Grønnbok om EUs politikk for offentlige innkjøp

Grønnbok om EUs politikk for offentlige innkjøp

Grønnbok om modernisering av EUs politikk for offentige innkjøp: mot et mer effektivt europeiske marked for offentlige innkjøp

EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
EUs eksisterende regelverk for offentlige innkjøp stammer hovedsakelig fra 2004, da innkjøpsdirektivet og forsyningsvirksomhetdirektivet ble vedtatt. Europakommisjon la i januar 2011 fram en grønnbok hvor behovet for endringer av regelverket diskuteres. Kommisjonen peker blant annet på ønsket om enklere prosedyrer, spesielt med tanke på små og mellomstore bedrifter og kommuner, og fremme av offentlig innkjøp på tvers av landegrensene. Et EØS-notat om grønnboken utarbeidet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble offentliggjort 3. november 2011.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen publiserte 27. januar 2011 en grønnbok om modernisering av regelverket om offentlige anskaffelser.

Høringsdokumentet var omfattende, og omfattet spørsmål knyttet til de fleste deler av regelverket. FAD publiserte høringdokumentet på www.regjeringen.no og oppfordret interessenter til å sende innspill. Et utkast til høringssvar fra norske myndigheter ble drøftet på møte i spesialutvalget for offentlige anskaffelser 31.03.11, og FAD sendte høringsinnspill til Kommisjonen 15.04.11.

Hovedsynspunktet i høringsinnspillet var at reglene må forenkles. Det er ressurskrevende å gjennomføre en anskaffelse, og det er lett å gjøre feil. Anskaffelsesprosedyrene må bli mer fleksible, og det bør blant annet være større adgang til å forhandle med leverandørene. Videre må regelverket ikke sette begrensninger for hvordan det offentlige best kan løse sine oppgaver, og regelverket må ikke være til hinder for offentlig-offentlig samarbeid, det vil si at flere offentlige oppdragsgivere i fellesskap løser en offentlig oppgave.

Til slutt gis det uttrykk for at reglene må legge til rette for at offentlige oppdragsgivere kan hensynta f.eks. miljø, sosiale forhold og innovasjon i en anskaffelsesprosess. Dette bør imidlertid ikke skje gjennom innføring av obligatoriske krav. Slike krav vil føre til et mer komplisert regelverk, og det vil ikke alltid være et treffsikkert virkemiddel.

Status
FAD avga høringssvar til grønnboken 15.04.11.

Kommisjonen tar sikte på å fremme forslag til endringer i anskaffelsesdirektivene (direktiv 2004/17/EF og direktiv 2004/18/EF) i desember 2011.