EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Handlingsplan: Europeisk selskaprett og bedriftstyring - et moderne juridisk rammeverk for mer engasjerte aksjonærer og bærekraftige foretak

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan: European company law and corporate governance - a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens handlingsplan, dansk utgave)

Kommissionen har planer om at modernisere EU's selskabsret og lovgivning om corporate governance
Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en handlingsplan, der giver en oversigt over de kommende initiativer inden for områderne selskabsret og corporate governance.

Selskabsret og corporate governance i EU skal sikre, at selskaberne er konkurrencedygtige og bæredygtige. Det fremgår klart af Kommissionens analyse og høringer i de seneste to år, at der kan gennemføres yderligere forbedringer ved at tilskynde til og lette et langsigtet aktionærengagement ved at skabe øget gennemsigtighed mellem selskaberne og deres aktionærer og ved at forenkle grænseoverskridende operationer i europæiske selskaber.

Kommissionen har på grundlag af disse overvejelser og resultaterne af høringerne peget på en række hovedområder for aktioner inden for området selskabsret og corporate governance, som er af afgørende betydning, hvis der skal gennemføres en tidssvarende lovgivning for bæredygtige og konkurrencedygtige virksomheder.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, udtalte: "Denne handlingsplan vedrørende selskabsret og corporate governance viser, hvilken vej vi vil følge fremover: Aktionærer bør have flere rettigheder, men de bør også fuldt ud påtage sig deres ansvar for at sikre, at selskabet fortsat er konkurrencedygtigt på lang sigt. Selskaber bør også sikre mere gennemsigtighed inden for en lang række områder. Dette vil bidrage til en effektiv ledelse i selskaberne."

Hovedelementer i handlingsplanen:

1. Et højere niveau for gennemsigtighed mellem selskaber og deres aktionærer for at forbedre corporate governance. Dette indebærer bl.a.:

• øget gennemsigtighed i selskaber med hensyn til bestyrelsesdiversitet og politikker for risikostyring

• forbedring af rapporter om corporate governance

• bedre identifikation af aktionærer gennem emittenterne

• strengere bestemmelser vedrørende gennemsigtighed i forbindelse med institutionelle investorers afstemning og politikker for engagement.

2. Initiativer, der skal tilskynde til og lette et langsigtet aktionærengagement, såsom:

• Mere gennemsigtighed i forbindelse med aflønningspolitik og direktørernes individuelle aflønning samt aktionærers ret til at stemme om aflønningspolitik og lønrapporter

• bedre tilsyn fra aktionærernes side med transaktioner med tilknyttede partnere, dvs. transaktioner mellem selskabet og dets direktører eller kontrollerende aktionærer

• udarbejdelse af passende operationelle bestemmelser for stedfortrædende rådgivere (dvs. firmaer, som tilbyder tjenesteydelser til aktionærer, bl.a. afstemningsrådgivning) især med hensyn til gennemsigtighed og interessekonflikter

• større klarhed i forbindelse med konceptet "at handle i forståelse med hinanden" for at gøre samarbejdet mellem aktionærer om spørgsmål vedrørende corporate governance lettere

• undersøgelse af, om man kan fremme medarbejderaktier.

3. Initiativer inden for området selskabsret for at støtte EU-selskaber og fremme deres vækst og konkurrenceevne:

• En yderligere undersøgelse af muligheden for et initiativ om grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted

• grænseoverskridende fusioner gøres lettere

• klarere EU-bestemmelser for grænseoverskridende spaltninger

• opfølgning af forslaget til en statut for det private europæiske selskab (IP/08/1003) for at styrke små og mellemstore virksomheders grænseoverskridende muligheder

en informationskampagne om en statut for det europæiske selskab/det europæiske andelsselskab

målrettede foranstaltninger vedrørende koncernforbundne selskaber, dvs. anerkendelse af princippet om gruppeinteresse og mere gennemsigtighed med hensyn til en struktur for koncernforbundne selskaber.

Herudover er der i handlingsplanen planlagt en sammenlægning af alle vigtige direktiver om selskabsret til et enkelt instrument. Dette vil gøre EU-selskabsret mere tilgængelig og forståelig og mindske risikoen for uoverensstemmelser fremover.

Baggrund:

I Kommissionens strategi "Europa 2020" (jf.IP/10/225) efterlyser man en forbedring af erhvervsklimaet i Europa. EU-selskabsret og bestemmelser vedrørende corporate governance for selskaber, investorer og ansatte skal tilpasses behovet i dagens samfund og en økonomi i stadig forandring. EU-selskabsretten og corporate governance bør sikre, at selskaber er konkurrencedygtige og bæredygtige.

Med sin grønbog fra 2011 om corporate governance i EU (IP/11/404) har Kommissionen taget initiativ til en omfattende debat om evaluering af effektiviteten i de aktuelle bestemmelser for EU-selskaber med hensyn til corporate governance. Kommissionen har også gennemført en offentlig onlinehøring om den kommende EU-selskabsret, hvilket førte til en lang række svar fra en meget omfattende vifte af interesserede parter (IP/12/149).

Der henvises også til MEMO/12/972

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.12.2012
Annen informasjon