Kvalitetsstyring av europeisk statistikk

Kvalitetsstyring av europeisk statistikk

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Effektiv kvalitetsstyring av europeiske statistikker

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Effektiv kvalitetsstyring [1] inden for europæiske statistikker
Formålet med denne meddelelse er at fremlægge en strategi for indførelse i Den Europæiske Union af et kvalitetsstyringssystem for statistikker, som anvendes til øget samordning af den økonomiske politik. Systemet er baseret på mekanismer, som skal sikre statistiske indikatorer af høj kvalitet.

I forbindelse med EU's finanspolitiske overvågningssystem og proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP) har Kommissionen fået til opgave regelmæssigt at vurdere kvaliteten af de af medlemsstaterne indberettede faktiske data og af de tilgrundliggende sektorregnskaber for offentlig forvaltning og service opstillet efter reglerne i det europæiske nationalregnskabssystem. Den seneste udvikling, og især unøjagtighederne i statistikkerne over Grækenlands offentlige underskud og gæld [2], har imidlertid vist, at systemet med statistikker over offentlige finanser ikke i tilstrækkeligt omfang mindsker risikoen for, at data af utilstrækkelig kvalitet indberettes til Eurostat. Til afhjælpning af dette problem har Kommissionen peget på, at det er nødvendigt at give Eurostat større beføjelser vedrørende statistikker over offentlige finanser. Rådet tildelte Eurostat disse beføjelser i august 2010.

Hertil kommer, at den økonomiske og finansielle krise har understreget behovet for at forbedre den økonomiske styringsstruktur for euroområdet og Den Europæiske Union som helhed. Som reaktion herpå vedtog Kommissionen den 29. september
2010 en pakke med lovgivningsforslag [3]. Formålet hermed er at udvide og forbedre overvågningen af finanspolitikken og den makroøkonomiske politik og gennemføre strukturreformer for at afhjælpe manglerne i den eksisterende lovgivning. Det er planen, at der skal indføres nye håndhævelsesordninger i tilfælde af, at medlemsstaterne ikke overholder lovgivningen. Disse ordninger kræver selvsagt statistiske data af høj kvalitet, og udarbejdelsen af dataene skal være underkastet en effektiv kvalitetsstyring.

Det forventes også, at en bedre kvalitetsstyring vil komme alle statistikområder til gode. For at der kan opnås gode resultater med Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse og mere effektiv økonomisk styring, herunder det europæiske halvår for forudgående samordning af de økonomiske politikker i Den Europæiske Union, kræves der pålidelige data og statistiske analyser af høj kvalitet, på grundlag af hvilke der kan træffes beslutninger og gennemførelsen kan overvåges.

1 Kravene til kvalitet er i det europæiske statistiske system ligesom i andre organisationer blevet standardiseret. Kvalitetsstyring skal forstås som en formel strategi, som statistikmyndighederne tager i anvendelse for ved hjælp af passende fremgangsmåder og værktøjer at implementere principperne og indikatorerne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker. Der er tale om et formaliseret system, som underbygger den struktur, det ansvar og de procedurer, der er etableret for at opfylde brugernes behov, og som samtidig fortsat forbedrer dataproduktionen og -formidlingen.
2 Kommissionens rapport af 8. januar 2010 om statistikker over Grækenlands offentlige underskud og gæld (KOM(2010) 1 endelig – foreligger ikke på dansk).
3 KOM(2010) 522-527.