EU-handlingsplan for produktovervåking

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. 20 tiltak for sikrere og mer kompetible produkter i Europa: en flerårig handlingsplan for produktovervåking i EU

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 20 actions for safer and compliant products for Europe: a multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.2.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 13.2.2013, dansk utgave)

Sikrere produkter og lige vilkår på det indre marked
Europa-Kommissionen fremlagde i dag forslag til nye bestemmelser til forbedring af sikkerheden af de forbrugerprodukter, der er i omløb på det indre marked, og til optrapning af markedsovervågningen af alle nonfoodprodukter, herunder dem der importeres fra tredjelande. Dette vil hjælpe til både at styrke forbrugersikkerheden og at skabe lige vilkår for de erhvervsdrivende. Usikre produkter bør ikke nå ud til forbrugerne eller andre brugere, og en forbedret identificering og sporbarhed vil være en vigtig foranstaltning til at få dem hurtigt væk fra markedet. Når Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget de nye bestemmelser, vil de nationale markedsovervågningsmyndigheder i medlemsstaterne håndhæve dem, og de vil opnå styrket samarbejde og bedre værktøjer til at foretage kontrol.

De to lovgivningsmæssige forslag suppleres af en flerårig handlingsplan for markedsovervågning, der opstiller 20 konkrete foranstaltninger, som skal gennemføres frem til 2015, for at forbedre markedsovervågningen under de nuværende lovgivningsmæssige rammer og indtil de nye bestemmelser træder i kraft.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Hvis vi vil høste det fulde økonomiske udbytte af det indre marked, er der behov for et sæt bestemmelser af høj kvalitet om produktsikkerhed og et effektivt, velkoordineret gennemførelsessystem i hele EU til at understøtte dem. Bedre koordinering af produktsikkerhedskontrol, især ved EU's ydre grænser, kan fjerne illoyal konkurrence fra uhæderlige og hensynsløse lyssky erhvervsdrivende". Tonio Borg, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, tilføjede: "Forbrugerne forventer, at produkterne på det europæiske marked er sikre. De erhvervsdrivende forventer, at de kan drive virksomhed under rimelige handelsbetingelser. Myndighederne forventer at få de rigtige værktøjer for at kunne arbejde på en effektiv måde. Den pakke med forslag, som Kommissionen vedtog i dag, har til formål at opfylde disse forventninger. Vi er overbevist om, at forbrugerne, de erhvervsdrivende og de nationale myndigheder vil få stor gavn af klare og konsekvente bestemmelser på hele det indre marked, mere effektiv markedsovervågning og forbedret produktsporbarhed."

Forbedret produktsikkerhed og markedsovervågning
I øjeblikket er EU-bestemmelserne om markedsovervågning og forbrugerproduktsikkerhed opdelt og spredt over flere forskellige retsakter, hvilket skaber huller og overlapninger. De lovgivningsmæssige forslag, som Kommissionen har vedtaget i dag, vil hjælpe med at skabe bedre sammenhæng mellem reglerne om forbrugerproduktidentificering og ?sporbarhed og bedre koordination mellem de måder, hvorpå myndighederne kontrollerer produkter og håndhæver produktsikkerhedsbestemmelserne i hele EU.

De vigtigste ændringer ved pakken er:

• Tilpasning af de erhvervsdrivendes generelle forpligtelser om sikring af sikkerheden ved alle forbrugerprodukter med tydeligere ansvar for producenterne, importørerne og distributørerne.

• Mere effektive værktøjer til at håndhæve sikkerhed og andre produktrelaterede krav og til at bekæmpe skadelige produkter, der ikke overholder kravene, i alle sektorer gennem et enkelt sæt sammenhængende bestemmelser om markedsovervågning.

• Forbedret sporbarhed ved forbrugerprodukter i hele forsyningskæden, hvilket muliggør en hurtig og effektiv indsats over for sikkerhedsproblemer (f.eks. produkttilbagekaldelser). Til dette formål skal producenterne og importørerne sikre, at deres produkter er mærket med produktets oprindelsesland eller, hvis produktets størrelse eller type ikke tillader det, at mærkningen forekommer på emballagen eller i et ledsagende dokument. Produkter, der er fremstillet inden for Unionen, skal mærkes med EU eller med den specifikke medlemsstat. Oprindelsesmærkningen supplerer de generelle sporbarhedskrav om producentens navn og adresse. Sådanne oplysninger kan lette markedsovervågningsmyndighedernes opgave med at spore et produkt tilbage til det faktiske fremstillingssted og muliggør kontakt til oprindelseslandets myndigheder inden for de bilaterale og multilaterale samarbejdsrammer om forbrugerproduktsikkerhed for passende opfølgningsforanstaltninger.

• Oprettelse af et markedsovervågningssystem med bedre samarbejde i hele EU.

• Strømlinede procedurer til meddelelser om skadelige produkter og synergier mellem det eksisterende hurtige varslingssystem (RAPEX) og informations- og kommunikationssystemet til markedsovervågning (ICSMS).

Hvem vil få gavn af forslagene og hvordan?

• Forbrugerne – Sikre produkter, som overholder kravene, i hele EU med en endnu højere grad af beskyttelse. Dette betyder, at forbrugernes tillid til det indre marked øges.

• Producenterne/de erhvervsdrivende – Mere sammenhængende bestemmelser i alle produktsektorer. Dette medfører lavere regelefterlevelsesomkostninger for de erhvervsdrivende, især de små og mellemstore virksomheder. Desuden betyder bedre koordination af produktsikkerhedskontrollerne, at illoyal konkurrence fra uhæderlige eller hensynsløse erhvervsdrivende fjernes.

Forslagene skal nu drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet. Den nye lovgivning ventes at træde i kraft i 2015.

Baggrund
Inden for EU's indre marked kan varer bevæge sig frit, og forbrugere og erhvervsdrivende kan købe og sælge produkter i de 27 EU-medlemsstater og de 3 EFTA-/EØS-lande med en samlet befolkning på over 490 millioner. EU-bestemmelserne om produktsikkerhed og de nationale myndigheders markedsovervågning, som understøtter dem, er grundlaget for et sikkert indre marked.

Direktiv 87/357/EØF om produkter, der ligner fødevarer, og direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed vil blive erstattet af en ny aktuel forordning om forbrugerproduktsikkerhed. Bestemmelserne for markedsovervågning, der er spredt over flere retsakter, vil blive samlet i én retsakt, der gælder for alle (nonfood-)produkter.

MEMO/13/93

Pakken findes på GD SANCOs websted.