Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Andre halvårsrapport om virkemåten til Schengen-området 1. mai 2012 - 31. oktober 2012

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Second biannual report on the functioning of the Schengen area 1 May 2012 - 31 October 2012

Avtalegrunnlag:

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 23.11.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.11.2012, dansk utgave)

Kommissionens anden halvårlige rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer
Schengenområdet med fri bevægelighed betyder, at over 400 millioner EU-borgere fra 26 europæiske lande og et stigende antal borgere uden for EU kan rejse rundt uden at blive kontrollere ved de indre grænser. Kommissionen fremlagde i dag sit andet "sundhedstjek" af Schengenområdet i form af en halvårlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer.

Der gøres i rapporten status over, hvordan Schengenområdet fungerer, med henblik på at sikre, at de lande, der deltager i Schengensamarbejdet1, fortolker og gennemfører de fælles regler ens.

"Den frie bevægelighed inden for Schengenområdet er et af Europas vigtigste resultater. Det kræver en konstant indsats og vilje fra alle medlemmer at opretholde et område uden kontrol ved de indre grænser. Det kræver gensidig tillid, en reel europæisk ramme, åben debat og samarbejde. Hvis vi skal styrke Schengenområdet, må vi forbedre evalueringen og overvågningen. Jeg opfordrer derfor Rådet og Europa-Parlamentet til at gøre fremskridt med de igangværende forhandlinger om Schengenforslagene", udtaler Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender.

Denne anden halvårlige rapport dækker perioden fra den 1. maj 2012 – 31. oktober 2012, og den behandler især:

Situationen ved de ydre Schengengrænser og situationen inden for Schengenområdet

Fra april-juni 2012 blev 23 000 ulovlige grænsepassager opdaget, hvilket er et fald på 44 % sammenlignet med samme periode i 2011 midt i det arabiske forår. Der var dog en stigning i antallet ved landgrænsen mellem Grækenland og Tyrkiet på 29 %. 56 % af alle pågribelser blev foretaget ved dette grænseafsnit, som stadig er det primære indrejsested for indvandrere, der rejser ulovligt ind i EU. Siden der i august 2012 blev indsat ca. 1 800 grænsevagter (operation Shield), er kontrollen ved dette grænseafsnit blevet stærkt forbedret, og de græske myndigheder melder, at der er et stort fald i antallet af ulovlige grænsepassager i Evros-området.

Der er også gjort en indsats for at forbedre indsamlingen af oplysninger om migrationsstrømme inden for Schengenområdet. Kommissionen vil fortsat bestræbe sig på at forbedre dataindsamlingen og analysen af ulovlige migrationsstrømme.

Anvendelsen af Schengenreglerne
I løbet af de seks måneder, som rapporten dækker, er der blevet genindført kontrol ved de indre grænse to gange: - den ene gang af Spanien i perioden fra den 28. april-4. maj 2012 under Den Europæiske Centralbanks møde, som blev afholdt i Barcelona den 2.-4. maj 2012 (669 385 personer blev kontrolleret ved landgrænsen til Frankrig samt i Barcelona lufthavn og Girona lufthavn - 68 blev nægtet indrejse) - den anden gang af Polen i perioden fra den 4. juni-1. juli i forbindelse med europamesterskabet i fodbold (28 980 personer blev kontrolleret ved Polens indre grænser - 22 blev nægtet indrejse og 15 personer blev anholdt).

Det er i flere af de deltagende stater (via Schengenevalueringsmekanismen) ved en kontrol på stedet blevet efterprøvet, om reglerne anvendes korrekt. Det drejer sig bl.a. om reglerne vedrørende søgrænser (i Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen og Slovenien), politisamarbejdet (i Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet og Polen), luftgrænser (i Estland, Letland og Litauen), databeskyttelse (i Estland, Letland, Litauen, Malta og Slovenien), SIS/Sirene (i Danmark, Island og Norge) samt visa (i Letland og Litauen). Der er ikke påvist nogen mangler, som kræver en øjeblikkelig indsats fra Kommissionens side.

Procedurer for visumudstedelse
Den 10. maj 2012 blev visainformationssystemet (VIS) indført i en ny region, nemlig Mellemøsten (Israel, Jordan, Libanon og Syrien). Den 2. oktober 2012 blev det indført i en tredje region, Golfen (Afghanistan, Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Yemen). VIS fungerer godt, og den 4. november 2012 var der i systemet behandlet oplysninger om ca. 1 800 000 visumansøgninger, 1 500 000 udstedte visa og 220 000 afslag.

Baggrund
I september 2011 fremsatte Kommissionen forslag til at gøre Schengensystemet mere effektivt og legitimt (IP/11/1036 og MEMO/11/606). Kommissionen meddelte i sin meddelelse "Forvaltning af Schengensamarbejdet - en styrkelse af området uden indre grænser", at den to gange om året vil fremlægge en oversigt over Schengensamarbejdet for EU-institutionerne.

Disse rapporter skaber grundlag for en debat i Europa-Parlamentet og Rådet og bidrager dermed til at styrke de politiske retningslinjer for og samarbejdet mellem Schengenlandene. Kommissionens første rapport blev vedtaget sidste maj (IP/12/481) og drøftet i Rådet den 7. juni 2012 og i Parlamentet den 4. juli 2012.

Derudover er der indledt forhandlingerne om de to lovgivningsforslag, som blev fremlagt i september 2011, og Kommissionen føler sig overbevist om, at lovgiverne vil nå frem til et fornuftigt kompromis.

Disse lovgivningsforslag sikrer et bedre EU-baseret evaluerings- og overvågningssystem, hvorved man kan efterprøve og sikre anvendelsen af Schengenreglerne, og en mere struktureret europæisk beslutningsmekanisme, som i undtagelsestilfælde gør det muligt midlertidigt at genindføre kontrol ved de indre grænser, såfremt der er risiko for alvorlige trusler mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.12.2012
Annen informasjon