EU-hvitbok om pensjoner

Tittel

Kommisjonens hvitbok: en agenda for tilstrekkelige, trygge og bærekraftig pensjoner

Siste nytt

Hvitbok lagt fram av Kommisjonen 16.2.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

EU klar med planer for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner
Bruxelles, den 16. februar 2012 – Pensionen er hovedindkomstkilden for omkring en fjerdedel af EU's befolkning i dag, og også yngre europæere vil senere i livet blive afhængige af deres pension. Hvis ikke Europa sørger for, at der findes anstændige pensionssystemer nu og i fremtiden, risikerer millioner af mennesker at få en pensionisttilværelse i fattigdom. Samtidig bliver andelen af ældre i befolkningen større og større, da levealderen stiger og der fødes færre børn. Allerede fra næste år begynder der at blive færre i den erhvervsaktive alder. Pensioner udgør en voksende finansiel byrde i de enkelte landes budgetter, særlig i lyset af de problemer, som den finansielle og økonomiske krise har medført. For at støtte indsatsen for bedre pensionssystemer har Europa-Kommissionen offentliggjort en hvidbog om tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner. I hvidbogen ses der på, hvordan EU og medlemsstaterne kan forsøge at tackle de store udfordringer, som vores pensionssystemer står over for. Den indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at skabe de rette betingelser, således at de, der er i stand til det, kan fortsætte med at arbejde – hvorved der opnås en bedre balance mellem de erhvervsaktive år og pensionsårene. Det skal også sikres, at man kan beholde sine pensionsrettigheder, selv om man flytter til et andet land, og at der er mulighed for at få hjælp til at spare mere op til pensionen. At pensionstilsagnene overholdes, så folk får, hvad de forventer, når de bliver pensioneret, er et andet vigtigt element.

I forbindelse med præsentationen af hvidbogen for pressen i Bruxelles sagde László Andor, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion: "Det er muligt at sikre tilstrækkelige pensioner i fremtiden, hvis vi holder fast ved vores reformbestræbelser. Nu mærker vi rigtigt virkningerne af, at vi bliver ældre og ældre – de store årgange er ved at gå på pension, og tilgangen af unge på arbejdsmarkedet bliver mindre og mindre. Men det er ikke for sent at gøre noget ved disse problemer". László Andor tilføjede, at det er vigtigt at hæve pensionsalderen, og at en af de seneste Eurobarometer-undersøgelser viser, at mange europæere gerne vil blive på arbejdsmarkedet ud over deres pensionsalder, hvis betingelserne er de rette.

Netop 2012, hvor hvidbogen offentliggøres, er det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne, og hvidbogen bygger på resultaterne af en bred høring, der blev indledt i juli 2010. Den dækker flere forskellige politikområder og er fuldt ud i overensstemmelse med Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2012. Tiltagene på EU-plan vil støtte og supplere de enkelte landes pensionsreformer. I hvidbogen foreslås det særlig at:

• Skabe bedre muligheder for ældre arbejdstagere ved at opfordre arbejdsmarkedets parter til at tilpasse praksis vedrørende arbejdsplads og arbejdsmarked og ved at anvende Den Europæiske Socialfond til at inddrage ældre arbejdstagere i arbejdslivet. At gøre det muligt at arbejde længere er et vigtigt punkt i det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne.

• Udvikle supplerende private pensionsordninger ved at tilskynde arbejdsmarkedets parter til at udvikle sådanne ordninger og tilskynde medlemsstaterne til at optimere de skattemæssige incitamenter og andre incitamenter.

• Forbedre sikkerheden ved supplerende pensionsordninger, bl.a. gennem en ændring af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og bedre forbrugeroplysning.

• Gøre supplerende pensionsordninger kompatible med mobilitet ved gennem lovgivning at beskytte mobile arbejdstageres pensionsrettigheder og ved at fremme etableringen af pensionsoplysningstjenester i EU. Sådanne tjenester kan give borgerne oplysninger om deres pensionsrettigheder og fremskrivninger af deres indkomst efter pensioneringen.

• Tilskynde medlemsstaterne til at fastholde borgerne længere på arbejdsmarkedet ved at knytte pensionsalderen til den forventede levetid, stramme mulighederne for tidlig pension og afhjælpe skævheder mellem mænd og kvinder på pensionsområdet.

• Fortsætte med at overvåge, om pensionssystemerne er tilstrækkelige, sikre og bæredygtige og støtte pensionsreformer i medlemsstaterne.

Baggrund:
Pensionister udgør en stor og voksende del af EU's befolkning (120 mio. eller 24 %), især efterhånden som de store årgange når pensionsalderen og antallet af personer i den erhvervsaktive alder falder. I 2008 var der fire personer i den erhvervsaktive alder (15-64) for hver EU-borger på 65 eller derover. I 2060 vil dette forhold være to til en. Virkningen af befolkningens aldring forstærkes yderligere af den økonomiske krise. Pensioner udgør allerede en meget stor andel af de offentlige udgifter: 10 % af BNP i gennemsnit i dag, muligvis stigende til 12,5 % i 2060. Men med udgifter til offentlige pensioner, der varierer fra 6 % af BNP i Irland til 15 % i Italien i dag, står landene over for ret forskellige situationer, selv om de har de samme demografiske udfordringer. Mens krisen påvirker pensionssystemer, som finansieres løbende, gennem en nedgang i beskæftigelsen og dermed faldende pensionsbidrag, rammes fondsbaserede ordninger af aktivernes faldende værdi og lavere afkast.

Pensionssystemer henhører i vidt omfang under medlemsstaternes kompetence, men EU kan hjælpe med lovgivning om de spørgsmål, som har indflydelse på, hvordan det indre marked fungerer, med økonomisk støtte til at få ældre arbejdstagere til at blive længere på arbejdsmarkedet, politikkoordinering og gensidig læring. Reformerne af pensionssystemerne evalueres som led i Europa 2020-strategien. I 2011 modtog 16 medlemsstater en landespecifik henstilling om pensioner, og yderligere 5 indgik aftaler om pensionsreformer som led i deres aftalememorandum (yderligere oplysninger fremgår af bilag 3 i hvidbogen).

Yderligere oplysninger:

Hvidbogen om pensioner:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

Eurobarometer om aktiv aldring

IP/12/16 + Mémo/12/10 om aktiv aldring

Europa-Kommissionens websted om pensioner – social- og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

Europa-Kommissionens websted om pensioner – det indre marked:

Europa-Kommissionens websted om pensioner – økonomiske og finansielle spørgsmål

Se også:

Videopressemeddelelse: Bridging Europe's pensions gap

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2012
Annen informasjon