Grønnbok om et digitalt indre marked for tv og film: åpen konsultasjon

Grønnbok om et digitalt indre marked for tv og film: åpen konsultasjon

Grønnbok om online-distribusjon av audiovisuelle verker i EU: opportunities: muligheter og utfordringer mot et digitalt indre marked

EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.1.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen offentliggjorde 13. juli 2011 en grønnbok for å innhente synspunkter på hvordan Europa best mulig kan utnytte mulighetene ved den digitale teknologien og bevege seg i retning av et digitalt indre marked.

Grønnboken skal danne grunnlag for en debatt om, og eventuelt hvordan, det er nødvendig å tilpasse de rettslige rammer for å gi europeisk næringsliv mulighet til å utvikle forretningsmodeller, skape nye distribusjonskanaler og for at forbrukere skal få bedre tilgang til digitalt innhold over hele Europa. Kommisjonen ønsker i den forbindelse å innhente synspunkter fra alle berørte parter om forskjellige aspekter ved onlinedistribusjon av audiovisuelle verk som for eksempel film, dokumentarfilm, tv-film, tegnefilm osv.

Resultatene av høringen vil bidra til de initiativ som Kommisjonen planlegger på området, bl.a. forslag til en rettsakt om kollektive lisenser for opphavsrettigheter og en revisjon av direktivet om håndhevelse av intellektuelle eiendomsrettigheter.

Grønnboken behandler en rekke spørsmål:

• Den beskriver hvor raskt den audiovisuelle sektor endres som følge av internettrevolusjonen, og hvordan utfordringene best mulig kan håndteres. Den ser på hvordan vi best mulig kan utnytte mulighetene som et indre marked vil gi skaperne, næringsliv og forbrukere, for eksempel knyttet til nye forretningsmodeller, flere onlinetjenester og bedre betaling til rettighetshaverne.
• Den drøfter klarering av rettigheter for onlinedistribusjon av audiovisuelle medietjenester. Det er behov for en vurdering av om det er problemer på området, hvilke problemer det i så fall er, og hvilke løsningsforslag som kan være aktuelle.
• Den stiller spørsmål om det bør tas ytterligere tiltak på EU-plan for å sikre rimelig betaling av forfattere, utøvende kunstnere i forbindelse med online-bruk av verk og framførelser som disse har opphavsrett til.
• Den behandler også visse spesielle tilfeller av bruk av audiovisuelle verk, slik som filmarvsinstitusjonenes samfunnsoppdrag og funksjonshemmedes adgang til kulturelt materiale.

Høringssvarene vil inngå i Kommisjonens vurdering av hvilke tiltak som er nødvendige for at forbrukerne, tilbydere av digitalt innhold og rettighetshavere kan utnytte det indre markeds fulle potensial. Svarene vil også bli tatt i betraktning i forbindelse med Kommisjonens kommende forslag vedrørende en forenkling av kollektive rettighetsforvaltning.

Vurdering
Kulturdepartementet vil følge opp eventuelle tiltak bl.a. i forbindelse med den pågående revisjonen av åndsverkloven.

Status
Kulturdepartementet informerte sine høringsinstanser om saken i e-post av 8. september 2011.