Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2012

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Statusrapport om utviklingen av 2. generasjon av Schengeninformasjonssystemet (SIS II) juli 2012-desember 2012

Report from the Commmission to the European Parliament and the Council. Progress report on the development of the second generation Schengen information system (SIS II) July 2012-December 2012

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. INDLEDNING
I denne statusrapport beskrives det arbejde, der blev gennemført i andet halvår af 2012 vedrørende udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og forberedelserne til migreringen fra SIS 1+ til SIS II. Rapporten forelægges for Rådet og Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 af 24. oktober 20081 og Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 20082 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til SIS II.

[...]

5. KONKLUSION
Takket være alle de berørte parters målrettede tilgang til projektet blev alle de problemer, der opstod i løbet af rapporteringsperioden, løst med held, således at SIS II-projektet fortsat er på rette spor og parat til at blive sat i drift ved udgangen af første kvartal af 2013.

Den forventede gennemførelse af den samlede test i begyndelsen af 2013 vil markere afslutningen af en række testkampagner med henblik på at sikre hele systemets tekniske modenhed.

SIS II-projektet er derfor nu ved at gå ind i sidste fase, som er den faktiske migrering af data fra SIS 1+ til SIS II. Den endelige og rettidige overgang til SIS II, herunder vedtagelsen af en afgørelse om den endelige dato herfor, udgør den altoverskyggende prioritet i den følgende rapporteringsperiode (januar–juni 2013).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2013