EU-initiativ mot ungdomsarbeidsløshet: større muligheter for de unge

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Initiativ for større muligheter for ungdom

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 20.12.2011, dansk utgave)

EU ønsker en indsats her og nu for at reducere ungdomsarbejdsløsheden
På baggrund af Europas vedvarende ungdomsarbejdsløshed på 21 % beder Kommissionen medlemsstaterne, arbejdstagerrepræsentanterne og erhvervslivet om at gå sammen om en afgørende indsats for at tackle ungdomsarbejdsløsheden. Det nye initiativ "Muligheder for Unge", der blev vedtaget af Kommissionen i dag, opfordrer medlemsstaterne til at arbejde på at forhindre, at de unge går ud af skolen for tidligt, på at hjælpe de unge med at udvikle kompetencer, der er relevante for arbejdsmarkedet, på at sikre arbejdserfaring og arbejdspladsuddannelse og på at hjælpe de unge med at finde et første godt arbejde. Kommissionen opfordrer også medlemsstaterne til at gøre bedre brug af Den Europæiske Socialfond, som stadig råder over 30 mia. euro, der endnu ikke er afsat til projekter. Desuden har Kommissionen foreslået en række konkrete aktioner, der skal finansieres direkte med EU-midler.

"Initiativet Muligheder for Unge – udtalte Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso – viser de unge i hele Europa, at vi er opmærksomme på deres situation. Vi har hørt råbene fra Madrid til Bruxelles, om at de vil være en del af det europæiske samfund. Dette begynder med det at have et job. Der er helt klart brug for langsigtede reformer af arbejdsmarkederne, men det tager tid, før sådanne reformer giver de forventede resultater. Det initiativ, som præsenteres i dag, er mere et her og nu-tiltag, der kan være med til at reducere ungdomsarbejdsløsheden."

László Andor, der er kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, lagde vægt på, at det er vigtigt at handle hurtigt for at tackle ungdomsarbejdsløsheden, og udtalte: "Situationen for de unge i mange EU-lande er nu ved at være dramatisk. Uden en afgørende indsats på EU-niveau og nationalt niveau risikerer vi at tabe denne generation med deraf følgende store økonomiske og sociale omkostninger". Kommissæren, der fremhævede overslag, der viser at samfundets byrde som følge af det nuværende omfang af ungdomsarbejdsløsheden svarer til ca. 2 mia. euro om ugen, eller lidt over 1 % af de 27 EU-landes bruttonationalprodukt, tilføjede: "Den nuværende udvikling kan ikke fortsætte, vi må give de unge håb. De er vores fremtid."

Kommissionen vil også afsætte midler til teknisk bistand for at hjælpe medlemsstaterne med at gøre større brug af de EU-midler, der er til rådighed – især i Den Europæiske Socialfond (ESF), hvor 30 mia. euro endnu ikke er afsat til projekter.

Flere oplysninger
De vigtigste tiltag, der finansieres direkte af Kommissionen inden for det nye initiativ "Muligheder for Unge", er:

• at bruge 4 mio. euro for at hjælpe medlemsstaterne med at etablere "ungdomsgarantiordninger" for at sikre, at unge kommer i arbejde eller i udannelse senest 4 måneder efter, at de er gået ud af skolen

• at afsætte 1,3 mio. euro gennem Den Europæiske Socialfond til støtte for oprettelsen af lærepladser; en forøgelse på 10 % ved udgangen af 2013 vil betyde i alt 370 000 nye lærepladser

• at bruge 3 mio. euro af teknisk bistand fra Den Europæiske Socialfond til at støtte medlemsstaterne i oprettelsen af støtteordninger for unge virksomhedsstartere og sociale iværksættere

• i størst mulige omfang at geare midler til praktikophold i virksomheder med et mål på mindst 130 000 praktikophold under ERASMUS og Leonardo da Vinci i 2012

• at yde finansiel hjælp i 2012-2013 til 5 000 unge, så de kan finde et arbejde i en anden medlemsstat gennem initiativet "Dit første EURES-job"

• at styrke budgetmidlerne til Den Europæiske Volontørtjeneste for at skabe mindst 10 000 muligheder for volontørtjeneste i 2012

• i 2012 at fremlægge rammerne for praktikantophold af høj kvalitet i EU

• at sikre ca. 600 yderligere udvekslinger af iværksættere under Erasmus i 2012.

De tiltag, som Kommissionen har foreslået vil bane vejen for medlemsstaterne til at udvikle yderligere ungdomsforanstaltninger under den næste generation af Den Europæiske Socialfonds programmer og som led i EU-budgettet for 2014-2020.

Baggrund:
Der er 5 millioner arbejdsløse unge i EU i dag, og i alt 7,5 millioner unge mellem 15 og 24 er i øjeblikket hverken i arbejde eller under uddannelse. Der er ikke blot tale om unge med ringe uddannelse, der er gået for tidligt ud af skolen, men om flere og flere med universitetsuddannelser, som ikke kan finde deres første job.

Kommissionen ønsker at mobilisere alle berørte aktører og alle til rådighed værende EU-midler for nu at gennemføre foranstaltninger, der skal sikre en mere gnidningsfri overgang mellem uddannelse og arbejde samt gøre det lettere for unge arbejdsløse i hele Europa at komme i arbejde. Målet er at hjælpe unge, der hverken er under uddannelse eller i arbejde med at finde et arbejde eller komme under uddannelse igen, og at hjælpe dem med en højere uddannelse med at finde deres første job.

Kommissionen vil i høj grad støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser gennem vejledning med hensyn til gennemførelsen af politikker og i form at konkret hjælp. Inden for rammerne Europa 2020-strategien forventes det af medlemsstaterne, at de tager fat på ungdomsarbejdsløsheden i deres nationale reformprogrammer for 2012, og i udkastene til de landespecifikke henstillinger for 2012 vil politikker og foranstaltninger til fordel for de unge systematisk indgå som en bestanddel. Kommissionen vil fortsat vurdere og analysere de foranstaltninger, der gennemføres af medlemsstaterne til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, og den vil rapportere om dette område på det uformelle rådsmøde for arbejds- og socialministrene i april 2012.

Yderligere oplysninger:

Meddelelsen "Muligheder for Unge":
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en

Memo/11/928

Unge på vej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2011
Annen informasjon