Arbeidstidsdirektivets bestemmelser om arbeidstakere på havgående fiskefartøy

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Vurdering av bestemmelsene om arbeidstakere ombord på havgående fiskefartøy i henhold til direktiv 2003/88/EF

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.6.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

I denne meddelelse vurderes anvendelsen af artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden [1] (herefter "direktivet") vedrørende arbejdstagere om bord på havgående fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag (herefter "HFF'er"), som krævet i artikel 25 i direktivet. Direktivet fortolkes på en restriktiv måde, hvilket betyder, at kun de bestemmelser, der udelukkende vedrører arbejdstagere om bord på HFF'er (og ikke alle andre arbejdstagere) er analyseret.

Artikel 21 i direktivet udelukker arbejdstagere om bord på HFF'er fra anvendelsesområdet for artikel 3, 4, 5, 6 og 8. Som en følge heraf gælder de almindelige bestemmelser i direktivet om daglig hviletid, pauser, ugentlig hviletid, maksimal ugentlig arbejdstid og længden af natarbejde ikke for dem. Artikel 21 fastsætter særlige regler for sådanne arbejdstagere om: ret til tilstrækkelig hvile og begrænsning af den maksimale arbejdstid, herunder særlige grænser for maksimal arbejdstid og minimumshvileperioder (stk. 1 in fine, 2 og 3), retten til en uafbrudt hvile ikke opdelt på mere end to perioder, med et maksimalt interval mellem to på hinanden følgende hvileperioder (stk. 4), mulighed for, under visse omstændigheder, at tillade undtagelser fra grænserne i stk. 1, 3 og 4 (stk. 5), nødvendigt arbejde for fartøjets umiddelbare sikkerhed eller for at yde assistance til fartøjer eller personer i havsnød (stk. 6), og endelig mulighed for at synkronisere årlig ferie med den periode, hvor fiskerfartøjer ikke har lov til at drive fiskeri (stk. 7).

Kommissionen foretog en undersøgelse på grundlag af svarene fra medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på europæisk plan på et spørgeskema udarbejdet til dette formål [2]. Den anvendte også oplysninger fra andre kilder, såsom uafhængige ekspertrapporter. Spørgeskemaet omfattede 21 specifikke spørgsmål, grupperet i tre dele: i) strukturen og organisationen af havfiskerisektoren, ii) de specifikke bestemmelser, der gælder for arbejdstagere om bord på HFF'er fastsat i artikel 21 i direktivet, og iii) andre bestemmelser i direktivet, der gælder for arbejdstagere om bord på HFF'er.

De vigtigste resultater er opsummeret i afsnit 3 til 9 i dette dokument.

1 EUT L 299 af 18.11.2003, p. 9–19.

2 25 medlemsstater reagerede (intet svar er modtaget fra Belgien og Irland). Tjekkiet og Slovakiet har ikke gennemført artikel 21, idet driften af HFF'er ikke er tilladt under deres flag. Luxembourg har ingen HFF'er registreret under sit flag. De hørte arbejdsmarkedsparter (ETF, Europêche) indgav et fælles svar.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2011