Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
Det europeiske klimakvotesystemet (ETS): gjennomgang og data for 2012 Kommisjonens memo IP/13/437
EU-handlingsplan for en marin strategi for atlanterhavsområdet KOM(2013) 279
EU-konsultasjon om gruppeunntak for statsstøtte
EU-borgerskap 2011-2013: framdriftsrapport KOM(2013) 270
EU-borgerskap - rapport 2013 KOM(2013) 269
EUs konkurransepolitikk i 2012 KOM(2013) 257
EU-pakke for tryggere mat og bedre dyre- og plantehelse KOM(2013) 264
EU-strategi for energiteknologi og -innovasjon KOM(2013) 253
Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier KOM(2013) 231
EU-strategi om klimatilpasninger KOM(2013) 216
Samarbeidsrelasjoner mellom partene i arbeidslivet i Europa 2012 Rapport av 11.4.2013
Grønne produkter: fremme av opplysning om produkters og organisasjoners miljøprestasjoner KOM(2013) 196
Kvinner i forskning 2012 EUR 25617
Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument KOM(2013) 180
Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk KOM(2013) 169
EU-høring om internasjonal klimapolitikk etter 2020 Konsultasjonsnettside
Grønnbok og EU-høring om langsiktig finansiering KOM(2013) 150
Derivatmarkedet: EU-rapport om internasjonal behandling av sentralbanker og organer som forvalter offentlig gjeld KOM(2013) 158
EU-konsultasjon om offentlige medietilsyns uavhengighet Konsultasjonsettside
EU-konsultasjon om mediefrihet og -pluralisme Konsultasjonsnettside
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2012 KOM(2013) 149
Passasjerrettigheter ved konkurs av flyselskaper KOM(2013) 129
Anvendelsen av direktivet om urimelig handelspraksis (handelspraksisdirektivet) KOM(2013) 138
Forbud mot dyreforsøk for testing av kosmetikkprodukter KOM(2013) 135
EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring KOM(2013) 123
Smart lovgivning for små og mellomstore bedrifter KOM(2013) 122
EU-politikk for romindustrien KOM(2013) 108
EU-handlingsplan for produktovervåking KOM(2013) 76
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked KOM(2013) 74
Krav til visumfrihet for Kosovo: fremdriftsrapport KOM(2013) 66
EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH KOM(2013) 49
Merking av mat og landbruksvarer fra fjellgårder JRC-rapport av 1.2.2013
EU-handlingsplan for detaljhandel KOM(2013) 36
Grønnbok og EU-konsultasjon om illoyal handelspraksis KOM(2013) 37
EUs fjerde jernbanepakke KOM(2013) 25
EU-strategi for alternative drivstoff til transport KOM(2013) 17
Gjennomføring av EUs lovgivning om avfall 2010-2012 KOM(2017) 88
EU-utlysning om ekspertgruppe for europeisk kontraktsrett på forsikringsområdet Utlysningsnettside (frist 21.2.2013)
EU-handlingsplan for entreprenørskap KOM(2012) 795
Sysselsetting og sosial utvikling i Europa 2012 Rapport av 8.1.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012 KOM(2012) 686
Statsstøtte i EU: Scoreboard 2012 KOM(2012) 778
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2011-2012 Rådskonklusjoner av 20.12.2012
Innhold og opphavsrett i det digitale indre marked KOM(2012) 789
Digital agenda med fokus på vekst og jobbskaping KOM(2012) 784
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2011 KOM(2012) 758
EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett KOM(2012) 740
Målrettet EU-regulering KOM(2012) 746
EU-konsultasjon om revisjon av EUs luftforurensningsstrategi Konsultasjonsnettside
EUs forbrukerundersøkelse 2012 Rapport av 7.12.2012
EU-handlingsplan for e-helse KOM(2012) 736
EU-strategi for reduksjon av arbeidsløshet blant unge KOM(2012) 727
Kvalitetsrammeverk for traineeperioden KOM(2012) 728
EU-konsultasjon om langtids syke- og arbeidsløshetstrygd over landegrensene Konsultasjonsnettside
Grønnbok og EU-høring om integrert marked for pakkepost KOM(2012) 698
EU-strategi mot villedende reklame KOM(2012) 702
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland KOM(2012) 681
EU-strategi for nytenkning på utdanningsområdet KOM(2012) 669
Europeisk innovasjonspartnerskap om aktiv og sunn aldring Strategiplan
EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet KOM(2012) 663
Plan for beskyttelse av Europas vannressurser (Blueprint) KOM(2012) 673
Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency KOM(2012) 671
Bedre kjønnsrepresentasjon blant bedriftsledere KOM(2012) 615
Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012 KOM(2012) 652 (dansk utgave)
CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri KOM(2012) 636
Gjennomføring og videreutvikling av en felles visumpolitikk i EU KOM(2012) 649
Rapport om gjennomføringen av visumkodeksen KOM(2012) 648
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2012 KOM(2012) 626
EU-handlingsplan om forbrukervern ved pengespill på internett KOM(2012) 596
Europakommisjonens arbeidsprogram 2013 KOM(2012) 629
Offentlige innkjøp i EU: gjennomføringsrapport 2011 SWD(2012) 342
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2012 KOM(2012) 587
EU-strategi for vekst og gjenoppretting av europeisk industri og økonomi KOM(2012) 582
Single Market Act II: - 12 nye innsatsområder for det indre marked KOM(2012) 573 (dansk versjon)
Rettslige aspekter ved nanomaterialer KOM(2012) 572
Fremme av cloud computing i Europa KOM(2012) 528
EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting KOM(2012) 537
Sikrere, mer effektivt og innovativt medisinsk utstyr KOM(2012) 540
Finansiering av Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA): endringer KOM(2012) 543
EU-konsultasjon om offentlig-privat partnerskap for forskning om den bio-baserte industrielle matkjeden Konsultasjonsnettside
Arkiver i Europa: digitale utfordringer KOM(2012) 513
EU-strategi for internasjonalt forskningssamarbeid KOM(2012) 497
EU-strategi for transportforskning- og teknologi KOM(2012) 501
Blå vekst: EU-strategi for marin og maritim bærekraftig vekst KOM(2012) 494
Status for EUs maritime politikk KOM(2012) 491
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2012 KOM(2012) 495
Fremme av frekvensdeling for trådløs kommunikasjon KOM(2012) 478
Marin grønnbok: kunnskap om havet 2020 KOM(2012) 473
Liberalisering av visum-bestemmelsene for Vest-Balkan: 3. rapport KOM(2012) 472
Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport KOM(2012) 459
EU-konsultasjon om bruk av ny teknologi i utdanning og opplæring Kommisjonens konsultasjonsnettside
Bedre styring av det indre marked KOM(2012) 259
EU-strategi for tjenestesektoren 2012-2015 KOM(2012) 261
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova KOM(2012) 443
EU-strategi for byggesektoren KOM(2012) 433
EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri KOM(2012) 417
EU-konsultasjon om bevaring av et åpent internett (nettnøytralitet) Konsultasjonsnettside
EU-konsultasjon om informasjons- og nettverkssikkerhet Konsultasjonsdokument
Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst KOM(2012) 392
Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: meddelelse KOM(2012) 401