Beskyttelse av barn i den digitale verden

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om anvendelsen av rådsrekommandasjonen av 24. september 1988 om beskyttelse av mindreårige og menneskeverd og av europaparlaments- og rådsrekommandasjonen av 20. desember 2006 om beskyttelse av mindreårige og menneskeverd og om retten til å svare i forbindelse med konkurranseevnen til europeisk audiovisuell og nettbasert tjenesteindustri - Beskyttelse av barn i den digitale verden

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. on the application of the Council Recommendation of 24 September 1998 concerning the protection of minors and human dignity and of the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the protection of minors and human dignity and on the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and online information services industry - Protecting Children in the Digital World

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2011

Nærmere omtale

Red. anm.: De referterte rekommandasjonene er ikke innlemmet i EØS-avtalen, men rapporten inneholder også synspunkter innsendt av norske myndigheter.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 13.9.2011, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: Der skal gøres mere for at beskytte børn, siger Kommissionen i rapport
Bruxelles, den 13. september 2011 – I en rapport, der præsenteres i dag, gennemgår Europa-Kommissionen, hvordan medlemsstaterne gennemfører EU's henstillinger om at sikre, at børn kan færdes trygt og sikkert i den digitale verden. Medlemsstaterne og erhvervslivet bestræber sig i stigende grad på at gennemføre EU 's henstillinger fra 1998 og 2006 om beskyttelse af mindreårige, der benytter audiovisuelle tjenester og internettet, men foranstaltningerne har generelt været utilstrækkelige.

Konkret viser rapporten, at EU-landene ikke gør nok eller har forskellige måder at rapportere og bekæmpe ulovligt og skadeligt indhold på og forskellige metoder til at sikre, at børn kun får adgang til alderssvarende indhold, gøre sociale netværk sikrere for børn og beskytte børn mod skadelige videospil. F.eks. er det meget forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat, hvordan hotlines kontrollerer, om det indhold, der indberettes, er ulovligt eller skadeligt, og hvordan de sporer kilden og anmelder den til de kompetente myndigheder. EU-landene benytter ligeledes forskellige aldersklassificeringssystemer og tekniske midler til at sikre, at websteder og spil er alderssvarende. Rapporten viser, at der bør gøres væsentligt mere på disse områder for at beskytte børn bedre.

Kommissionen vil tage disse spørgsmål op senere i år i et omfattende initiativ med det formål at styrke og beskytte børn, der bruger nye teknologier.

Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, udtaler: "Børn bruger internettet mere og mere, og de begynder i en stadig yngre alder at udforske en spændende digital verden fuld af nye muligheder. Men vi må hurtigst muligt optrappe vores indsats og samarbejde om at styrke og beskytte børn i denne stadigt skiftende digitale verden. Vi må sætte forældre og lærere i stand til at påtage sig deres ansvar. Den strategi, jeg vil fremlægge senere i år, vil tage hul på disse opgaver. "

Rapporten foreslår en række foranstaltninger, bl.a.:

Skadeligt og ulovligt indhold: Kendskabet til hotlines skal øges, og støtteinfrastrukturerne skal forbedres, så ulovligt indhold kan fjernes mere effektivt.

Sociale netværk og privatlivets fred: Brugerne skal gøres mere bevidste om, hvilke risici der er, og hvordan de kan imødegås.

Aldersklassificeringssystemer: Der bør i højere grad benyttes systemer til aldersklassificering (f.eks. PEGI) af onlinespil og udvikles adfærdskodekser og andre midler til at gøre detailhandlere mere bevidste om aldersklassificering for at undgå salg af spil til "mindreårige".

Baggrund:
At gøre internettet til et bedre sted for børn er et af de højt prioriterede områder i den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Ifølge en EUKidsOnline-undersøgelse (IP/11/479) er de 9-10-årige børn i Europa, der bruger internettet, begyndt at gå online i en alder af gennemsnitligt 7 år. 33 % af dem, der går på internettet, gør det via en mobiltelefon eller andet håndholdt udstyr. 77 % af de 13-16-årige og 38 % af de 9-12-årige i Europa, der bruger internettet, har en profil på et socialt netværkssted. En fjerdedel af dem, der bruger sociale netværkssteder, angiver, at deres profil er offentligt tilgængelig. En EU-dækkende strategi på dette område skal tage højde for den digitale verdens globale og konstant skiftende karakter og gøre det muligt at reagere fleksibelt på nye udfordringer.

EU-henstillingerne fra 1998 og 2006 om beskyttelse af mindreårige udsprang af, at EU's og medlemsstaternes regulering ikke altid kan holde trit med den hurtige udvikling inden for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester. På EU-plan (i kraft af direktivet om audiovisuelle medietjenester) og i de fleste medlemsstater findes der særlige regler for indholdet af audiovisuelle medier. Dette gør det endnu vigtigere for medlemsstaterne og tjenesteudbyderne at være opmærksomme på de nye udfordringer i forbindelse med beskyttelsen af mindreårige og at fremme passende rammebetingelser gennem samarbejde mellem de berørte parter og sam- eller selvregulering.

Rapporten er relevant for flere af de tiltag, der er skitseret i den digitale dagsorden for Europa. Kommissionen har navnlig forpligtet sig til at "fremme dialogen mellem de forskellige berørte parter og selvregulering blandt europæiske og internationale tjenesteudbydere (f.eks. udbydere af socialnetværkstjenester og mobilkommunikation), særlig med hensyn til mindreåriges brug af deres tjenester" (tiltag 37).

Den digitale dagsorden opfordrer også medlemsstaterne til at "sørge for, at der er fuldt fungerende hotlines til indberetning af stødende og skadeligt indhold på nettet, tilrettelægge oplysningskampagner for børn om onlinesikkerhed og undervisning i onlinesikkerhed i skolerne samt tilskynde udbydere af onlinetjenester til at indføre selvregulering for at beskytte børn, der bruger internet, senest i 2013" (tiltag 40).

Kommissionen arbejder også på at fremme udvikling af alderssvarende onlineindhold af høj kvalitet (IP/11/746). Én ud af tre blandt de 9-12-årige mener, at der er tilstrækkeligt mange gode tilbud til dem på nettet ifølge en EUKidsOnline Survey (IP/10/1368).

Nyttige links:
Kommissionens rapport om beskyttelse af mindreårige - "Beskyttelse af børn i den digitale verden" og ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm
EU 's program for et sikrere internet: http://ec.europa.eu/saferinternet

Den digitale dagsorden for Europa:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm