Modernisering av EUs politikk for statsstøtte

Modernisering av EUs politikk for statsstøtte

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Modernisering av EUs statsstøttepolitikk
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU State Aid Modernisation (SAM)

EØS-notat offentliggjort 24.10.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.11.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har foreslått at regelverket om offentlig støtte skal moderniseres, jf. Kommisjonens meddelse 8. mai 2012 (KOM 2012/209).
Hovedformålene med å revisjonen er å:

• Fremme vekst og konkurranse i det indre marked
• Fokusere på saker der offentlig støtte vil ha størst inflytelse på det indre marked
• Oppnå strømlinjeformede bestemmelser og raskere avgjørelser

I den forbindelse ønsker Kommisjonen å revidere det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte (heretter “gruppeunntaket”).

Sammendrag av innhold
Det alminnelige gruppeunntaket oppgir en liste over visse tiltak som anses som forenlig støtte, og som er forhåndsgodkjent av ESA. Støtte som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket kan dermed tildeles uten notifikasjon, og kan være av stor praktisk betydning for offentlige støttegivere. Det skal imidlertid sendes en melding til ESA, senest 20 dager etter iverksettelse eller tildeling av støtten. Gruppeunntaket gjelder til 31. desember 2013. I den forbindelse ønsker Kommisjonen å revidere gruppeunntaket for å tilpasse det til dagens markedssituasjon. Kommisjonen har kommet med første utkast til nytt gruppeunntak. I utkastet foreslår Kommisjonen en del endringer.Noen av viktigste foreslåtte endringene er:

• Strengere krav til rapportering og transparenthet;
• Nasjonalt register for gruppeunntatt støtte;
• Økte terskelverdier for forsknings- og utviklingsprosjekter;
• Inkludere støtte til forskningsinfrastruktur;
• Inkludere innovasjonsstøtte;
• Åpne for diskusjon om terskelverdien for miljøstøtte;
• Store ordninger hvor støttebeløpet overstiger 0,01% av BNP og/eller 100 millioner euro må notifiseres;
• Insentiv effekten for store foretak må dokumenteres nøyere;
• Publisering av all støtte, støttemottakere og støttebeløp på en offentlig hjemmeside;
• En samlet bestemmelse for opplæringsstøtte;
• Endringer i bestemmelsene for regionalstøtte;
• Utvide definisjonen av ”disadvantaged worker” til å omfatte unge i alderen 15-24 år.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for offentlig støtte har vært løpende informert om arbeidet med revisjonen av gruppeunntaket. Utkast til nytt gruppeunntak har vært diskutert i Spesialutvalget i forbindelse med Kommisjonens høring. Referansegruppen for offentlig støtte har også vært informert om Kommisjonens forslag.

Vurdering
Den foreløpige norske holdningen er at vi er positive til det nye utkastet. Et nytt gruppeunntak vil ha positive effekter for handlingsrommet under støttereglene og mer støte kan tildeles under forenklet prosedyre. En ensartet håndheving av statsstøttereglene i hele EØS-området er viktig for å sikre like konkurranseforhold mellom foretak i EFTA-landene og EU-landene. Det er derfor viktig at den nye forordningen raskt blir tatt in i EØS-avtalen slik at EØS EFTA-landene fortsatt kan bruke gruppeunntaket.

Andre opplysninger
Rettslige konsekvenser for Norge når forordningen revideres

Dagens forordning om gruppeunntatt støtte er innlemmet i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt 14. november 2008 nr 1213 § 1. Når det foreligger en ny forordning om gruppeunntatt støtte, må denne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved å endre i den ovenfornevnte forskriften.

Status
Kommisjonen har kommet med første utkast til nytt gruppeunntak. Denne ble sendt ut til Spesialutvalget på høring. Kommisjonen avholdt det første møte i den rådgivende komité 1. juli 2013. Det er ventet at andre utkast vil bli sendt på høring i løpet av 2013. Kommisjonen tar sikte på å vedta nytt gruppeunntak våren 2014.