EU-strategi for immaterielle rettigheter til stimulering av kreativitet og innovation

EU-strategi for immaterielle rettigheter til stimulering av kreativitet og innovation

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Et indre marked for immaterielle rettigheter. Fremme av kreativitet og innovasjon for økonomisk vekst, arbeidsplasser av høy kvalitet og førsteklasses produkter og tjenester i Europa.

EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.3.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.2.2012)

Sammendrag av innhold
IPR-strategien ble publisert 24. mai 2011 og tar for seg hele det immaterialrettslige området: patenter, varemerker, design, geografiske betegnelser, samt opphavsrett og beslektede rettigheter. Strategien er et åpent dokument og skal danne et diskusjonsgrunnlag for videre behandling av spørsmålene. Den gir en pekepinn på hva Kommisjonen har tenkt seg på immaterialrettsområdet. Strategien bygger på at immaterielle rettigheter er av avgjørende betydning for den europeiske økonomien, og at det er viktig å se på forbedringsmuligheter over hele linjen når det gjelder oppnåelse og håndheving av immaterielle rettigheter, både innenfor EU og i tredjeland. Strategien omhandler en rekke kort- og langsiktige tiltak, bl.a. når det gjelder følgende:

• Patenter - det jobbes med å etablere et felles patent og et felles tvisteløsningssystem i patentsaker for de fleste av medlemslandene i EU. Bakgrunnen for dette er at dagens system med nasjonale patenter er kostnadskrevende og komplisert.
• Varemerker - Kommisjonen gjennomgår og planlegger å fremme et forslag om modernisering av varemerke-systemet både på EU- og nasjonalt plan.
• Geografiske betegnelser - Kommisjonen vil undersøke rettstilstanden i medlemslandene samt det økonomiske potensialet i beskyttelse av ikke-landbruksvarerelaterte geografiske indikasjoner.
• Grenseoverskridende klarering av opphavsrett - Kommisjonen vil i første halvdel av 2012 legge frem et forslag til et rettslig rammeverk som omhandler kollektiv forvaltning og lisensiering av opphavsrett over landegrensene.
• Digitale bibliotek - Samtidig med denne strategien offentliggjorde Kommisjonen forslag til direktiv om hitteverk (orphan works). Videre skal Kommisjonen arbeide med en intensjonsavtale mellom bibliotek, forlag, forfattere og kollektive forvaltningsorganisasjoner med hensikt komme frem til lisensieringsmåter for digitialisering og tilgjengeliggjøring av bøker som ikke lenger er i handelen ("out-of-commerce).
• Forreningshemmeligheter og produktetterligninger - Kommisjonen konstaterer at reglene om dette er ulike i medlemsstatene, samtidig som det er et stort behov for beskyttelse. Kommisjonen informerer om at den har igangsatt ett arbeid for å få oversikt over virkningene av den eksisterende situasjonen, og mulige fordeler ved regler om forretningshemmeligheter og produktetterligninger på EU-nivå.
• Håndheving av immaterialrettigheter - Kommisjonen redegjør for en rekke tiltak for å styrke håndhevingen av immaterialrettigheter:
-holdningskampanjer
-utvidelse av oppgavene til the European Observatory on Counterfeiting and Piracy
-gjennomgang av direktiv 2004/48 om håndheving av immaterialrettigheter med vurdering av endringsbehov
-ny forordning om tollkontroll som skal erstatte forordning 1383/2003
• Internasjonale immaterialrettsspørsmål - strategien tar også for seg hvilke immaterialrettsspørsmål Kommisjonen vil prioritere på det internasjonale plan, både multinasjonalt og bilateralt

Vurdering
Strategien har preg av å være en handlingsplan. Enkelte av punktene i planen kan munne ut i lovgivningstiltak som har EØS-relevans. Planen som sådan krever ikke noen oppfølgning i Norge, men tjener som en nyttig oversikt over hva EU holder på med og vil igangsette på området.

Status
Publisert 24. mai 2011.