Inkludering av sjøtransport i EUs politikk for reduksjon av utslipp av drivhusgasser

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Integrering av utslipp fra sjøtransport i EUs politikker for reduksjon av drivhusgasser

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Integrating maritime transport emissions in the EU's greenhouse gas reduction policies

Siste nytt

Kommisjonsmeddelelse av 28.6.2013 offentliggjort 13.8.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 28.6.2013, dansk utgave)

Søtransport: første skridt mod mindsket udledning
I dag tog Kommissionen det første skridt i bestræbelserne på at mindske udledningen af drivhusgasser i shippingbranchen. Kommissionen fremsatte forslag om lovgivning med krav om, at ejerne af store skibe, der benytter EU-havne, overvåger og indberetter skibenes årlige CO2-udledning. Kommissionen offentliggjorde også en meddelelse, hvori der gøres rede for dens strategi om at tage hånd om og mindske disse udledninger, helst på globalt plan.

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, udtaler: "I dag udstikker vi en klar kurs mod mindsket drivhusgasudledning fra skibsfart. EU's overvågningssystem vil give miljømæssige og økonomiske fordele for shippingbranchen ved at øge gennemsigtigheden om udledninger og ved at give skibsejere tilskyndelse til at mindske dem. Initiativet er fuldt på linje med de seneste forslag om globale standarder for brændstofeffektivitet og markedsbaserede foranstaltninger, der drøftes i Den Internationale Søfartsorganisation. Det er en afgørende betingelse for, at der kan føres en oplyst diskussion om branchens reduktionsmål i EU og på verdensplan, at der foretages en solid overvågning, indberetning og kontrol af udledningerne."

Kommissionens næstformand Siim Kallas med ansvar for mobilitet og transport udtaler: "Vi er enige i, at shippingbranchen skal bidrage til indsatsen for at nedbringe drivhusgasudledningerne, helst gennem globale tiltag, som giver den største miljøeffekt og er økonomisk fornuftige. I en verdensomspændende branche som søtransport kan det bedst opnås gennem Den Internationale Søfartsorganisation. Med udgangspunkt i den politiske kurs, der er udstukket i dag, vil EU sammen med sine globale partnere fortsætte sine bestræbelser på at nå frem til en samlet international løsning. Dagens forslag er et stort bidrag til Den Internationale Søfartsorganisations indsats for at begrænse brændstofforbruget og øge skibenes brændstofeffektivitet og indeholder bl.a. tekniske og markedsbaserede instrumenter til at nå disse mål.

Fokus på udledning fra store skibe
Forslaget vil føre til skabelsen af EU-retlige rammer for indsamling og offentliggørelse af kontrollerede årlige data om CO2-udledning fra alle store skibe (over 5 000 bruttotons), der anvender EU-havne, uanset hvor skibene er indregistreret.

Skibsejere vil skulle overvåge og indberette den kontrollerede mængde CO2, der udledes af deres store skibe under rejser til, fra og mellem EU-havne. Ejerne vil også skulle levere visse andre oplysninger som data, der kan benyttes til beregning af skibenes energieffektivitet.

Skibene skal have et overensstemmelsesdokument om bord, der er udstedt af en uafhængig kontrolenhed, og som vil kunne kontrolleres af myndighederne i medlemsstaterne.

Det foreslås, at reglerne anvendes fra den 1. januar 2018.

På vej mod et globalt system
Det er hensigten, at det europæiske system skal udgøre en byggesten i et globalt system. De foreslåede regler er udformet, så de understøtter en trinvis tilgang til at fastsætte globale energieffektivitetsstandarder for eksisterende skibe, som det er blevet foreslået af USA, hvilket har fundet opbakning fra andre medlemmer af Den Internationale Søfartsorganisation. Det er tanken at tilpasse EU-reglerne til de globale standarder, hvis og når et sådant system etableres.

En minimeret administrativ byrde
Kommissionens forslag tilsigter at minimere virksomhedernes administrative byrde ved at basere reglerne på eksisterende dokumenter og udstyr, der findes om bord på skibene. Virksomhederne vil kunne vælge deres foretrukne metode til overvågning.

Mindsket udledning og færre omkostninger
Kommissionens konsekvensanalyse viser, at det foreslåede tværgående EU-system til overvågning, indberetning og kontrol forventes at nedbringe CO2-udledningen på de omfattede strækninger med op til 2 % i forhold til en situation, hvor der ikke gøres tiltag. Systemet vil også reducere ejernes nettoomkostninger med op til 1,2 mia. EUR pr. år i 2030.

Desuden vil det give nyttig viden om de enkelte skibes ydeevne, de tilknyttede driftsomkostninger og potentielle salgsværdi. Det vil være til gavn for skibsejerne, som vil være bedre klædt på, når der skal tages beslutninger om støtte investeringer og sikres den nødvendige finansiering.

De næste skridt
Forslaget vil nu blive undersøgt af Europa-Parlamentet og Rådet, som skal godkende det, før det kan træde i kraft.

Baggrund
Den internationale søtransport står i dag for 3 % af den globale drivhusgasudledning og 4 % af EU's drivhusgasudledning. Hvis der ikke gøres noget, forventes disse tal at stige væsentligt i fremtiden på linje med forventede stigninger i handelsvolumen mellem kontinenterne. Denne stigning undergraver den indsats, der gøres i andre brancher for at mindske EU's samlede drivhusgasudledning.

Memo/13/626