EU-høring om målene for europeisk avfallshåndtering

Tittel

Consultation on the Review of the European Waste Management Targets

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.6.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 6.6.2013, svensk utgave)

Miljö: Dina synpunkter kan bidra till att göra Europa till ett återvinningssamhälle
EU-kommissionen vill veta om du anser att återvinningsmålen i EU:s avfallslagstiftning behöver ses över och i så fall hur. Resultaten från samrådet kommer att beaktas vid utarbetandet av eventuell ny lagstiftning för att förebygga avfall och öka återanvändningen och återvinningen, som ett led i en bredare översyn av avfallspolitiken som ska göras 2014. Medborgare, företag, icke-statliga organisationer, offentliga organ och andra berörda parter är välkomna att inkomma med synpunkter fram till mitten av september 2013.

EU:s befintliga avfallslagstiftning omfattar tydliga mål för återanvändning och återvinning av avfall och för att minska deponeringen av avfall. Senast 2020 ska t.ex. 50 % av hushållsavfallet och 70 % av bygg- och rivningsavfallet återvinnas eller återanvändas. Den här typen av mål har redan lett till stora förbättringar och flera medlemsstater har visat vad som kan göras snabbt och till låg kostnad och på ett sätt som skapar många arbetstillfällen. De stigande priserna på råmaterial har samtidigt lett till att det vid sidan av miljöskälen även finns ekonomiska skäl för att förbättra avfallshanteringen. Nya policydokument, som färdplanen för resurseffektivitet och förslaget till det sjunde miljöhandlingsprogrammet har redogjort för de ekonomiska och miljömässiga vinsterna av att utveckla en resurseffektiv kretsloppsekonomi. För detta krävs

• att ytterligare insatser görs för att förebygga avfall,
• att återvinningen och återanvändningen ökar till de högsta genomförbara nivåerna,
• att förbränningen begränsas till material som inte kan återvinnas, och
• att deponeringen av avfall gradvis fasas ut fram till 2020.

Kommissionen håller på att undersöka om och i så fall hur EU:s avfallsmål behöver anpassas för att dessa mål ska kunna uppnås. Under samrådet kommer man att efterfråga om det är önskvärt att stärka de befintliga målen eller införa nya mål. Några tänkbara lösningar är mål för förebyggande av avfall och differentierade mål för olika avfallsströmmar, material och produkter. Deltagarna får också svara på om man borde fastställa striktare mål för återanvändning och återvinning och mål för minskad deponering och omdirigering av avfall. Det frågas också om dessa mål borde anpassas till den särskilda situationen i de enskilda medlemsstaterna. Man kommer också att diskutera genomförandet av de nuvarande målen, förbättrad avfallsstatistik och övervakning av hur effektiva de åtgärder som genomförs i medlemsstaterna är.

Nästa steg
Med resultaten från det offentliga samrådet som underlag kommer kommissionen att ta fram de viktigaste alternativen för hur målen kan utvecklas. Därefter kommer de olika alternativens potentiella mervärde och ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter att analyseras. Ett lagstiftningsförslag kan sedan utarbetas under 2014, i samband med översynen av avfallspolitiken. Utöver målen kommer översynen att behandla eventuella överlappningar i den befintliga lagstiftningen och möjligheterna att förenkla lagstiftningen för att göra den tydligare och mer konsekvent.

Bakgrund
Det är avfallslagstiftningen som föreskriver en översyn av flera avfallshanteringsmål under 2014. Det handlar framför allt om ramdirektivet om avfall, direktivet om deponering av avfall (successiv minskning av mängden biologiskt nedbrytbart avfall som deponeras) och direktivet om förpackningar och förpackningsavfall. I ramdirektivet om avfall uppmanas kommissionen att ”vid behov” senast 2014 fastställa mål som ska uppnås senast 2020 när det gäller att förebygga avfall och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Den översyn av EU:s avfallspolitik och avfallslagstiftning som ska slutföras 2014 omfattar utöver samrådet även en genomgång av de fem direktiven om avfallsströmmar och grönboken om plastavfall.

Se även

Onlinesamrådet kan nås via följande länk:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Webbplats för översynen av avfallspolitiken och avfallslagstiftningen:
http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Webbplats om avfall:
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Resultattavla:
- för avfallsförvaltning: IP/12/888
- analys per land som gjorts av Europeiska miljöbyrån:

http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Kommissionens rekommendationer till medlemsstater som inte kommit lika långt:
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Användning av ekonomiska styrmedel:
http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2013
Annen informasjon