Praktiske fremgangsmåter for fusjonskontroll

Praktiske fremgangsmåter for fusjonskontroll

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget i samsvar med artikkel 3(2), 13(3), 20 og 22 i kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) .../... om gjennomføring av rådsforordning (EU) 2004/139 om tilsyn av konsentrasjoner mellom foretak og oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Pursuant to Articles 3(2), 13(3), 20, and 22 of Commission Implementing Regulation (EU) .../... implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings and repealing Commission Regulation (EC) No 802/2004

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.4.2023. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra meddelelsen)

Articles 3(2), 13(3), 20, and 22 of Commission Implementing Regulation (EU) [2023/XXXX] of 20 April 2023 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (the ‘Implementing Regulation’)1 require notifications, reasoned submissions, comments on the Commission’s objections, commitments offered by the undertakings concerned and the Form RM to be submitted to the Commission in the format set out in the Official Journal of the European Union.

In this document, the Commission specifies, pursuant to Articles 3(2), 13(3), 20, and 22 of the Implementing Regulation, the format in which notifications, reasoned submissions, comments on the Commission’s objections, commitments offered by the undertakings concerned and the Form RM (the ‘documents’) should be submitted.