EU-strategi for havner

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Havner: en motor for vekst

Communication from the Commission: Ports: an engine for growth

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.5.2013, dansk utgave)

Kommissionen foreslår opgradering af 300 vigtige søhavne
Europa-Kommissionen lancerer i dag et nyt initiativ, der skal forbedre havnedriften og de videre transportforbindelser i 319 vigtige søhavne langs Europas kystlinje. De retningslinjer og lovændringer, der foreslås, vil hjælpe havneoperatørerne med at opgradere deres tjenester og faciliteter såvel som øge deres økonomiske uafhængighed.

74 % af alt gods til og fra Europa fragtes ad søvejen, men p.t. passerer en femtedel heraf gennem blot tre forskellige havne: Rotterdam, Hamborg og Antwerpen. Denne forskel mellem havnene resulterer i overbelastning og ekstra omkostninger for rederierne, transportvirksomhederne og forbrugerne. De nye forslag vil inden 2030 kunne spare europæisk økonomi for helt op til 10 mia. EUR og hjælpe med at udvikle nye forbindelser for nærskibsfarten.

Siim Kallas, kommissær for transport og næstformand for Kommissionen, siger: "Vores søhavne er vigtige porte, der forbinder vores transportkorridorer med resten af verden. Vi har allerede nogle af de bedste havnefaciliteter i verden. Det skulle vi gerne blive ved med. Men vi står over for kæmpe udfordringer, hvad angår overbelastning, trafikvækst og investeringer. Flere af vores havne skal nå disse høje standarder. De forslag, der er fremlagt i dag, vil bringe Europas havnetjenester ind i det 21. århundrede, hjælpe med at tiltrække investeringer og skabe job der, hvor behovet er størst."

Mere effektive havne
Kommissionen foreslår en mere gennemsigtig og åben procedure for udvælgelse af udbydere af havnetjenester. Nye regler skal forhindre prismisbrug blandt operatører med eksklusive rettigheder. Endvidere vil Kommissionen indføre et rådgivende udvalg for brugere af havnene med det formål at øge kundefokus. Det vil være de lokale forhold, der bestemmer de nærmere detaljer, så lokale havnesamfund kan drage fordel af en bedre koordinering og et sundere erhvervsmiljø.

For yderligere at øge effektiviteten vil Kommissionen før sommeren fremføre forslag, der skal mindske bureaukratiet og de administrative formaliteter i havnene (det såkaldte "Blue Belt"-forslag).

Bedre forbindelser til oplandet
EU-finansieringen under Connecting Europe-faciliteten vil som noget nyt fokusere på de havneprojekter, der er udpeget i de såkaldte TEN-T-korridorplaner for prioriterede indsatsområder, og på forbindelser mellem havnene og jernbane- og vejnettet og de indre vandveje. Havnene vil i den forbindelse blive opfordret til at spille en aktiv rolle ved f.eks. at stille information om trafikstrømme til rådighed.

Investeringer: En fleksibel og erhvervsrettet finansiel ramme
Forslaget øger havnenes frihed til at opkræve infrastrukturafgifter og styrker gennemsigtigheden af anvendelsen af offentlige midler og måden, hvorpå afgifterne fastsættes. Havnemyndighederne er uden tvivl de bedste til at definere brugernes behov og fastsætte afgifterne. Samtidig vil større gennemsigtighed muliggøre offentlig finansiering, uden at det forvrider konkurrencen, og vil hjælpe med at tiltrække private investorer. Det vil ligeledes være muligt for havnene at nedsætte afgifterne for fartøjer med bedre miljøresultater.

Social dialog
Kommissionen vil med start i juni nedsætte et sektordialogudvalg for arbejdsmarkedets parter i havne, hvor ansatte og arbejdsgivere kan drøfte og træffe aftaler vedrørende arbejdsrelaterede emner. Kommissionen vil bistå dette udvalg teknisk og administrativt og i 2016 evaluere fremskridtene.

I erkendelse af de særlige udfordringer, som havnene står over for, har Kommissionen for første gang udarbejdet sektorspecifik lovgivning for dette område. Førhen har havnene været omfattet af den generelle EU-lovgivning om etableringsfrihed og konkurrencereglerne.

Der findes i alt 1 200 søhavne i Europa. Forslaget vil berøre de 319 vigtigste europæiske havne, der sammen kan skabe et ægte havnenetværk, som er i stand til at styrke Europas indre marked. De 319 havne er allerede prioriteret i Kommissionens TEN-T-forslag (TEN-T står for det transeuropæiske transportnetværk) - 83 havne i basisnettet og 236 i det omfattende net.

De næste skridt
Initiativet er en del af den nøgleaktion for søtransport, der blev fremlagt i akten for det indre marked II, som Kommissionen vedtog i oktober 2012. Det supplerer andre af Kommissionens initiativer såsom det kommende direktiv om tildeling af koncessionskontrakter (som vil gælde for koncessioner i havnene vedrørende håndtering af gods og passagerterminaler), der fastsætter fælles procedurer og sikrer større gennemsigtighed, så koncessionerne tildeles på ikke-diskriminerende vis.

Initiativet består dels af en meddelelse, hvor den europæiske havnepolitik revideres, og hvor der fremlægges otte tiltag fra Kommissionen, dels af et målrettet lovforslag til Europa-Parlamentet og Rådet, så der kan indføres de nye lovbestemmelser, der er nødvendige for at kunne opfylde de politiske målsætninger.

Forslaget skal godkendes af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne, før det kan vedtages under den almindelige lovgivningsprocedure.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/448

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg