Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2012

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Statusrapport om utviklingen av 2. generasjon av Schengeninformasjonssystemet (SIS II) januar-juni 2012

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I denne statusrapport beskrives det arbejde, der er gennemført i første halvår af 2012 vedrørende udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og forberedelserne til migrationen fra SIS 1+ til SIS II. Den forelægges for Rådet og Europa- Parlamentet i overensstemmelse med artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 af 24. oktober 20081 og Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 20082 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til SIS II.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.10.2012