Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport

Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: 3. rapport om overvåkingen av utviklingen på jernbanemarkedet
Report from the Commission to the Council and the European Parliament: Third report on monitoring development of the rail market

Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.8.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. I de senere år har de europæiske jernbaner været inde i en periode med store omvæltninger, der dels skyldes de generelt ugunstige økonomiske vilkår og dels udviklingen i især de europæiske rammebestemmelser.

2. Målsætningen om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde baseret på fri konkurrence er blevet bekræftet i flere fora: Hvidbogen fra 2011 med titlen "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem", meddelelsen "Indsats for vækst, stabilitet og beskæftigelse" vedtaget den 30. maj 2012 (som understreger vigtigheden af at reducere de administrative byrder og hindringer for markedsadgang), Det Europæiske Råds konklusioner fra januar 2012 og meddelelsen "Bedre forvaltning af det indre marked". Denne tilgang bidrager til målsætningerne i Europa 2020- strategien gennem sit bidrag til økonomisk vækst og jobskabelse.

3. I den forbindelse foreslog Kommissionen en omarbejdning af den første jernbanepakke, som var genstand for en politisk enighed den 3. juli 2012, mens åbningen af den internationale passagertrafik, der har haft virkning fra den 1. januar
2010, har produceret de første virkninger.

4. Denne løbende udvikling af lovrammerne ligger til grund for lovgivers beslutning om, at Kommissionen kontinuerligt skal overvåge udviklingen på EU’s jernbanemarked for at kunne vurdere, hvilke virkninger EU's politiske foranstaltninger har på jernbanemarkedet, og for lettere at kunne fastlægge foranstaltninger, som det vil være hensigtsmæssigt at vedtage og gennemføre på jernbaneområdet i fremtiden.

5. Denne rapport opfylder således forpligtelsen til at overvåge EU's jernbanemarked, som fastsat i direktiv 2001/12/EF [1].

6. Meddelelsen om overvågning af udviklingen på jernbanemarkedet [2], som blev vedtaget den 18. oktober 2007 og rapporten [3] af samme navn af 18. december 2009, sørgede herfor. Denne rapport er ikke kun en aktualisering af disse dokumenter, men den bringer også en række udviklinger om emner, der ikke er omfattet af de tidligere.


[1] Del Va i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26. februar 2001 (EFT L 75 af 15. marts 2001) om ændring af direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner.

[2] Meddelelse til Rådet og Parlamentet om overvågning af jernbanemarkedet af 18. oktober 2007 (KOM(2007) 609).

[3] Rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om overvågning af jernbanemarkedet (KOM(2009) 676), som ændret ved berigtigelsen af 8. december 2010.