EU-rapporten 'Education and Training Monitor 2018'

EU-rapporten 'Education and Training Monitor 2018'

Education and Training Monitor 2018

Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 16.10.2018)

Uddannelse i Europa: Medlemsstaterne har opnået nye positive resultater

Af 2018-udgaven af Europa-Kommissionens rapport Education and Training Monitor, som blev offentliggjort i dag, fremgår det, at medlemsstaterne har opnået nye positive resultater hen imod de EU-mål, der er opstillet for 2020.


Europa-Kommissionen støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser på at sikre kvaliteten af deres uddannelsessystemer. Rapporten, som er EU's vigtigste årlige publikation om uddannelse, er en vigtig del af dette arbejde. Dette års rapport fokuserer primært på medborgeruddannelse og afspejler den rolle, som uddannelse spiller, når det gælder fremme af inddragelse, inklusion og forståelse af borgernes rettigheder. I rapporten konstateres det ved hjælp af forskellige eksempler, at medlemsstaterne arbejder på at sikre, at de unge lærer, hvordan vores demokratier og institutioner fungerer, og om de værdier, som EU bygger på. Den seneste udgave af rapporten viser også, at medlemsstaterne har opnået nye positive resultater hen imod de mål, som EU selv har sat for 2020 for at reformere og modernisere uddannelsessystemerne – og viser, at de har nået eller er meget tæt på at have nået nogle af målene.

Tibor Navracsics, EU-kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtalte: "Det glæder mig at se, at medlemsstaterne arbejder hårdt på at nå de mål, der er sat for uddannelse for 2020, og på at gøre unge i stand til at blive engagerede medlemmer af vores samfund – sidstnævnte er særligt opmuntrende, efterhånden som vi nærmer os næste års valg til Europa-Parlamentet. Jeg er stolt over, at vi har sat nyt skub i arbejdet for at nå dette mål: Tidligere i år vedtog medlemsstaterne en henstilling, som jeg havde fremsat forslag til, om fremme af vores fælles værdier, herunder uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen."

2018-udgaven af rapporten viser, at medlemsstaterne endnu engang har opnået nye positive resultater hen imod deres overordnede mål. Der er dog stadig forskelle mellem og i landene, hvilket viser, at der er brug for flere reformer. Dette gælder især for grundlæggende færdigheder, hvor der kræves en større indsats for at sikre, at unge lærer at læse, skrive og regne ordentligt – hvilket er en forudsætning for, at de kan blive aktive, ansvarlige borgere.

Antallet af elever, der forlader skolen uden et eksamensbevis, faldt til 10,6 % i 2017, hvilket er meget tæt på målet om mindre end 10 % i 2020. Dette betyder dog stadig, at flere end én ud af ti elever står over for ringe udsigter til videregående uddannelse eller en ordentlig overgang til arbejdsmarkedet, bl.a. på grund af færre muligheder for voksenuddannelse.

Antallet af unge, der afslutter en videregående uddannelse, steg til 39,9 %, og dermed er målet om en procentdel på 40 % i 2020 næsten nået. Og 95,5 % af børn fra fire år og opefter deltog i førskoleundervisning og børnepasning, hvilket er lidt højere end målet om en procentdel på mindst 95 %.

Rapporten ser også på, hvor meget medlemsstaterne bruger på uddannelse, som er en vigtig investering i økonomisk og social udvikling. I 2016 steg de offentlige midler til uddannelse med 0,5 % i reelle tal i sammenligning med året før. Mange medlemsstater investerer dog stadig mindre i uddannelse, end de gjorde før den økonomiske krise, og tretten medlemsstater brugte faktisk mindre på uddannelse.

Baggrund

Europa-Kommissionens rapport Education and Training Monitor 2018 er den syvende udgave af denne årlige rapport, der viser udviklingen i EU's uddannelsessystemer ved at samle et bredt udvalg af dokumentation. Den måler EU's fremskridt på seks uddannelsesmål for 2020. Analysen af uddannelsesudfordringerne og -udviklingen i rapporten er med til at danne grundlag for behandlingen af uddannelsesspørgsmål i den årlige europæiske semesterproces. Derudover er den med til at fastslå, hvad EU-støtten til uddannelse og færdigheder bør rettes mod i EU's næste langsigtede budget.

I rapporten analyseres de vigtigste udfordringer for de europæiske uddannelsessystemer, og der opstilles en række politikker, der kan gøre dem bedre til at imødekomme behovene i samfundet og på arbejdsmarkedet. Rapporten består af en sammenligning på tværs af landene, 28 detaljerede landerapporter og et særligt websted med yderligere data og oplysninger.

Uddannelse står højt på EU's politiske dagsorden. Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne på højtryk hen imod opbygning af et europæisk uddannelsesområde i 2025, som handler om at fremme læring, samarbejde og ekspertise. Det handler også om at skabe muligheder for alle, styrke værdier og hjælpe unge med at udvikle en europæisk identitet. De reformer, som der tilskyndes til i rapporten, spiller en afgørende rolle i denne forbindelse. Sammen med det europæiske uddannelsesområde er Erasmus+, de europæiske struktur- og investeringsfonde, herunder ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, det europæiske solidaritetskorps samt Horisont 2020 og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi med til at stimulere investeringer og støtte politiske prioriteringer i uddannelsessektoren.

Kommissionen har for at understøtte de større ambitioner på dette område foreslået at øge støtten til unge og læring væsentligt i EU's næste langsigtede budget.