EUs konkurransepolitikk 2010

EUs konkurransepolitikk 2010

Rapport fra Kommisjonen: Konkurransepolitikken 2010

Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 18.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Den norske EU-delegasjonens rapport av 18.7.2011)

Konkurranse og statsstøtte gjennom 40 år
Sist oppdatert: 18.07.2011 // Konkurransekommissær Joaquin Almunia presenterte 12. juli en rapport om konkurranse og statsstøtte i EU de siste 40 årene. Kommissæren la vekt på at konkurransepolitikk har blitt avgjørende for å lykkes med det europeiske prosjektet, rapporterer konkurranseråd Geir Bekkevold.

Kommissær Almunia presenterte rapporten for Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære saker (ECON).

Rapporten ser på bruk av konkurranse og statsstøtteregelverkene i et historisk perspektiv, dets bidrag til å fremme konkurransen i markedet, samt hvordan konkurransepolitikken underbygger målsettingene i EUs 2020-strategi. Det er inntatt referanser til sentrale saker fra EU-domstolen. Rapporten har også en gjennomgang av utviklingen i 2010 på de enkelte sektorer.

Rapporten for 2010 er derfor nyttig for dem som ønsker å få en kort oversikt over hva som er skjedd de siste 40 år.

Tjenester av allmenn økonomisk betydning
Om tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI) varslet Almunia tre lovregulerende instrumenter: en melding, et vedtak og en ramme. Kommissæren pekte på følgende innovative elementer: Minimumsregler for utvalgte tjenester, utvidet unntak for sosiale tjenester, samt sikre så effektive tjenester som mulig. Nytt utkast ventes for høring i midten av september, drøfting med medlemslandene i oktober og vedtak innen utgangen av januar 2012. Almunia la vekt på at Kommisjonen trenger å konsentrere sine ressurser på de større sakene på statsstøttefeltet.

Stabilisering av finanssektoren
Kommisjonen vil i slutten av august presentere en ny rapport av virkningen av statsstøtte for finanssektoren. Denne skal se på restruktureringsprosessen i detalj samt dekke bruk av statsstøtte for å fremme utviklingen av en grønn økonomi. Denne skal bekrefte at tiltakene som hittil er iverksatt var nødvendige for å stabilisere de finansielle markedene og sikret tilgang til kapital.

Kommenterte kredittvurderingsbyråenes rolle
Kredittvurderingsbyråer er også mye diskutert i EU om dagen, og kommissær Almunia uttrykte skepsis til deres rolle. Han understreket at det imidlertid ikke var grunnlag ut fra en konkurransemessig vinkel å hevde at de tre store byråene misbrukte sin dominerende stilling. Til den økonomiske krisen, presiserte Almunia at Europa har behov for raske politiske vedtak, og at en ikke kan skjule seg bak kredittbyråene.

Kollektive tvistemål
Om kollektive tvistemål, kommenterte Almunia at Kommisjonen vil legge fram en melding med de generelle prinsipper innen utgangen av året, og på dette grunnlag vil se nærmere på de neste trinn.

Andre saker
Kommisjonen har også fokus på enkelte problemer som kan knytte seg til at Google har 94 prosents markedsandel i Europa.

Neste orientering fra kommissæren til ECON-komiteen er 22. september 2012.

Les kommissær Almunias innlegg her, pressmeldingen her. Hele rapporten finnes her.