Økt tilgjengelighet av Europas kulturarv på nettet

Tittel

The new Renaissance. Report of the "Comité des sages" - Reflection group on bringing Europe's cultural heritage online

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.1.2011

Europakommisjonen utpekte i april 2010 tre personer til å komme med forslag til hvordan Europas kulturarv best kan digitaliseres og gjøres allment tilgjengelig på nettet. Gruppens rapport - The New Renaissance - ble offentligjort 10. januar 2011. Den anbefaler bl.a. at EUs Europeana-portal utvikles til å bli det sentrale det referansepunkt for Europas kulturarv på internett. Et av gruppens medlemmer, den belgiske forfatteren og dramaturgen Jacques De Decker, utga i 2006 en biografi om Henrik Ibsen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.1.2011)

Den digitale dagsorden: Vismandsgruppe vil udløse en "ny renæssance" ved at gøre Europas kulturarv tilgængelig via nettet
Rapporten fra vismandsgruppen (en refleksionsgruppe på højt plan) om digitalisering af Europas kulturarv blev i dag forelagt for Neelie Kroes, Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, og for Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse og kultur. Rapporten tilskynder EU's medlemsstater til at optrappe indsatsen for at gøre de samlinger, som alle deres biblioteker, arkiver og museer råder over, tilgængelige via internet. Den fremhæver fordelene ved at gøre Europas kultur og viden lettere tilgængelig. Den peger også på de potentielle økonomiske fordele ved digitaliseringen, herunder ved hjælp af offentlig-private partnerskaber, for udviklingen af innovative tjenester i sektorer som turisme, forskning og uddannelse. Vismandsgruppen bakker op om den digitale dagsordens målsætning om at styrke Europas digitale bibliotek, Europeana, og kommer med forslag til, hvordan ophavsretligt beskyttede værker kan stilles til rådighed på nettet. Medlemmerne af vismandsgruppen om digitalisering er Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann og Jacques de Decker (se IP/1den digitale dagsorden for Europa for at hjælpe kulturinstitutionerne til at tage skridtet ind i den digitale tidsalder.

Neelie Kroes udtalte: "Jeg takker oprigtigt de tre vismænd for deres konstruktive forslag til, hvordan vil kan udløse en "digital renæssance" i Europa. Indsatsen for at få vore museers og bibliotekers samlinger på nettet er ikke blot et spørgsmål om at udstille Europas rige historie og kultur, men kan også medføre nye fordele for uddannelse og innovation og skabe nye økonomiske aktiviteter. Mange generationer fremover vil således få glæde af højkvalitetsindhold på nettet."

Androulla Vassiliou tilføjede: "Det er lykkedes vismandsgruppen at skabe balance mellem ophavsmændenes interesser og de krav, som de ændrede vilkår i den digitale tidsalder medfører. Vi må finde midler til at opnå en sådan balance mellem disse to sider på alle de områder, hvor den kulturelle og den kreative sektor konfronteres med den digitale tidsalders udfordringer. I den digitale tidsalder skaber kulturarven en række nye muligheder for de europæiske økonomier og samfund."

Rapporten med titlen "Den nye renæssance" indeholder følgende centrale konklusioner og anbefalinger:

Europeana-portalen bør blive det centrale referencepunkt for Europas kulturarv på nettet. Medlemsstaterne skal sikre, at alt materiale, der digitaliseres med offentlige midler, er til rådighed via Europeanas websted, og at alle mesterværker, der ikke er beskyttet af ophavsret, gøres tilgængelige via Europeana inden 2016. Kulturinstitutionerne, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne bør gøre en aktiv og bred indsats for at fremme Europeana.

• Værker, der er ophavsretligt beskyttede, men ikke længere distribueres kommercielt, bør sættes på nettet. Det er i første omgang rettighedshavernes opgave at digitalisere og forvalte disse værker med henblik på videre udnyttelse. Men hvis rettighedshaverne ikke gør det, bør kulturinstitutionerne have mulighed for at stille værkerne til rådighed for offentligheden, mod vederlag til rettighedshaverne.

• Der bør hurtigst muligt vedtages EU-regler for forældreløse værker (dvs. værker, hvis rettighedshavere ikke kan identificeres). Rapporten opstiller otte grundlæggende forudsætninger for en løsning på dette område.

• Medlemsstaterne er nødt til at øge budgettet til digitalisering betydeligt for at skabe job og vækst i fremtiden. De midler, der skal til for at bygge 100 km landevej, vil kunne dække digitaliseringen af 16 % af alle bøger i EU's biblioteker eller af alt lydindhold i EU-medlemsstaternes kulturinstitutioner.

• Der skal tilskyndes til etablering af offentlig-private partnerskaber om digitalisering. Disse partnerskaber skal bygge på åbenhed, ikke-eksklusivitet og lige vilkår for alle partnere, og de skal føre til adgang til digitaliseret materiale for alle på tværs af grænserne. Fortrinsret til brug af det digitaliserede materiale, der indrømmes den private partner, bør være begrænset til syv år.

• For at garantere, at samlinger i digitalt format bevares, bør Europeana arkivere en kopi af dette kulturelle materiale. Desuden bør der udvikles et system for at undgå, at det er nødvendigt at deponere kulturelt materiale i flere lande samtidig.

Vismandsgruppens anbefalinger vil indgå i Kommissionens bredere strategi under den digitale dagsorden for Europa for at hjælpe kulturinstitutionerne til at tage skridtet ind i den digitale tidsalder og søge nye og formålstjenlige forretningsmodeller, der fremskynder digitaliseringen og samtidig sikrer en retfærdig kompensation til rettighedshaverne, hvor dette er nødvendigt (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Anbefalingerne vil også bidrage til Kommissionens plan om at udvikle en holdbar finansieringsmodel for Europeana inden 2012.

I dag giver europeana.eu allerede adgang til over 15 millioner digitaliserede bøger, kort, fotografier, filmklip, malerier og uddrag af musikstykker, men dette udgør kun en brøkdel af de værker, som Europas kulturinstitutioner ligger inde med (se IP/10/1524). For at undgå retssager om værker, der er omfattet af ophavsret, er de fleste af de værker, der digitaliseres, værker af ældre dato, der ikke længere er ophavsretligt beskyttet.

Baggrund
Vismandsgruppen omfatter Maurice Lévy (formand og administrerende direktør for reklame- og kommunikationsvirksomheden Publicis), Elisabeth Niggemann (generaldirektør for det tyske nationalbibliotek og formand for Europeanafonden) og Jacques De Decker (forfatter og fast sekretær for Belgiens kongelige akademi for fransk sprog og kultur).

Vismandsgruppens anbefalinger findes her:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/ind...