Årsrapport om EU-forskning i 2010

Årsrapport om EU-forskning i 2010

Årsrapport om Den Europeiske Unions innsats innenfor forskning og teknologisk utvikling i 2010

Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Årsrapporten om forskning og teknologisk udvikling i Den Europæiske Union er udarbejdet i medfør af artikel 190 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Selv om det formelt ikke hører ind under denne rapports emneområde, er der medtaget en del oplysninger om forskningsaktiviteter, som er udført i henhold til Euratomtraktaten.