EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Generell rapport om REACH i overensstemmelse med artikkel 117, stk. 4, i REACH og artikkel 46, stk. 2, i CLP og en revisjon av visse elementer i REACH i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, og artikkel 138, stk. 2, 3 og 6, i REACH

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. General Report on REACH in accordance with Article 117(4) of REACH and Article 46(2) of CLP, and a review of certain elements of REACH in line with Articles 75(2), 138(2), 138(3) and 138(6) of REACH

Siste nytt

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 14.2.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons omtale 14.2.2013)

Tryggere bruk av kjemikalier i Europa
Fem år med kjemikalieregelverket REACH har gitt tryggere bruk av kjemikalier. – Norge vil fortsette å jobbe for en langsiktig styrking av dette regelverket som også gjelder i Norge, sier miljøråd Ulla Hegg ved EU-delegasjonen.

Ifølge en fersk rapport fra Europakommisjonen har bruk av kjemikalier i EU blitt tryggere etter at REACH-forordningen som gir regler for registrering, evaluering, godkjenning og begrensing av kjemiske stoffer trådte i kraft for fem år siden.

Kommisjonen har vurdert REACH, som fortsatt regnes for å være nokså nytt og under utprøving, og foreslår ingen større regelverksendringer i denne fasen. Derimot er det fortsatt rom for å styrke gjennomføringen av regelverket i praksis.

Norge spiller en aktiv rolle
Regelverket i EU om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier er tatt inn i EØS-avtalen og gjelder derfor også i Norge. Formålet med REACH er å oppnå bedre beskyttelse av helse og miljø ved å få bedre kontroll med produksjon, import, bruk og utslipp av kjemiske stoffer.

- Norge har gjennom mange år spilt en aktiv rolle i kjemikaliepolitikken og vi vil fortsette å jobbe for en langsiktig styrking av REACH- regelverket, sier miljøråd Ulla Hegg ved EU-delegasjonen.

Norge spiller en aktiv rolle i utformingen av miljø- og klimapolitikk i Europa.

- Dette gjelder blant annet med tanke på regulering av nanomaterialer, som vi mener bør ha et beskyttelsesnivå på linje med vanlige kjemiske stoffer. Dette bør kunne oppnås gjennom endringer i REACH-regelverket, forteller miljøråden.

Bevisbyrden hos industrien
REACH - regelverket gir alle som produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier ansvar for kunnskap og sikkerheten ved bruk av kjemikalier.

Femårsgjennomgangen viser at til nå har selskaper registrert 30 601 saker hos Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og lagt fram informasjon om 7 884 kjemiske stoffer som er produsert eller markedsført i Europa.

REACH er en del av hverdagen for alt fra store kjemikaliebedrifter til små verksteder – og Kommisjonen varsler her at de vil gjøre mer for å tilrettelegge regelverket for små og mellomstore bedrifter, samtidig som man ser nærmere på hvordan REACH kan bidra til innovasjon.

- Formålet med REACH er å beskytte helse og miljø, men det handler også om å sikre konkurranseevnen til europeiske kjemikalieindustri og sikre et enhetlig indre marked. I dagens økonomiske situasjon er det viktig å forsvare REACH slik at krefter som ønsker å svekke regelverket ikke når fram, sier Hegg.

REACH gir rom for påvirkning
EU landene er samlet den største produsenten i verden av kjemiske produkter samtidig som de er ledende på regulering av kjemikalier ved markedsføring av produkter.

- REACH er viktig for beskyttelsesnivået i Norge. Gjennom vår rett til å foreslå nye reguleringer og restriksjoner under REACH kan vi i tillegg være med å heve ambisjonsnivået på europeisk nivå. REACH bidrar videre til å heve globale standarder siden land utenfor Europa også tilpasser seg dette regelverket, sier Hegg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2013
Annen informasjon