Styrking av idrettens europeiske dimensjon

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komite. Utvikling av den europeiske dimensjon i sport

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.1.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Kommissionen styrker sportens europæiske dimension
Europa-Kommissionen har vedtaget nye forslag, der tilsigter en styrkelse af idrættens samfundsmæssige, økonomiske og organisatoriske dimensioner. Idrætsudøverne, idrætsorganisationerne og borgerne forventes at drage nytte af disse planer, der er udviklet i overensstemmelse med EU's nye rolle i Lissabontraktaten med hensyn til støtte og koordinering af sportspolitik i medlemsstaterne. Der vil blive gennemført foranstaltninger på områder, hvor udfordringerne ikke i tilstrækkeligt omfang kan tages op på nationalt plan. Kommissionens forslag, der er udarbejdet i forlængelse af en høring af medlemsstaterne og idrættens berørte parter, inddrager erfaringerne fra implementeringen af hvidbogen om idræt fra 2007. I 2009-2010 ydede Kommissionen mere end 6 mio. EUR i støtte til ca. 40 idrætsprojekter, der var rettet mod fremme af sundhed, social integration, frivillighed, adgang for handicappede, ligestilling mellem kønnene og kampen mod doping. Der vil blive iværksat tolv nye projekter i 2011 (jf. bilaget).

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Idrætten er vigtig for Europas økonomi og udgør en central komponent i Europas sociale model. De foranstaltninger, vi har vedtaget i dag, understreger idrættens bidrag til vores økonomi og samfund, og de vil hjælpe til med at forbedre den måde, idrætten forvaltes på."

Kommissionens forslag, der indgår i et dokument med titlen "Udvikling af sportens europæiske dimension", omfatter tre hovedområder: idrættens rolle i samfundet, idrættens økonomiske dimension og idrættens organisering. I hvert kapitel er der forslag om aktioner, der skal gennemføres af Europa-Kommissionen og medlemsstaterne.

Hvad angår idrættens rolle i samfundet foreslås det i dokumentet at:

• overveje EU's tiltrædelse af Europarådets konvention om antidoping
• udvikle EU-retningslinjer for kombinering af idrætstræning og almindelige uddannelser
• udvikle og implementere sikkerhedsarrangementer og sikkerhedskrav i forbindelse med internationale idrætsbegivenheder
• fortsætte bestræbelserne på at tilvejebringe nationale retningslinjer på basis af EU's retningslinjer for fysisk aktivitet
• udvikle standarder for tilgængelighed til idrætsorganisationer, -aktiviteter, ?begivenheder og –anlæg gennem den europæiske handicapstrategi
• fremme kvinders adgang til ledelsesstillinger inden for idræt.

Hvad angår idrættens økonomiske dimension foreslår Kommissionen følgende:

• idrætssammenslutninger, der kan oprette mekanismer for kollektivt salg af medierettigheder til sikring af hensigtsmæssig omfordeling af indtægterne
• mere opmærksomhed om intellektuel ejendomsret i forbindelse med idræt
• udveksling af god praksis for gennemsigtig og holdbar finansiering af idrætten
• overvågning af anvendelsen af lovgivningen vedrørende statsstøtte på idrætten
• fuld udnyttelse af de idrætsrelaterede aspekter i strukturfondene
• bestræbelser på tilvejebringelse af sammenlignelige data for idræt i alle medlemsstater.

Hvad angår idrættens organisering foreslås følgende i dokumentet:

• fremme af god forvaltning inden for idrætten under hensyntagen til dens specifikke forhold
• iværksætte en undersøgelse af transferreglerne og yde vejledning på basis heraf
• udstede vejledninger om, hvordan EU-reglerne om fri bevægelighed for borgere og organiseringen af konkurrencer inden for de enkelte idrætsgrene på nationalt plan kan forenes
• overveje yderligere foranstaltninger vedrørende spilleragenters virksomhed
• støtte arbejdsmarkedets parter og sportens organisationer i forbindelse med etableringen af en social dialog på EU-plan for hele sektoren for idræt og fritid.

De næste skridt
Dokumentet - også benævnt meddelelsen – vil blive videresendt til Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på diskussion og opfølgning i medlemsstaterne.

Lissabontraktaten og sporten
I artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) tildeles EU nye kompetencer til at støtte, koordinere og supplere medlemsstaternes aktioner inden for sporten. Kommissionen agter at styrke idrættens europæiske dimension i tæt samarbejde med medlemsstaterne, idrætsorganisationerne, civilsamfundet og borgerne.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.01.2011
Annen informasjon