Reduksjon av svovelutslipp fra skip

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om en evaluering av gjennomføringen av direktiv 1999/32/EF når det gjelder svovelinnhold og marint brensel og om ytterligere utslippsredukjon fra maritim transport

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the review of the implementation of Directive 1999/32/EC related to the Sulphur Content of Certain Liquid Fuels and on further pollutant emission reduction from maritime transport

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.7.2011; Rapport fra EU-delegasjonen publisert 20.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EU-delegasjonens rapport 20.7.2011)

Strengere krav til svovelutslipp fra skip
Svovelinnholdet i drivstoff brukt i Østersjøen, Nordsjøen og Den engelske kanal foreslås redusert i revisjonen av EUs svoveldirektiv. Meldingen fra Europakommisjonen ble lagt frem 15. juli og har som mål å integrere de nye standardene til svovelutslipp fra skip fra den internasjonale maritime organisasjonen inn i EUs lovgivning. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Sentralt i forslaget er reduksjonen i de såkalte SECA-områdene (Sulphur Emission Control Area) Østersjøen, Nordsjøen og Den engelske kanal hvor svovelutslippet skal reduseres fra 1,5 prosent til 0,1 prosent fra 2015. For andre områder vil det bli nedskjæring fra 4,5 prosent til 0,5 prosent fra 2020.

Flytende naturgass godt alternativ
Kommisjonen foreslår i tillegg å gå lenger enn den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) utenfor SECA-områdene når det gjelder svovel i drivstoff til passasjerskip med en innføring av 0,1 prosent også for dem i 2020. Forslaget inneholder strenge regler for kontroll med utslippene.

Som alternativ til å bruke brensel med lavt svovelinnhold, åpnes det i samsvar med IMO-regelverket for bruk av rensing av eksos, såkalt scrubbing. Bruk av flytende naturgass (LNG) som brensel fremstår som et godt alternativ, særlig for nærskipsfarten, men er avhengig av utbygging av nødvendig forsyningsnett.

Støtter etablering av utslippskontrollområder
Kommisjonen ser også behov for å etablere utslippskontrollområder for nitrogenoksid (NOx) slik som med svovel. Dette må følges opp på internasjonalt nivå gjennom IMO. Kommisjonen har ikke noen formell representasjon der. Kommisjonen ønsker derfor å arbeide nært med medlemsland som ønsker å arbeide for opprettelse av utslippskontrollområder for NOx innenfor rammen av IMO.

Kommisjonen vil følge utviklingen i konkurransesituasjonen for nærskipsfarten som følge av de nye strenge kravene til svovelutslipp, med sikte på å kunne gjennomføre tiltak dersom det skulle oppstå forstyrrelser som fører til overføring av transport fra sjø til land. For å sikre nødvendige investeringer i privat og offentlig sektor ser Kommisjonen behov for insentiver og har identifisert en rekke tiltak som kan gjennomføres på kort sikt.

Program og forskning for alternativ transport
EUs utvikling av et transeuropeisk transportnettverk (TEN-T programmet) vil kunne utnyttes bedre til teknologiutvikling, innovativ infrastruktur og ordninger som støtter tilgang til LNG for skipsdrivstoff.

EUs Marco Polo II-program fremmer utvikling av alternative transportruter for landtransport og vil kunne prioritere prosjekt med sikte på å støtte bruk av innovative teknologier og organisasjonsmessige forbedringer for utslippsreduksjoner fra skip, herunder drivstoff med lavt svovelinnhold, alternativt drivstoff som LNG, teknologi for rensing av eksos og skip som kan benytte landbasert elektrisitet.

Når det gjelder investeringer i forskning og innovasjon for å redusere utslipp og fremme energieffektivitet, vises det til European Clean Transport Facility under Den europeiske investeringsbankens låneprogram. Medlemslandene vil kunne finansiere tiltak for ombygging av skip, utvikling av landbasert håndtering av svovelavfall og utbygging av LNG stasjoner i samsvar med eksisterende regelverk for statsstøtte.

For tiltak på mellomlang og lang sikt utvikler Kommisjonen en flerdimensjonal tilnærming, blant annet en slags verktøykasse for bærekraftig vannbåren transport. En slik tilnærming vil kunne innebære både regelverk og retningslinjer, grønn skipsteknologi og alternative brennstoff, finansieringsinstrument, forskning/innovasjon og internasjonalt samarbeid.

Kommisjonen peker i meldingen på at arbeidet med å redusere luftforurensningen i EU vil gjennomgås mer helhetlig før 2013. De økende utslippene fra transportsektoren vil stå sentralt her. Det pågår for tiden konsultasjoner om denne revisjonen i regi av generaldirektoratet for miljøsaker.