EU-handlingsplan for e-helse

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Handlingsplan e-Helse 2012-2020. Innovative helsetjenester for det 21. århundre

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative healthcare for the 21st century

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 12.12.2012

Kommisjonens la 6. desember 2012 fram en ny handlingsplan for e-helse i Europa. Siden den forrige planen ble lansert i 2004 har EU vedtatt pasientrettighetsdirektivet, som hjemler opprettelsen av et nettverk av nasjonale myndigheter for e-helse. Handlingsplanen slår fast at til tross for disse tiltakene, gjenstår en rekke hindringer for effektiv utnyttelse av e-helsetjenester og som det bør gripes fatt i fram mot 2020. Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt publiserte 12. desember 2012 en omtale av handlingsplanen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Sundhedsvæsenets digitale fremtid: Patienterne i førersædet
Europa-Kommissionen har løftet sløret for en handlingsplan, der skal fjerne hindringerne for den fulde anvendelse af digitale løsninger i Europas sundhedssystemer. Formålet er at forbedre sundhedsydelserne til fordel for patienterne, give dem mere kontrol over deres egen sundhed og nedbringe omkostningerne. Patienterne og folk i sundhedssektoren bruger i stigende grad e-sundhedsløsninger, og millioner af europæere har downloadet apps til deres smartphones for at holde øje med deres sundhed og velvære. Men vi mangler stadig at udnytte det store potentiale ved digitale løsninger til at forbedre sundhedsydelserne og skabe effektivitetsbesparelser.

Handlingsplanen (en komplet liste over tiltag findes i bilag 1, MEMO/12/959) søger at fremskynde ændringerne og forbedringerne inden for sundhedsvæsenet ved at:

• bringe klarhed over områder med retlig usikkerhed

• forbedre interoperabiliteten mellem systemerne

• øge opmærksomheden og kompetencerne hos patienter og folk i sundhedssektoren

• sætte patienterne i fokus via initiativer til personlig sundhedspleje og støtte forskning inden for skræddersyet medicin

• sikre gratis juridisk rådgivning til oprettelse af e-sundheds-virksomheder

Kommissionen forpligter sig også til inden 2014 at udarbejde en grønbog om mobil sundhed vedrørende spørgsmål om kvalitet og gennemsigtighed.

Et ledsagende arbejdsdokument giver en oversigt over de aktuelle EU-bestemmelser, og hvordan de anvendes i forbindelse med telemedicin på tværs af grænserne (tjenester som f.eks. teleradiologi, telekonsultation eller teleovervågning). I øjeblikket er telemedicin omfattet af flere forskellige retlige instrumenter. Arbejdsdokumentet klarlægger de udfordringer, som folk i sundhedssektoren står over for i forbindelse med levering af grænseoverskridende sundhedsydelser i form af telemedicin, f.eks.:

• Skal de have licens/være registreret i patientens medlemsstat?

• Hvordan skal sundhedsoplysningerne behandles? Bliver sundhedsydelsen godtgjort?

• Hvilken ordning for erstatningsansvar finder anvendelse i tilfælde af søgsmål?

Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtaler: "Europas sundhedssystemer er endnu ikke nedbrudte, men der er begyndt at komme ridser i lakken. Tiden er inde til at give modellen for det 20. århundrede et sundhedstjek. Den nye europæiske handlingsplan om e-sundhed giver forslag til, hvordan vi med digitale løsninger kan forbedre sundhedssektoren og fjerne hindringerne for mere intelligente og sikrere sundhedstjenester, hvor patienten er i fokus."

Kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, Tonio Borg, udtaler: "E-sundhedsløsninger kan levere sundhedsydelser af høj kvalitet med patienten i fokus. E-sundhed bringer sundhedssektoren tættere på borgerne og forbedrer effektiviteten i sundhedssystemerne. Denne handlingsplan vil bidrage til at omsætte potentialet ved e-sundhed til bedre sundhedsydelser til borgerne. E-sundhedsnetværket under direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser kanaliserer vores fælles indsats for at finde interoperable løsninger på EU-plan".

Medlemmerne af det nye e-sundhedsnetværk, der blev oprettet ved direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser, vil bidrage til at gennemføre handlingsplanen og skabe direkte forbindelse til de nationale sundhedsmyndigheder og offentlige institutioner.

Baggrund
Den nye handlingsplan om e-sundhed er en reaktion på medlemsstaternes opfordring fra 2009. Som forberedelse til handlingsplanen iværksatte Kommissionen en offentlig høring i 2011.

Den digitale dagsorden for Europa omfatter tre specifikke tiltag inden for e-sundhed, der sigter mod at gøre telemedicintjenester bredt tilgængelige, give patienterne adgang til deres egne sundhedsoplysninger og skabe større interoperabilitet.

Til trods for den økonomiske krise er der sket en vækst på verdensmarkedet for telemedicin fra 9,8 mia. USD i 2010 til 11,6 mia. USD i 2011, mens verdensmarkedet for e-sundhed forventes at stige til 17,5 mia. EUR om året i 2017.

Nogle regeringer i EU afsætter allerede knap 15 % af deres budget til sundhedsydelser.

Alt dette tyder på, at situationen er under hastig forandring, og at handlingsplanen om e?sundhed skal være fleksibel nok til at kunne tilpasse sig udviklingen.

Europa-Kommissionen har været en aktiv spiller inden for e-sundhed i mere end 10 år. Forudgående tiltag fra Kommissionens side omfatter:

• 2004 den første handlingsplan for e-sundhed

• 2008 KOM(2008) 689 - Kommissionens meddelelse om telemedicin

• 2008 Storskalaprojektet Renewing Health, som evaluerer effektiviteten og omkostningseffektiviteten af telemedicintjenester på tværs af ni regioner i Europa

• 2008 henstilling om interoperabilitet mellem elektroniske patientjournaler

• 2011 vedtagelse af den første EU-lovgivning med bestemmelser om interoperabiliteten i e-sundhed ved direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

• 2011 storskalaprojektet epSOS, som omfatter 23 lande, der arbejder sammen om at udveksle patientresuméer og elektroniske recepter i hele Europa

• 2011 Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring (EIPAHA), som bygger på 261 tilsagn fra mere end 3 000 EIPAHA?deltagere om at forbedre livskvaliteten for fire millioner ældre frem til 2015. Disse tilsagn omfatter indførelsen af integrerede ordninger for pleje og forvaltning af kroniske sygdomme ved anvendelse af innovative teleovervågningsløsninger

• 2012 lanceringen af e-sundhedsnetværket, der forener alle EU-medlemsstaterne i arbejdet med at udvikle retningslinjer for interoperabiliteten af e-sundhed.

Yderligere oplysninger

Handlingsplanen om e-sundhed 2012-2020: ofte stillede spørgsmål (MEMO/12/959)

Handlingsplanen om e-sundhed og ledsagende arbejdsdokument samt arbejdsdokumentet om telemedicin:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2012
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg