Meddelelse om migrasjon

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Meddelelse om migrasjon.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Communication on migration

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.5.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Kommissionen foreslår en bedre forvaltning af indvandringen til EU
Kommissionen præsenterede i dag en række initiativer, der skal føre til en mere struktureret, helhedsorienteret og hurtig indsats fra EU's side i håndteringen af de udfordringer og muligheder, som indvandringen skaber, ikke mindst i lyset af den aktuelle udvikling i Middelhavsområdet. Initiativerne vedrører forskellige indvandringsaspekter, bl.a. styrket grænsekontrol og ensartet forvaltning af Schengensamarbejdet, gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem, en mere målrettet lovlig indvandring, udveksling af bedste praksis for en vellykket integration af indvandrere og en strategisk migrationstilgang i forholdet til tredjelande. Disse initiativer kommer oven i de kortsigtede hasteforanstaltninger, som Kommissionen allerede har truffet for at håndtere migrationssituationen i Middelhavsområdet og presset på de medlemsstater, der modtager de mange migranter.

"Det står klart, at EU har behov for en stærk fælles asyl- og indvandringspolitik. Det er blot blevet endnu tydeligere i de seneste måneder i lyset af de historiske begivenheder, der udspiller sig i Nordafrika. EU skal leve op til sin ambition om at være et fristed for dem, der har behov for beskyttelse, og samtidig vise solidaritet både med landene i Nordafrika, som i øjeblikket tager imod størsteparten af migranterne fra Libyen, og med de EU-medlemsstater, der oplever den største tilstrømning af indvandrere, som ankommer med båd. Det står også klart, at EU vil have gavn af en vis målrettet arbejdskraftindvandring for at afhjælpe den forventede mangel på arbejdskraft i mange sektorer og for at afværge det forventede fald i antallet af erhvervsaktive i Europa i de kommende år. Indvandringen skal dog håndteres korrekt – hvilket betyder, at der skal sikres en effektiv grænsekontrol, og at ulovlige indvandrere skal sendes tilbage. Det betyder også, at vi ikke bør overlade det til medlemsstaterne ved EU's ydre grænser alene at håndtere ekstraordinære indvandringssituationer. Det betyder, at der skal etableres indvandrings- og mobilitetspartnerskaber med lande uden for EU, så vi kan arbejde sammen. Vi skal også holde os disse langsigtede mål for øje i vores håndtering af de mere presserende behov, der er opstået som følge af uroen i Nordafrika", siger Cecilia Malmström, EU's kommissær for indre anliggender.

Begivenhederne i det sydlige Middelhavsområde skaber håb om et bedre liv for millioner af mennesker, men de har også betydet, at over 650 000 har måttet flygte fra volden i Libyen. Der er foreløbig kommet ganske få asylansøgere til Europa, men over 25 000 mennesker har valgt at forsøge at skabe sig et bedre liv i EU. Nogle EU-medlemsstater er mere direkte udsatte for den massive tilstrømning af indvandrere end andre, men situationen kan ikke håndteres på nationalt plan alene. Den kræver, at alle medlemsstater mobiliseres på EU-plan.

"De seneste begivenheder har også skabt bekymring om den måde, Schengensystemet fungerer på. Den frie bevægelighed for personer inden for EU's grænser er et vigtigt resultat, som ikke må sættes over styr, men snarere skal styrkes. Det er derfor, at Kommissionen allerede har foreslået en bedre evalueringsmekanisme, der skal sikre en effektiv kontrol af de ydre grænser. Det kan af hensyn til stabiliteten i Schengenområdet også blive nødvendigt under helt ekstraordinære omstændigheder midlertidigt at genindføre en vis kontrol ved de indre grænser, hvis dele af de ydre grænser kommer under kraftigt, uventet pres", siger Cecilia Malmström.

EU har reageret hurtigt på disse udfordringer ved hjælp af sine operationelle og finansielle redskaber. Der er blevet mobiliseret midler til håndtering af den humanitære nødsituation, der er opstået som følge af den pludselige tilstrømning af flygtninge og fordrevne til Libyens nabolande. Støtten har sammen med de midler, der er stillet til rådighed på bilateralt plan, gjort det muligt at skaffe midlertidigt husly til flygtninge og fordrevne, opfylde deres basale behov og hjælpe mange af dem med at vende tilbage til deres hjemland. Frontex har iværksat en fælles operation (EPN Hermes Extension 2011) for at hjælpe Italien med at håndtere tilstrømningen af indvandrere og flygtninge til de italienske kyster. Europol har sendt et hold eksperter til Italien for at hjælpe de retshåndhævende myndigheder med at identificere eventuelle menneskesmuglere blandt de ulovlige indvandrere, der er nået frem til Italiens kyster. De medlemsstater, som er mest udsatte for den stigende tilstrømning af flygtninge og ulovlige indvandrere, har desuden modtaget finansiel hjælp.

EU's reaktion på nødsituationen har været omfattende, men den aktuelle krise har afsløret, at der stadig er plads til forbedring af EU's håndtering af sådanne situationer og indvandring generelt. Kommissionen foreslår derfor en række initiativer, som dækker følgende aspekter:

• gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem inden udgangen af 2012 i overensstemmelse med de grundlæggende værdier og EU's internationale forpligtelser

• styrket grænsekontrol og ensartet forvaltning af Schengensamarbejdet for at imødegå den ulovlige indvandring, sikre, at hver medlemsstat effektivt kontrollerer sin del af EU's ydre grænser i henhold til bestemmelserne og ånden i EU-retten, og opbygge tillid til effektiviteten af EU's system til forvaltning af indvandring

• mere målrettet lovlig indvandring til EU for at fremme indvandringen af personer med færdigheder, der er behov for i EU for at afhjælpe den forventede knaphed på kvalificeret arbejdskraft og bidrage til afværgelsen af det forventede fald i antallet af erhvervsaktive i EU

• udveksling af bedste praksis med hensyn til medlemsstaternes tilgang til integrationen af lovlige indvandrere i EU på en måde, der maksimerer de økonomiske fordele ved indvandring, og for at sikre social stabilitet i EU

•en strategisk tilgang til forbindelserne med tredjelande i indvandringsrelaterede spørgsmål med henblik på at fremme bevægeligheden for personer gennem styrkede muligheder for lovlig indvandring, kombineret med foranstaltninger, der skal forhindre ulovlig indvandring.

Næste skridt
Kommissionens meddelelse vil danne grundlag for forhandlingerne på det ekstraordinære møde i Rådet (retlige og indre anliggender) den 12. maj, som følges op af en drøftelse om indvandring på Det Europæiske Råds møde den 24. juni. Meddelelsen efterfølges i de kommende uger og måneder af initiativer, navnlig en "migrationspakke", som skal forelægges for kollegiet den 24. maj med henblik på vedtagelse.

Baggrund

Siden årets begyndelse har der været en massiv fordrivelse af befolkningerne fra flere nordafrikanske lande, navnlig fra Libyen. Ifølge de seneste skøn har over 650 000 mennesker forladt Libyen på grund af volden. Nabolandene, primært Tunesien og Egypten, har taget imod disse mennesker, hvoraf mange siden ved egen eller andres hjælp er vendt tilbage til deres respektive hjemlande.

Over 25 000 migranter, især fra Tunesien og i mindre omfang fra andre afrikanske lande, er flygtet mod EU og nået frem til Italien (hovedsageligt den italienske ø Lampedusa) og Malta, som nu oplever et stort indvandringspres. Ud over de fordrevne personer og migranterne har et stort antal flygtninge af forskellig nationalitet, bl.a. somaliere, eritreere og sudanere, forladt Libyen, og nogle af dem er også nået frem til Italien og Malta. Begivenhederne har lagt et øget pres på beskyttelses- og modtagesystemerne i visse EU-medlemsstater.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger: MEMO/11/273

Yderligere oplysninger om Europa-Kommissionens reaktion på migrationsstrømmene fra Nordafrika: MEMO/11/226

Yderligere oplysninger om Kommissionens forslag til indførelse af en mekanisme til evaluering af, om Schengenreglerne anvendes korrekt: IP/10/1493

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.05.2011
Annen informasjon