Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
Den globale plattformen for harmonisering av regelverk for kjøretøy: arbeidet i 2010 SEC(2011) 689
EU-strategi for immaterielle rettigheter til stimulering av kreativitet og innovation KOM(2011) 287
Måletall for utdanning for sysselsetting og mobilitet
EU-strategi for nettskyen (cloud computing) Konsultasjonsnettside
Meddelelse om migrasjon KOM(2011) 248
Samarbeid mellom nasjonale konkurransetilsyn ved vurdering av foretakssammenslutninger
Midveisevaluering av EUs strategiplan for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007-2012 KOM(2011) 547
Åpent internett og nettnøytralitet KOM(2011) 222
Erfaringer med datalagringsdirektivet KOM(2011) 225
Kvalitetsstyring av europeisk statistikk KOM(2011) 211
Single Market Act: - 12 innsatsområder for det indre marked KOM(2011) 206
Smarte elektrisitetsnett KOM(2011) 202
Konsultasjon om handlingsplan for e-helse Kommisjonens pressemelding 12.4.2011
Anvendelse av EU-regler om flypassasjerers rettigheter ved avlysninger og forsinkelser KOM(2011) 174
Siste utvikling og framtidige prioriteringer i EUs konkurransepolitikk Foredrag 8.4.2011
EU-strategi om frekvensforvaltning KOM(2011) 180
Grønnbok om bedriftledelse og -styring KOM(2011) 164
EU-strategi for romvirksomhet KOM(2011) 152
Globale tiltak for internettsikkerhet KOM(2011) 163
Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk KOM(2011) 144
EU-indiktatorer for ungdomssektoren SEC(2011) 401
Grønnbok om spill på internett KOM(2011) 128
Revisjon av statsstøttereglene for tjenester av allmenn økonomisk betydning KOM(2011) 146
Det europeiske energifellesskapet: erfaringer og utfordringer KOM(2011) 105
Veikart for lavkarbon-økonomi i 2050 KOM(2011) 112
EU-handlingsplan for energisparing 2011 KOM(2011) 109
Dialog mellom arbeidslivets parter i Europa Rapport
Strategi for EUs informasjonssystem for det indre marked KOM(2011) 75
e-forvaltning: sammenligningsrapport for 2010 Rapport av 21.2.2011
Høring om elektronisk identifikasjon, autentifikasjon og signaturer
Allmenn adgang til førskoleundervisning KOM(2011) 66
Grønnbok om EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram KOM(2011) 48
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser KOM(2011) 47
EU-konsultasjon om kollektive tvisteløsningsordninger
Markedsutfordringer for råvarer og råmaterialer KOM(2011) 25
Fornybar energi: framdriftsrapport om utviklingen mot 2020-målene KOM(2011) 31
Handlingsplan for å redusere frafall av unge i skolen KOM(2011) 18
Videreutvikling av EUs indre marked for tjenester KOM(2011) 20
Grønnbok om EUs politikk for offentlige innkjøp KOM(2011) 15
EU-strategi for ressurseffektivitet KOM(2011) 21
EUs trans-europeiske transportpolitikk: planlegging og gjennomføring SEC(2011) 101
EU-strategi for reduksjon og gjenbruk av avfall KOM(2011) 13
Styrking av idrettens europeiske dimensjon KOM(2011) 12
EUs årlige vekstundersøkelse - 2011 KOM(2011) 11
Økt tilgjengelighet av Europas kulturarv på nettet Rapport av 9.1.2011
Indirekte omdisponering av arealer knyttet til biobrensel KOM(2010) 811
Forbedrede rammer for markedsovervåking av CO2-kvotehandelsordningen KOM(2010) 796
Erfaringene med hygienekontrollen ved import av mat, fôr, dyr og planter KOM(2010) 785
Maritim romlig planlegging KOM(2010) 771
Samvirke mellom europeiske offentlige tjenester KOM(2010) 744
Europeisk handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015 KOM(2010) 743
EUs forbindelser til EFTA-landene Rådskonklusjoner av 14.12.2010
Det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES: vurdering av virksomheten 2006-2008 KOM(2010) 731
Styrking av sanksjonsmulighetene på området finansielle tjenester KOM(2010) 716
Regionale initativer for gass- og elektrisitetsforsyning KOM(2010) 721
Vurdering av EUs kvikksølvstrategi KOM(2010) 723
Honningbier og dyrehelse KOM(2010) 714
Lønnsgapet mellom kvinner og menn Rådskonklusjoner av 6.12.2010
Fordeler ved overgang til elektronisk faktura KOM(2010) 712
Bruk av maskinseparert kjøtt KOM(2010) 704
Utvikling av felleseuropeiske forskningsprogrammer - status pr november 2010 Rådskonklusjoner av 26.11.2010
Sysselsetting i Europa 2010 ISSN 1016-5444
EU-initiativ for sysselsetting og nye yrkesferdigheter KOM(2010) 682
Handlingsplan for økt sikkerhet i Europa KOM(2010) 673
Helse og sikkerhet i EU og lærdommer fra fugleinfluensa-pandemien H1N1 SEC(2010) 1440
EU-prioriteringer for kulturarbeidet 2011-2014 Rådskonklusjoner 18.11.2010
Pritoriteringer for europeisk infrastruktur for energi for 2020 KOM(2010) 677
Innføring av det europeiske krisenummer for forsvunne barn KOM(2010) 674
EU-strategi for funksjonshemmede 2010-2020 KOM(2010) 636
Midtveisevaluering av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi Rapport av 12.11.2010
EUs energistrategi - Energi 2020 KOM(2010) 639
Gjennomføring av tiltak for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler KOM(2010) 656
Rapportering av data om registrerte nye personbiler KOM(2010) 657
Årsrapport om EU-forskning 2009 KOM(2010) 632
Framdriftsrapport for Schengen-informasjonsystemet SIS II i første halvår 2010 KOM(2010) 633
Et helhetlig syn på vern av persondata i EU KOM(2010) 609
Forberedelser til en "Single Market Act" KOM(2010) 608
En integrert industripolitikk for Europa 2020-strategien KOM(2010) 614
Rapporter om fri bevegelse og EU-borgerskap KOM(2010) 603
Europeisk katastrofeberedskap og humanitær hjelp KOM(2010) 600
Fleksibel arbeidstid og likestilling mellom kvinner og menn i Europa ISBN 978-92-79-15545-1
EU-rammeverk for krisehåndtering i finanssektoren KOM(2010) 579
Om opprettelse av en ordning for informasjonsutveksling for overvåking av Europas maritime områder KOM(2010) 584
Kloning av dyr til matproduksjon KOM(2010) 585
Grønnbok om e-prosedyrer for offentlige innkjøp KOM(2010) 571
Om gjennomføringen av EUs strategi om dioksiner. furaner og polyklorerte bifenyler KOM(2010) 562
Grønnbok om EUs revisjonspolitikk KOM(2010) 561
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser KOM(2010) 569
Sikkerhetsutfordringer i olje- og gassvirksomheten til havs KOM(2010) 560
Smart EU-lovgivning KOM(2010) 543
Anvendelsen av EUs prinsipper om nærhet og proporsjonalitet i lovgivningen i 2009 KOM(2010) 547
EUs 2020-strategi for forskning og innovasjon KOM(2010) 546
Muligheter og utfordringer for europeisk film i en digital tidsalder KOM(2010) 487
Fremme av europeiske audiovisuelle produksjoner KOM(2010) 450
Mulig innføring av gebyrer for arbeid utført av EUs mattrygghetsbyrå EFSA KOM(2010) 496
Strategi for likestilling mellom kvinner og menn 2010-2015 KOM(2010) 491
Tidsramme og budsjett for igangsetting av Schengen-informasjonssystemet SIS II SEC(2010) 1138
Europeisk bredbånd: investering i digitaldrevet vekst KOM(2010) 472
Alternativer til dyreforsøk i kosmetikksektoren KOM(2010) 480
Om utviklingen av et felles europeisk jernbaneområde KOM(2010) 474