Single Market Act II: - 12 nye innsatsområder for det indre marked

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Single Market Act II - Sammen for ny vekst

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Single Market Act II: Together for new growth

Siste nytt

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 18.10.2012

Europakommisjonen presenterte 3. oktober 2012 sin andre handlingsplan for det indre marked (Single Market Act II) med forslag til 12 konkrete tiltak som EU-institusjonene bør vedta så snart som mulig. Tiltakene er samlet på fire innsatsområder: a) integrerte transport- og energinettverk, b) grensekryssende mobilitet for personer og bedrifter, c) den digitale økonomi og d) forbrukerinteresser. Norges EU-delegasjon publiserte 18. oktober 2012 en omtale av Kommisjonens handlingsplan.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Den norske EU-delegasjonens omtale 18.10.2012)

Handlingsplan for en konkurransedyktig og sosial markedsøkonomi
Bedre infrastruktur, digitalisering av økonomien, forbrukerrettigheter samt økt mobilitet for arbeidstakere og langsiktighet for bedrifter er hovedfokus i den andre handlingsplanen for det indre marked som Europakommisjonen la frem 3. oktober. EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

Handlingsplanen, kalt «Single Market Act II», er en oppfølging av handlingsplanen for det indre marked («Single Market Act») som Kommisjonen la frem i april 2011.

20 år etter opprettelsen av det indre markedet, vektlegger EU at handlingsplanene er viktige tiltak mot den økonomiske krisen og for å nå langtidsmålene i vekst- og sysselsettingsstrategien Europa 2020. Målet er å bygge en sterk og konkurransedyktig sosial markedsøkonomi i Europa.

Infrastruktur er ryggraden
I den andre handlingsplanen fremmes utbygging av infrastruktur for transport og energi som ryggraden i et velfungerende indre marked. Europakommisjonen foreslår konkrete forslag for å bedre infrastrukturen og for økt konkurranse.

Av særlig betydning for Norge er Jernbanepakke 4 som kommer på slutten av 2012 med forslag til liberalisering av jernbanetjenestene samt enklere regler for maritim transport innad i EU. Det er viktig for Norge å kunne bruke forenklede administrative system på samme måte som EU, da sjøtransport dominerer samhandelen mellom Norge og EU. Handlingsplanen vil også gjøre flytrafikken mer effektiv og miljøvennlig, og foreslår blant annet en sammenslåing av funksjonelle luftblokker som vil få innvirkning på Norge.

Norge er også integrert i EUs indre energimarked. Europakommisjonen fremmer mer investeringer, bedre håndheving og gjennomføring av lovgivning i det indre energimarkedet som et viktig element i handlingsplanen. En statusrapport samt en handlingsplan for det indre energimarkedet er ventet i november 2012.

Bedre digitale tjenester
I tråd med tiltakene på infrastruktur, er utbygging av bredbånd og bedre elektroniske betalingstjenester fremhevet i handlingsplanen som en prioritering for å styrke det indre markedet. Europakommisjonen vil revidere regelverk for betalingstjenester.

Handlingsplanen foreslår å innføre elektronisk faktura som standard ved offentlige innkjøp og ventes å legge frem et konkret forslag for dette i 2013. Norge er ledende i EØS-området når det gjelder utvikling og bruk av efaktura. Det norske systemet er i samsvar med de prinsippene som Kommisjonen mest sannsynlig vil legge til grunn i sitt forslag.

Lettere å søke på jobb
For å bedre mobiliteten for arbeidstakere i Europa som et ledd i et å stryke det indre markedet, foreslår Kommisjonen å videreutvikle jobbportalen EURES til en fullverdig jobb- og rekruteringsportal for hele Europa.

Norge er med i EURES-samarbeidet og har stor behov for utenlandsk arbeidskraft. For Norge er det derfor positivt at EURES skal bli et mer effektivt virkemiddel for formidling av ledige stillinger i Europa. Norge har også en nasjonal ekspert som jobber med EURES i Europakommisjonen.

Sterke forbrukere
Et av de sosiale aspektene ved forslagene i handlingsplanen er forslag til en regelverkspakke for å få tryggere produkter i Europa. Et viktig tiltak her er bedre kontroll av produkter ved EUs yttergrenser. Tiltak for bedre forbrukerinformasjon er også en del av forslagene.

Norge er gjennom EØS-avtalen del av det europeiske samarbeid for å øke produktsikkerheten i Europa og stiller seg positive til tiltak som styrker forbrukerne og gjør informasjon mer tilgjengelig.

Mål om vedtak innen 2014
Kommisjonen vil legge frem forslagene i handlingsplanen i løpet av 2013, og oppmuntrer Europaparlamentet og Rådet om å vedta lovforslagene som prioritet innen våren 2014. De understreker også viktigheten av faktisk å gjennomføre tiltakene slik at de får en reell effekt for utviklingen av det indre markedet.

Les hele rapporten fra EU-delegasjonen om den andre handlingsplanen for det indre marked her.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.10.2012
Annen informasjon