Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier

Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier

Grønnbok: forberedelser til en fullstendig audiovisuell konvergens; vekst, kreativitet og verdier
Green Paper: Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values

EØS-notat offentliggjort 25.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen offentliggjorde den 24. april 2013 Grønnboken: "Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values".

Formålet med grønnboken er å danne grunnlag for videreutvikling av EUs regelverk og politikk det audiovisuelle området. Grønnboken fokuserer hovedsakelig på EUs gjeldende direktiv på det audiovisuelle området - direktiv 2010/13/EU (AMT-direktivet). Kulturdepartementet legger til grunn at eventuelle endringer av regelverket på dette området kan bli EØS-relevant. Grønnboken reiser en rekke spørsmål om hvilke regulatoriske endringer som er nødvendige som følge av den pågående utviklingen av mediemarkedet. Det fokuseres særlig på mulighetene for økonomisk vekst, innovasjon i det europeiske mediemarkedet, mediemangfold, kulturelt mangfold, beskyttelse av forbrukerne og om beskyttelse av barn.

Sakkyndige instansers merknader
Den 3. juli 2013 sendte Kulturdepartementet grønnboken på alminnelig nasjonal høring. Totalt 11 aktører uttalte seg om saken og kom med innspill til innholdet i høringsuttalelsen.

Link: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--eu-kommisjonens-gronnbok-prepari.html?id=732124

Status
Kulturdepartementet oversendte 1. oktober 2013 norske kommentarer til grønnboken til EU-kommisjonen. Kommentarene baserer seg på regjeringen Stoltenbergs politikk blant annet når det gjelder alkoholreklame og reklame for spill. Det ble derfor presisert at ny regjering vil kunne komme med tillegg eller justeringer til uttalelsen på et senere tidspunkt. Her er en oppsummering av de viktigste svarene fra brevet til EU-kommisjonen:

• Norge har vært et foregangsland i Europa når det gjelder prinsippet om nettnøytralitet. Prinsippet skal sikre at Internett forblir en åpen og ikke-diskriminerende plattform hvor man får tilgang til et mangfold av audiovisuelle tjenester. I praksis betyr dette at distributørene ikke kan strupe hastigheten på visse tjenester. Denne problemstillingen blir derfor ekstra understreket i det norske svaret og det etterlyses tiltak fra EU-Kommisjonen.
• Det inntas en avventende holdning til om audiovisuelle bestillingstjenester skal pålegges særskilte kvoter for europeisk innhold slik det i dag gjelder for TV. Et eventuelt regelverk må uansett holdes på et overordnet nivå og respektere redaksjonell frihet.
• Viktigheten av å ha et digitalt bakkenett for TV (DTT) understrekes og det bes om at det settes av tilstrekkelige frekvenser til dette formålet også i fremtiden.
• Det inntas en avventende holdning til om regelverket for kringkastet TV og audiovisuelle bestillingstjenester bør være likt, og en åpen holdning mht ytterligere harmonisering.
• Uttalelsen legger særlig vekt på AMT-direktivets senderlandsprinsipp. Prinsippet åpner for at TV-kanaler som sender fra andre EØS-land (som TV 3) kan sende reklame i strid med norsk lov. Det argumenteres for at gjeldende direktivs prosedyrer åpner for at norske myndigheter kan gripe inn mot omgåelser av norsk regelverk, og at direktivets bestemmelser bør klargjøres.
• I spørsmålene om beskyttelse av barn vises det til det norske lovarbeidet og svarene er hovedsakelig i samsvar med Kulturdepartementets høringsforslag til ny beskyttelseslov. Det etterlyses også mer standardisering fra EU.
• Viktigheten av at hørselshemmede har tilgang til audiovisuelle medietjenester understrekes og det foreslås at EU innfører konkrete minimumskrav som skal gjelde i alle EØS-land. I det norske regelverket er det allerede innarbeidet slike krav for kringkastet TV. Uttalelsen understreker også at det er viktig at eldre mennesker får tilgang til nye audiovisuelle tjenester.

Link til høringsuttalelser (herunder Norges): http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-green-paper-preparing-fully-converged-audiovisual-world-growth-creation-and-values