EUs fjerde jernbanepakke

EUs fjerde jernbanepakke

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Den fjerde jernbanepakken - Ferdigstilling av det indre europeiske jernbaneområdet for å stimulere konkurranse og vekst
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Fourth Railway Package - Completing the Single European Railway Area to Foster Competitiveness and Growth

EØS-komitebeslutninger 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs fjerde jernbanepakke og tilknyttede rettsakter
EØS-komiteen vedtok 24. september 2021 å innlemme EUs fjerde jernbanepakke fra 2016 i EØS-avtalen. Det meste av inneholdet er allerede gjennført i norsk rett etter at Stortinget i desember 2020 ga forhåndssamtykke til innlemmelsen og vedtok nødvendige lovendringer. Pakken innebærer blant annet en styrking av det europeisk jernbanebyrås rolle og at persontrafikken på visse strekninger i åpnes for konkurranse. Tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023. Fjerde jernbanepakke ble hovedsakelig vedtatt i EU i to omganger i 2016. Sammen med senere endringer dreier det seg om 26 rettsakter. I tillegg kommer EU-direktivet fra 2012 om et felles europeisk jernbaneområde som med senere endringer omfatter 10 rettsakter. EØS-beslutningene om de involverte rettsaktene krever parlamentsgodkjenning i Liechtenstein før den formelt trer i kraft.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets pressemelding 11.6.2021)Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke
– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Stortinget vedtok nylig lovendringer som bidrar til å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. I tillegg har Stortinget gitt samtykke til å ta EU-direktivet om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke inn i EØS-avtalen. Disse reglene er allerede gjort gjeldende i EU.I dagens statsråd på slottet har Stortingets vedtak blitt sanksjonert ved kongelig resolusjon, og lovendringene trer nå i kraft. – Vi kan nå etablere et modernisert og oppdatert jernbaneregelverk. Prosessene med å få godkjent togmateriell og sikkerhetssertifikater for togoperatørene blir enklere. Dette kan bidra til at vi kan få nye tog raskere inn i trafikk, slik at togtilbudet blir mer attraktivt. Jernbanepakka gir oss også bedre mulighet til å ta i bruk ny teknologi. Jeg er særlig opptatt av at de reisende må tilbys bedre digitale løsninger for å planlegge og kjøpe billetter til togreiser i hele Europa, etter mønster fra hva vi nå har i Norge med Entur, sier samferdselsministeren.Hva endringene medfører  

Lovendringene gir Samferdselsdepartementet myndighet til å fastsette forskrifter om de tekniske og sikkerhetsmessige kravene som er en del av regelverkspakken.– Statens jernbanetilsyns rolle som sikkerhetsmyndighet i Norge vil med de nye reglene styrkes gjennom et mer komplett regelsett for sikkerhet og tekniske forhold på jernbanen, og med et klart hjemmelsgrunnlag i den norske jernbaneloven, sier Hareide.Lovendringene fastsetter også bestemmelser om blant annet trafikkeringsrett på det nasjonale jernbanenettet, tilsyn, overtredelsesgebyr og saksbehandlingsgebyr.Videre prosess

I arbeidet med EUs fjerde jernbanepakke har Samferdselsdepartementet hatt tilhørende forskriftsendringer på høring. Disse vil fastsettes i forbindelse med beslutninger som det er ventet at EØS-komiteen i Brussel skal vedta i sommer.I tillegg kommer Statens jernbanetilsyn til å fastsette en rekke tilhørende forskrifter.For flere opplysninger – se: