Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: bakgrunnsdokument

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.11.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 29.11.2011, dansk utgave)

Kommissionen fremlægger forslag til hurtigere, nemmere og billigere løsning af tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende
Bruxelles, den 29. november 2011 - I 2010 stødte hver femte europæiske forbruger på problemer ved køb af varer og tjenesteydelser i det indre marked. Hvis en sælger afviser at reparere din bærbare computer, som gik i stykker, mens den var under garanti, eller hvis du ikke kan nå til enighed med et rejsebureau om tilbagebetaling for en ødelagt ferie, er der mulighed for at løse problemet uden at gå rettens vej. Desværre er udenretslig tvistbilæggelse i EU på nuværende tidspunkt kun mulig i nogle erhvervssektorer eller på nogle områder. For at afhjælpe dette løftede Europa-Kommissionen i dag sløret for en lovgivningspakke, som skal sikre, at alle EU's forbrugere kan løse deres problemer uden at gå til domstolene, uanset hvilken form for vare eller tjenesteydelse den kontraktlige tvist drejer sig om, og uanset hvor i EU's indre marked de har købt den pågældende vare eller tjenesteydelse (dvs. i hjemlandet eller i udlandet). For forbrugere, der handler online i et andet EU-land, ønsker Kommissionen at oprette en EU-dækkende onlineplatform, der gør det muligt at løse kontraktlige tvister online fra ende til anden i løbet af 30 dage.

[Video: se lenken til Kommisjonens pressemelding over]

Alternativ tvistbilæggelse (ATB) på forbrugerområdet er hurtigere, billigere og nemmere at anvende end domstolsprocedurer. Det anslås, at generel adgang til ATB af god kvalitet i hele EU vil betyde besparelser for forbrugerne på ca. 22,5 mia. om året. Desuden vil virksomhederne kunne pleje deres kunderelationer og forbedre deres corporate image. Det er Kommissionens hensigt, at den nye lovgivningspakke skal bidrage til at øge forbrugernes tillid til EU's indre marked, hvor de har et større udvalg og mere fordelagtige priser, og dermed bidrage til den økonomiske vækst i EU.

Kommissæren for Sundhed og Forbrugere, John Dalli, udtalte: "Det er uacceptabelt, at så mange forbrugerproblemer ikke løses, fordi forbrugerne ikke har nogen reelt effektive muligheder for at løse tvister med de erhvervsdrivende. Det rammer dem på pengepungen og svækker deres tillid til markedet; det hæmmer også væksten i Europa. De forslag, jeg fremlægger i dag, vil, når de er vedtaget, give europæiske forbrugere mulighed for at anvende nemme, hurtige og billige metoder til løsning af deres problemer, uanset hvor og hvordan de køber en vare eller tjenesteydelse i EU".

Hvad blev vedtaget i dag?

• Direktivet om alternativ tvistbilæggelse (ATB) vil sikre, at der findes udenretslige instanser af god kvalitet til behandling af alle kontraktlige tvister mellem en forbruger og en virksomhed. Ifølge forslaget:

• vil ATB-instanser skulle opfylde visse kvalitetskriterier, dvs. at de skal være velkvalificerede, uvildige, gennemsigtige, effektive og rimelige

• skal virksomhederne oplyse forbrugerne om, hvilken ATB-instans der kan behandle en potentiel kontraktlig tvist med dem

• skal ATB-instanser løse tvister i løbet af 90 dage.

• Med forordningen om onlinetvistbilæggelse vil der blive oprettet en EU-dækkende onlineplatform ("OTB-platform"), som giver forbrugere og virksomheder en fælles indgangsportal til onlineløsning af tvister i forbindelse med køb over internettet i et andet EU-land. Denne europæiske indgangsportal:

• sender automatisk forbrugerens klage til den kompetente nationale ATB-instans

• formidler en løsning af tvisten i løbet af 30 dage.

Hvad kan forbrugere og virksomheder forvente af forslaget?

• Forbrugerne vil få adgang til en effektiv og billig metode til løsning af deres tvister med de erhvervsdrivende, uanset hvilke varer eller tjenesteydelser de køber, hvordan de køber dem (online eller offline) og hvor i EU (i deres eget land eller i udlandet).

• Forbrugere, der køber online i andre EU-lande, vil have mulighed for at løse deres kontraktlige tvister med EU-erhvervsdrivende online fra ende til anden.

• Besparelserne for forbrugerne anslås til ca. 0,2 % af EU's BNP (22,5 mia. EUR).

• For virksomhederne vil adgangen til alternativ tvistbilæggelse være en nøgle til pleje af kunderelationer og et bedre corporate image, men også til at undgå udgifter til retssager.

• Forbrugere og erhvervsdrivende i hele Europa vil have sikkerhed for, at alle europæiske udenretslige instanser, der får til opgave at løse deres tvister, opfylder de samme kriterier. De vil være gennemsigtige, velkvalificerede, uvildige, effektive og rimelige.

• Endelig vil mere tillidsfulde forbrugere have mod på at søge mere aktivt efter gode tilbud og de mest fordelagtige priser i EU's indre marked, hvilket vil sætte skub i konkurrencen og den økonomiske vækst.

Baggrund
Alternativ tvistbilæggelse (ATB) bygger på en neutral part (f.eks. en voldgiftsmand, en mægler eller en ombudsmand). Det er billigere, hurtigere og enklere end at gå til domstolene.

Der er i dag over 750 ATB-instanser i EU. I nogle EU-lande findes de kun i nogle regioner eller kun i nogle sektorer (f.eks. inden for finansielle tjenesteydelser eller telekommunikation for blot at nævne et par sektorer). Forbrugernes og virksomhedernes kendskab til ATB er stadig ringe. Der er endnu ikke udviklet onlinetvistbilæggelsessystemer for forbrugere, der køber online i udlandet.

Uløste forbrugertvister anslås at koste, hvad er svarer til 0,4 % af EU's BNP. Dette omfatter også de penge, europæiske forbrugere mister på grund af problemer, når de handler i andre EU-lande, og som anslås til mellem 500 mio. EUR og 1 mia. EUR.

Næste etape
Europa-Parlamentet og Rådet har forpligtet sig til at vedtage pakken inden udgangen af 2012 som en prioriteret indsats under akten for det indre marked (se IP/11/469). Pakken svarer også til et af tiltagene på den digitale dagsorden for Europa. Efter vedtagelsen har medlemsstaterne 18 måneder til at gennemføre ATB-direktivet. Dette betyder, at udenretslige ATB-instanser af god kvalitet skulle være til rådighed overalt i EU i anden halvdel af 2014. Den fælles EU-dækkende platform for onlinetvistbilæggelse vil blive fuldt funktionsdygtig seks måneder efter denne frist (dvs. i begyndelsen af 2015), da driften heraf eventuelt kræver oprettelse og opgradering af udenretslige instanser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2011
Annen informasjon