM(2017) 650
EU-retningslinjer for matdonasjon C(2017) 6872
EU-høring om retningslinjer for offentlige anskaffelser for innovasjon
EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser KOM(2017) 572
Offentlige anskaffelser: forhåndsevaluering av store prosjekter KOM(2017) 573
Næringsmidler: veiledning i forbindelse med forkjellige kvaliteter av samme produkt i ulike land C(2017)6532
Bevaring og styrking av Schengenområdet KOM(2017) 570
Revisjon av EUs finanstilsyn KOM(2017) 542
Vekst og samhørighet i grenseområdene KOM(2017) 534
EU-strategi for europeisk industri KOM(2017) 479
EUs "State of the Union" 2017 State of the Union 2017
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018 KOM(2017) 453
EU-høring om evaluering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) Kommisjonens høringsnettside
EUs forbrukerundersøkelse 2017 Consumer Conditions Scoreboard 2017
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens KOM(2017) 339
EU-strategi for sentrale motparter KOM(2017) 225
EU-handlingsplan for miljørapportering KOM(2017) 312
EU-strategi for europeisk luftfart KOM(2017) 286
EU-strategi for veitransport KOM(2017) 283
Fornyet EU-strategi for høyere utdanning KOM (2017) 247
Skoleutvikling og kvalitetsundervisning KOM(2017) 248
Statusrapport om e-handel KOM(2017) 229
Handlingsplan for styrking av SOLVIT KOM(2017) 255
Europas sosiale dimensjon i 2025 KOM(2017) 206
Europeisk søyle for sosial rettigheter KOM(2017) 250
Indikatorer og referansenivå for utdanningsmobilitet KOM(2017) 148
EU-rammeverk for offentlige digitale tjenester over landegrensene KOM(2017) 134
EU-høring om FinTech: teknologisk innovasjon for finanssektoren
EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester KOM(2017) 139
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2017-2020 KOM(2017 )195
Hvitbok om EU-27s fremtid KOM(2017) 2025
Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning KOM(2017) 63
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren KOM(2016) 820
EU-strategi om utveksling og vern av persondata KOM(2017) 7
Etablering av en europeisk dataøkonomi KOM(2017) 9
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen KOM(2017) 12
Om oppheving av foreldede rettsakter knyttet til miljørapporteringsdirektivet KOM(2016) 793
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2015-2016 Rådskonklusjoner av 13.12.2016
Bedring av bilsikkerheten KOM(2016) 787
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter KOM(2016) 790
Investering i Europas ungdom KOM(2016) 940
Modernisering av Europas utdanningssystemer KOM(2016) 941
Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: arbeidsplan 2016-2019 KOM(2016) 773
EU-tiltakspakke for ren energi KOM(2016) 860
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) KOM(2016) 766
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter KOM(2016) 733
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid KOM(2016) 739
Internasjonal havforvaltning JOIN(2016) 49
Europeisk strategi for romvirksomhet KOM(2016) 705
Kommisjonens arbeidsprogram for 2017 KOM(2016) 710
Endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte (høring) Kommisjonens høringsnettside
Høring om EU-regelverket for sikkerhet maritim transport Kommisjonens høringsnettside
Mot et europeisk gigabitsamfunn KOM(2016) 587
EUs "State of the Union" 2016 Rapport (tale) av 14.9.2016
Handlingsplan for 5G i Europa KOM(2016) 588
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked KOM(2016) 592
EU-strategi for bedre lovgivning
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015 KOM(2016) 522
Overvåking av legemidler: rapport om landenes og Det europeiske legemiddelbyråets virksomhet i 2012-2014
EU-høring om makrotilsyn med finanssektoren Kommisjonens høringsnettside
EU-høring om europeiske pensjonsordninger Kommisjonens høringsnettside