EU-strategi for åpne data

EU-strategi for åpne data

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Åpne data: en drivkraft for innovasjon, vekst og åpen forvaltningspraksis

Meddelelse lagt fra av Kommisjonen 12.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Det vigtigste mål for EU's 2020-strategi er at sætte EU' s økonomier i gang med en høj og bæredygtig vækst. For at opnå dette bliver Europa nødt til at styrke sit innovative potentiale og anvende sine ressourcer på bedste vis.

En af disse ressourcer er offentlige data [*] — alle de oplysninger, som offentlige organer i Den Europæiske Union udarbejder, indsamler eller betaler for. Eksempler kan være geografisk information, statistik, meteorologiske data, data fra offentligt finansierede forskningsprojekter og digitaliserede bøger fra biblioteker. Disse oplysninger rummer et betydeligt — i øjeblikket uudnyttet — potentiale til videreanvendelse i nye produkter og tjenesteydelser og til at opnå effektivitetsgevinster i forvaltninger. De overordnede økonomiske gevinster ved anvendelse af denne ressource kan beløbe sig til 40 mia. EUR om året i EU. Anvendelse af offentlige data vil også fremme borgernes deltagelse i det politiske og sociale liv og bidrage til sådanne politikområder som miljø.

Denne meddelelse indeholder som en del af den digitale dagsorden for Europa en pakke af foranstaltninger til at nedbryde eksisterende barrierer og forskelle i EU. Den består af tre typer tiltag, som styrker hinanden:

• tilpasning af de juridiske rammer for videreanvendelse af data; et forslag til et revideret direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger samt revision af Kommissionens beslutning om videreanvendelse af egne oplysninger vedtages sammen med denne meddelelse

• mobilisering af finansielle instrumenter til støtte for åbne data og udbredelsesforanstaltninger f.eks. etablering af europæiske dataportaler

• fremme af koordinering og erfaringsudveksling mellem medlemsstaterne.

Tiltagene fokuserer på områder, hvor det indre markeds funktion står på spil, og hvor fælles standarder og fremgangsmåder vil føre til nye og bedre tjenester og informationsprodukter for europæiske forbrugere. De bygger på og berører ikke de nationale regler for adgang til oplysninger.

*Begreberne "data" og "oplysninger", som er anvendt i denne meddelelse, er indbyrdes udskiftelige og henviser til enhver form for indhold uanset mediet.