EU-borgerskap - rapport 2013

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. EUs borgerskapsrapport 2013. EU-borgere: dine rettigheter, din fremtid

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Citizenship Report 2013. EU citizens: your rights, your future

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.5.2013, dansk utgave)

Unionsborgerskab: Kommissionen foreslår 12 nye tiltag til styrkelse af borgernes rettigheder

[Red. anm.: videoklipp, se lenken over til Kommisjonens pressemelding]

Europa-Kommissionen har i dag løftet sløret for et nyt initiativ til styrkelse af EU-borgernes rettigheder med en række tiltag, der skal fjerne hindringer, som borgerne stadig står over for i deres dagligdag. 2013-rapporten om unionsborgerskab angiver 12 konkrete måder, hvorpå europæerne kan udnytte deres EU-rettigheder bedre, f.eks. når de søger job i et andet EU-land eller ønsker at blive inddraget mere i de demokratiske processer i EU. Blandt de centrale forslag er, at det skal være lettere at arbejde og uddanne sig i et andet EU-land, at overflødigt bureaukrati for EU-borgere, der bor og rejser i EU, skal skæres væk, samt at hindringer for grænseoverskridende indkøb skal fjernes. Rapporten om unionsborgerskabet er i Borgernes Europaår Kommissionens opfølgning på en lang række henvendelser fra EU-borgere, som har haft de samme problemer, når de rejste i, flyttede til eller foretog indkøb i et andet EU-land.

"EU-borgerskabet er et helt centralt element i den europæiske integration. Det har samme betydning for den politiske union som euroen for vores økonomiske og monetære union. Den rapport om unionsborgerskabet, der offentliggøres i dag, giver EU-borgerne en meget betydningsfuld rolle", udtalte Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. Lige siden unionsborgerskabet for første gang blev indføjet i traktaterne i 1993, har det været under udvikling, men det er endnu ikke helt på plads: borgerne står stadig over for hindringer, når de skal udøve deres rettigheder i dagligdagen. Vi modtager hvert år mere end en million henvendelser fra borgere vedrørende deres rettigheder. Det er årsagen til, at vi i dag træffer foranstaltninger til at styrke borgernes rettigheder i dagligdagssituationer, f.eks. i forbindelse med jobsøgning, indkøb over internettet eller deltagelse i beslutningsprocessen i EU."

To årtier efter at der i Maastricht-traktaten blev fastlagt unionsborgerskabsrettigheder, er disse rettigheder stadig ikke altid en realitet i borgernes hverdag. Det er blevet bekræftet af EU-borgerne i en bred offentlig høring om unionsborgerskabet (IP/12/461), hvor 12 000 EU-borgere gav eksempler på bureaukratiske hindringer, som de stadig står over for, når de f.eks. ønsker at udøve deres ret til fri bevægelighed. Eurobarometerundersøgelser om unionsborgerskab (IP/13/119) og valgrettigheder (IP/13/215), en række direkte borgerdialoger med nationale og europæiske politikere samt et stort antal henvendelser fra offentligheden om EU-rettigheder, som er modtaget gennem Europe Direct-informationstjenesten, bekræfter, at der er behov for en større indsats. Kommissionen tager disse udsagn alvorligt.

Den finansielle krise og statsgældskrisen gør det nødvendigt at fjerne hindringer, der vanskeliggør jobsøgning i andre EU-lande eller får forbrugerne til at afstå fra at købe varer i det indre marked. Dette er så meget desto mere vigtigt som EU bevæger sig frem mod en egentlig økonomisk og monetær union - og en politisk union længere ude i horisonten.

2013-rapporten om unionsborgerskabet angiver 12 nye tiltag på seks forskellige områder, der skal styrke borgernes rettigheder (se den fuldstændige liste over de 12 tiltag i bilaget):

1. Fjernelse af hindringer for arbejdstagere, studerende og praktikanter i EU

• ved at se nærmere på en udvidelse af jobsøgendes ret til at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse fra deres hjemland, mens de søger job i en anden EU-medlemsstat i en periode, der går ud over de nuværende fastsatte tre måneder, med henblik på at øge arbejdstagernes bevægelighed, og

• ved at fastlægge gode rammer for praktikantophold, som specificerer parternes rettigheder og forpligtelser og kan sikre, at praktikanterne ikke anvendes som gratis arbejdskraft.

2. Begrænsning af bureaukratiet i medlemsstaterne

• ved at lette anerkendelsen af identitetspapirer og opholdstilladelser, når borgere ønsker at rejse eller er nødt til at bevise deres identitet i et andet EU-land, herunder gennem optionelle ensartede EU-papirer, som borgerne kan bruge i alle EU-lande, og

• ved at gøre det lettere at anerkende synsattester for biler på tværs af grænserne i EU.

3. Beskyttelse af de mest sårbare i EU

• ved udstedelse af et EU-handicapkort, der anerkendes gensidigt i EU, og som kan sikre, at de 80 millioner handicappede også kan nyde godt af de fordele, der følger med nationale handicapkort (f.eks. adgang til transport, turistrejser, kultur og fritidsaktiviteter), når de udøver deres ret til fri bevægelighed, og

• ved at foreslå et sæt love til yderligere styrkelse af borgernes retsstilling, særligt for børn og sårbare borgere, når de mistænkes eller anklages for en forbrydelse.

4. Fjernelse af hindringer for indkøb i EU

• ved at forbedre reglerne for bilæggelse af grænseoverskridende tvister om små beløb ved indkøb af produkter på internettet eller i et andet EU-land; den europæiske småkravsprocedure kan gøre det nemmere for forbrugerne at få deres penge tilbage hurtigt, og

• ved at udvikle et onlineværktøj, der gør indkøb af digitale produkter mere gennemsigtige, og som gør det muligt for borgerne at sammenligne priserne på tværs af grænserne.

5. Bedre adgang til målrettede og tilgængelige oplysninger om EU

• ved at stille it-uddannelsesværktøjer til rådighed for lokale administrationer og informere om, hvor man kan henvende sig med henblik på problemløsning.

6. Fremme af borgernes deltagelse i den demokratiske proces

• ved at finde måder, hvorpå EU-borgerne kan bevare deres stemmeret i forbindelse med nationale valg i deres oprindelsesland. Visse medlemsstater fratager deres borgere stemmeretten, når de flytter til et andet EU-land, og det svarer næsten til at straffe borgerne, hvis de udøver deres ret til fri bevægelighed.

Rapporten om unionsborgerskabet indtager en central plads i Borgernes Europaår 2013, og der gøres heri også status over den indsats, der er gjort af Kommissionen siden den første rapport om unionsborgerskabet fra 2010 (se IP/10/1390 og MEMO/10/525), for så vidt angår de 25 tiltag, der blev bekendtgjort i oktober 2010.

Initiativet kommer samtidigt med Kommissionens vedtagelse af den seneste rapport om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder (se IP/13/411 og MEMO/13/411), herunder f.eks. borgernes ret til beskyttelse af personoplysninger. Den er også ledsaget af en rapport, hvori der ses nærmere på de fremskridt, der er gjort frem mod et mere effektivt unionsborgerskab, en status over håndhævelsen af EU-borgernes rettigheder vedrørende f.eks. fri bevægelighed, politiske rettigheder eller konsulær beskyttelse samt bekæmpelse af diskrimination på grund af nationalitet.

Baggrund
EU-borgerne står stadig over for hindringer i deres dagligdag, når de udøver deres ret til fri bevægelighed. Kommissionen er lydhør over for problemer af denne type og gør en indsats for at styrke borgernes rettigheder. 2013-rapporten om unionsborgerskabet kommer på et passende tidspunkt i debatten om Den Europæiske Unions fremtid. En mere dybtgående integration skal gå hånd i hånd med større demokratisk legitimitet.

Med 2013-rapporten gør Kommissionen også status over de resultater, der på det seneste er opnået, og peger på tilbageværende hindringer, som forhindrer borgerne i at gøre fuld brug af deres rettigheder.

Europa-Kommissionen vedtog den første rapport om unionsborgerskabet i 2010 med en liste på 25 konkrete tiltag til afhjælpning af de problemer, som EU-borgerne støder på, når de udøver deres rettigheder. Siden dengang har Kommissionen arbejdet på at indfri sine løfter ved at:

styrke rettighederne for ca. 75 millioner ofre for kriminalitet årligt i hele EU (IP/11/585)

reducere bureaukratiet for de 3,5 millioner personer, der hvert år indregistrerer en bil i et andet EU-land, med en besparelse på 1,5 mia. EUR til følge (IP/12/349)

forbyde ekstra kreditkortgebyrer og felter, der på forhånd er afkrydset, for handlende på nettet (MEMO/11/675)

styrke retten til en retfærdig rettergang for alle EU-borgere, hvilket har betydning i ca. 8 millioner sager om året (IP/12/430, IP/10/1305)

præcisere formueforholdet for EU's 16 millioner internationale par (IP/11/320).

Yderligere oplysninger
MEMO/13/409

Europa-Kommissionen – Unionsborgerskab:
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm

Borgernes Europaår 2013:
http://europa.eu/citizens-2013