Det indre marked for telekommunikasjon

Det indre marked for telekommunikasjon

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om det indre marked for telekommunikasjon
Communication from the Commission to the European Parliasment, the Council, the European Economic asnd Social Committee and the Committee of the Regions on the Telecommunications Single Market

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Den norske EU-delegasjonens omtale 25.10.2013)

EU vil realisere det indre marked for telekommunikasjon
Europakommisjonen har lagt frem en pakke med forslag til tiltak i telekomsektoren. Målet med pakken er et mer enhetlig, mindre fragmentert og mer konkurransedyktig telekom-marked i Europa. Samferdselsråd Olav Grimsbo og IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.

Europakommisjonen la 11. september 2013 frem sin «Connected Continent»-pakke, også kjent som telekompakken. Pakken inneholder forslag til tiltak som skal bidra til realisering av det indre markedet for telekommunikasjon. Hensikten er å skape nye forretningsmuligheter for aktørene i telekomnæringen, og samtidig ivareta forbrukernes og samfunnets interesser.

Europakommisjonens forslag til omfattende reformer i telekomsektoren vil prege EUs digitale agenda denne høsten. Forventninger om lavere priser og mer enhetlige ekomtjenester for Europa er politisk populære, men må balanseres mot virkningene for telekom-operatørenes økonomi og investeringsevne.

Avvikling av «roaming», mer fleksibel frekvensforvaltning og sikring av nettnøytralitet er blant spørsmålene som vil bli diskutert. Rundt det hele ligger behovet for konsolidering i bransjen for å sikre europeisk konkurranseevne i det globale digitale markedet.

Tiltak i telekomsektoren er en av hovedsakene når videreutviklingen av EUs digitale agenda skal diskuteres i Det europeiske råd, hvor EUs stats- og regjeringssjefer møtes, 24. og 25. oktober.

Forordningsforslaget fra Europakommisjonen er nå overlevert lovgiverne i Rådet for den europeiske union (medlemslandene) og Europaparlamentet. Det er usikkert om Europaparlamentet vil rekke å behandle forslaget før valget i mai 2014, og om det kan bli et formelt vedtak i Rådet for den europeiske union og Europaparlament før sommeren 2014..