Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2011

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om Det europeiske forskningsrådets drift og gjennomføring av målene for særprogrammet "Idéer" i 2011

Report from the Commission to the Council and the European Parliamenton the European Research Council's operations and realisation of the objectives set out in the Specific Programme "Ideas" in 2011

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.6.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. INDLEDNING OG RETSGRUNDLAG

Det Europæiske Forskningsråd (EFR), der blev oprettet ved Kommissionens afgørelse
2007/134/EF, har som sin væsentligste opgave at gennemføre særprogrammet "Idéer", der har et samlet budget på 7,51 mia. EUR.

EFR består af et uafhængigt videnskabeligt råd, der understøttes af en specifik struktur for gennemførelse i form af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA), der blev oprettet under den generelle ordning for forvaltningsorganer. Ansvaret for at gennemføre særprogrammet "Idéer" og bistå Det Videnskabelige Råd blev overdraget til forvaltningsorganet af Kommissionen i 2008, og autonomi blev bevilget til forvaltningsorganet i juli 2009.

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, og bilag I i Rådets beslutning om særprogrammet "Idéer" indeholder denne årlige kommissionsrapport, der er udarbejdet i samarbejde med Forvaltningsorganet for Det Videnskabelige Råd og Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, Kommissionens vurdering af Det Europæiske Forskningsråds drift og dets gennemførelse af målene i 2011. Denne rapport er suppleret med en rapport fra Det Videnskabelige Råd om den videnskabelige gennemførelse og resultaterne af programmet i 2011.

[...]

5. KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER FOR 2012

EFR's tilskud er blevet godt modtaget af forskersamfundet. Siden dets oprettelse i 2007 har EFR gennemført otte indkaldelser af forslag under ordningen for nye forskere og ordningen for etablerede forskere. Indkaldelserne har resulteret i mere end 26 000 forslag, hvoraf mere end 2 500 blev udvalgt til støtte efter en streng peer review-proces.

I 2012 indfører Det Videnskabelige Råd tilskud til synergi, som vil give små grupper af forskere mulighed for at samle supplerende kompetencer, viden og ressourcer, så de i fællesskab kan løse forskningsproblemer på videngrænsen og dermed nå videre, end de hver især kan gøre alene. Tilskuddene til synergi introduceres på forsøgsbasis og med et budget på
150 mio. EUR.

I 2012 vil Europa-Parlamentet og Rådet drøfte Kommissionens forslag om Horisont 2020. En vigtig ambition for Horisont 2020 er at støtte EU's position som en global leder inden for videnskab med et særligt budget på 24,6 mia. EUR, herunder en stigning i bevillingerne til EFR på 77 %. Når EFR's budget styrkes, vil det blive muligt at støtte flere førende forskere og deres banebrydende idéer, og især unge forskere kan støttes på lang sigt.

Endelig vil EFR-forvaltningsorganet i 2012 have eksisteret selvstændigt i tre år og underkastes en ekstern evaluering, der omfatter en cost-benefit-analyse. Evalueringsrapporten fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2012