EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting

EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Fremme av kulturelle og kreative sektorer for vekst og arbeidsplasser i EU
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Kommissionen lancerer strategi for at fremme vækst og jobskabelse i de kulturelle og kreative sektorer
Europa-Kommissionen fremlagde i dag en strategi, der skal frigøre det fulde potentiale i kulturelle og kreative sektorer i Unionen for at fremme vækst og jobskabelse. Disse sektorer, der omfatter virksomheder og andre organisationer, der er aktive inden for arkitektur, kunsthåndværk, kulturarv, design, festivaler, film og tv, musik, sceneværker og visuel kunst, arkiver og biblioteker, forlags- og radiovirksomhed udgør allerede 4,5 % af BNP og op til 8,5 mio. job i Den Europæiske Union. Men de kreative og kulturelle sektorer står også over for store udfordringer som følge af overgangen til den digitale tidsalder og globaliseringen så vel som en udtalt kulturel og sproglig fragmentering af markeder. Adgangen til finansiering er stadig meget vanskeligt.

Kommissionens nye strategi har til formål at styrke disse sektorers konkurrenceevne og eksportpotentiale, og øge de ekstra fordele så meget som muligt for andre områder, f.eks. innovation, IKT og byfornyelse. Kommissionen opfordrer til en række tiltag for at fremme de rette betingelser, således at de kulturelle og kreative sektorer kan blomstre. Tiltagene fokuserer på udvikling af kompetencer, adgang til finansiering, fremme af nye virksomhedsmodeller, publikumsudvikling, adgang til internationale markeder og forbedrede forbindelser til andre sektorer.

"Europas kulturelle og kreative sektorer er ikke kun væsentlige for den kulturelle mangfoldighed, de bidrager også meget til den sociale og økonomiske udvikling i vore medlemsstater og regioner. På lokalt og regionalt plan har strategiske investeringer i disse sektorer ofte givet fantastiske resultater, f.eks. illustreret ved de mange Europæiske Kulturhovedstæder. De giver i høj grad indirekte gevinster og styrker det dynamiske billede af et attraktivt og kreativt Europa, som er åbent for kulturer og talenter fra hele verden", udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Strategien, som er kort beskrevet i et dokument med titlen "Fremme af de kulturelle og kreative sektorers bidrag til vækst og beskæftigelse i EU", fokuserer på en række politiske initiativer og fremme af moderne reguleringsmæssige rammer. Kommissionen ønsker også at tilskynde til stærkere partnerskaber mellem forskellige politikker, især kultur, uddannelse, industri, økonomiske anliggender, turisme, by- og regionaludvikling samt territorial planlægning. Hensigten er også at mobilisere EU-finansiering og således øge støtten til sektorerne, især gennem de foreslåede 1,8 mia. EUR til programmet "Et kreativt Europa" i perioden 2014-2020 og gennem midler fra de samhørighedspolitiske fonde.

Baggrund
Ifølge rapporten fra 2010 om den europæiske konkurrenceevne og andre kilder tegner den kulturelle og den kreative sektor sig for mellem 3,3 % og 4,5 % af BNP og beskæftiger mellem 7 og 8,5 mio. mennesker. Den dokumentation, der blev indsamlet på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan bekræfter den økonomiske betydning af disse sektorer, hvor der har været en vis modstandsdygtighed over for den igangværende økonomiske afmatning.

Uafhængig forskning har vist, at virksomheder, som bruger to gange det gennemsnitlige beløb på kreativt input, har en sandsynlighed, der er 25 % højere, for at indføre produktinnovation. Andre ekstra fordele omfatter en positiv virkning på turisme, mode og avancerede industrigrene såvel som traditionel fremstillingsvirksomhed.