Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri KOM(2012) 417
EU-konsultasjon om informasjons- og nettverkssikkerhet Konsultasjonsdokument
EU-konsultasjon om bevaring av et åpent internett (nettnøytralitet) Konsultasjonsnettside
Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst KOM(2012) 392
Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: meddelelse KOM(2012) 401
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler: data for 2011 Rapport av 11.07.2012
Utdanning og funksjonshemmede: politikk og praksis i Europa Rapport av 10.7.2012
EU-strategi for sentrale støtteteknologier KOM(2012) 341
EU-politikk for Arktis JOIN(2012) 19 - dansk utgave
EU-konsultasjon om havnetjenester Konsultasjonsnettside
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2011 KOM(2012) 297
EU-politikk for fornybar energi: fram til og etter 2020 KOM(2012) 271
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2011 KOM(2012) 279
Kombinerte virkninger av kjemikalier KOM(2012) 252
EUs konkurransepolitikk i 2011 KOM(2012) 253
Europeisk forbrukeragenda for styrket tillit og vekst KOM(2012) 225
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2011-2012 KOM(2012) 230
EU-retningslinjer for veiavgifter for personbiler KOM(2012) 199
Etablering av en mellomstatlig avtale for driften av GMES-programmet 2014-2020 KOM(2012) 218
Det europeiske innovasjonspartnerskap om vann KOM(2012) 216
Årsrapport 2011 for EUs varslingssystem for forbruksvarer (RAPEX) ISBN 978-92-79-20736-5
eHelse for Europa 2020 ISBN 978-92-79-23542-9
Modernisering av EUs politikk for statsstøtte KOM(2012) 209
EU-strategi for et bedre internett for barn (2012) KOM(2012) 196
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2010 KOM(2012) 190
EU-konsultasjon om reduserte kostnader ved utrulling av høyhastighetsinternett Konsultasjonsnettside
EU-strategi for offentlige e-innkjøp KOM(2012) 179
EU-plan for jobbskaping KOM(2012) 173
Utvikling på likestillingsområdet i 2011 SWD(2012) 85
EU-konsultasjon om tingenes internett Høringsdokukent
Grønnbok om skyggebanker KOM(2012) 102
Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland KOM(2012) 91
Nasjonal gjennomføring av EUs miljølovgiving KOM(2012) 95
Åpen høring om flere kvinner i bedriftsstyrer Konsultasjonsnettside
Europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet KOM(2012) 79
Europeisk innovasjonspartnerskap om råstoffer KOM(2012) 82
EU-hvitbok om pensjoner KOM(2012) 55
Superdatamaskiner: Europas plass i det globale kappløp KOM(2012) 45
Forenklinger knyttet til EU-finansiering KOM(2012) 42
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport for 2011 Innovation Union Scoreboard 2011
Europeisk rammeverk for person- og datavern i det 21. århundret KOM(2012) 9
EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelferd (2012-2015) KOM(2012) 6
Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom KOM(2012) 7
Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon KOM(2011) 941
Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester KOM(2011) 942
Gjennomføring av EUs varepakke: omarbeiding av ti direktiver om teknisk harmonisering KOM(2011) 763
Rammeverk for tjenester av generell interesse KOM(2011) 900
EU-initiativ mot ungdomsarbeidsløshet: større muligheter for de unge KOM(2011) 933
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2011 KOM(2011) 907
Passasjerrettigheter for alle framkomstmidler KOM(2011) 898
Det europeiske skolesystemet i 2010 KOM(2011) 892
Handlingsplan for øko-innovasjon KOM(2011) 899
Konsultasjon om belysning i fremtiden KOM(2011) 889
EUs veikart for energi 2050 KOM(2011) 885
EU-strategi for åpne data KOM(2011) 882
Merking av mat til kjæledyr 2011/C 358/07
Handlingsplan for små og mellomstore bedrifters kapitaltilgang KOM(2011) 870
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2011 KOM(2011) 849
EU-strategi for flyplasser KOM(2011) 823
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: bakgrunnsdokument KOM(2011) 808
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: bakgrunnsdokument KOM(2011) 791
Fornyet agenda for europeisk voksenopplæring Rådsresolusjon av 28.11.2011
Redusert EU-regelverk for små og mellomstore bedrifter KOM(2011) 803
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens KOM(2011) 748
Om gjennomføringen av det felles europeiske luftrom KOM(2011) 731
Fri bevegelse for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania: erfaringer fra overgangsperioden KOM(2011) 729
Små og mellomstore bedrifters utnyttelse av globale muligheter KOM(2011) 702
50 forslag til styrking av det indre marked KOM(2011) 608
Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Mot en sterkere europeisk reaksjon på narkotikamisbruk KOM(2011) 689
EU-initiativ om ansvarlige bedrifter KOM(2011) 685
Initiativ for et ansvarlig næringsliv KOM(2011) 682
Schengen-samarbeidet: smarte grenser - og veien framover KOM(2011) 680
EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar KOM(2011) 681
Prosjektobligasjoner for transeuropeiske nettverk: prøveperiode 2012-2013 KOM(2011) 660
Connecting Europe: integrert europeisk infrastruktur KOM(2011) 676
Industripolitikk: en styrket konkurranseevne KOM(2011) 642
Meddelelse om europeisk kjøpslov KOM(2011) 636
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2011 KOM(2011) 624
Anvendelse, overvåking og kontroll med ikke-diskriminatoriske forpliktelser ved elektronisk kommunikasjon Kommisjonens pressemelding 3.10.2011
Partnerskap for forskning og innovasjon rettet mot samfunnsmessige utfordringer KOM(2011) 572
Modernisering av høyere utdanning i Europa KOM(2011) 567
Frivillig arbeid på tvers av landegrensene KOM(2011) 568
EU-strategi for et ressurseffektivt Europa KOM(2011) 571
Forvaltning av Schengen-samarbeidet KOM(2011) 561
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2009 KOM(2011) 557
Beskyttelse av barn i den digitale verden KOM(2011) 556
Rapport om alternative metoder til dyreforsøk i kosmetikksektoren i 2009 KOM(2011) 558
Sluttevaluering av IKT-programmet eContentPlus (2005-2008) KOM(2011) 548
Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid KOM(2011) 539
Åpen konsultasjon om revisjon av tobakksdirektivet
EU-strategi for digitale fartskrivere KOM(2011) 454
Reduksjon av svovelutslipp fra skip KOM(2011) 441
Grønnbok om et digitalt indre marked for tv og film: åpen konsultasjon KOM(2011) 427
Årsrapport om EU-forskning i 2010 KOM(2011) 428
Grønnbok om modernisering av direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner KOM(2011) 367
EUs konkurransepolitikk 2010 KOM(2011) 328
Forskning og innovasjon i Europa - statusrapport 2011 EUR 24211
EU-arbeidsplan for sport 2011-2014 Rådsresolusjon 2011/C 162/01
EU-strategi for europeiske standarder KOM(2011) 311
Arbeidstidsdirektivets bestemmelser om arbeidstakere på havgående fiskefartøy KOM(2011) 306