Veiledning om gjennomføring av EUs produktregler 2022

Veiledning om gjennomføring av EUs produktregler 2022

Meddelese fra Kommisjonen. Den blå veiledningen om gjennomføring av EUs produktregler 2022
Commission notice The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules 2022

Meddelelse publisert i EU-tidende 29.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

FORORD

Den blå vejledning — »The Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach« — blev offentliggjort i 2000. Den er siden blevet et af de vigtigste referencedokumenter, som forklarer, hvordan lovgivning baseret på den nye metode — som nu er omfattet af den nye lovgivningsramme — gennemføres. Denne vejledning har til formål at give en detaljeret forklaring af de forskellige elementer i den nye lovgivningsramme og af markedsovervågning.

Den blå vejledning blev revideret i 2014 med henblik på at dække den seneste udvikling og sikre bredest mulig enighed om, hvordan den nye lovgivningsramme for markedsføring af produkter gennemføres. Den blev yderligere revideret og tilpasset i 2016.

Denne nye udgave af vejledningen bygger på de tidligere udgaver, men afspejler også de seneste ændringer i lovgivningen og navnlig vedtagelsen af en ny forordning om markedsovervågning (1).

VIGTIG BEMÆRKNING

Denne vejledning har til formål at medvirke til at skabe en bedre forståelse af EU's produktregler og opnå en mere ensartet og sammenhængende anvendelse af disse regler på tværs af de forskellige sektorer og i hele det indre marked. Den er henvendt til medlemsstaterne og alle, der har brug for oplysninger om de bestemmelser, der har til formål at sikre den frie omsætning af produkter og et højt beskyttelsesniveau i hele Unionen (f.eks. handels- og forbrugersammenslutninger, standardiseringsorganer, fabrikanter, importører, distributører, overensstemmelsesvurderingsorganer og fagforeninger). Den bygger på en høring af alle interessenter.

Den er alene et vejledende dokument — kun teksten i selve EU-harmoniseringsretsakten har retsvirkning. I visse tilfælde kan der være forskelle mellem bestemmelserne i en EU-harmoniseringsretsakt og indholdet i denne vejledning, navnlig hvis divergerende bestemmelser i en EU-harmoniseringsretsakt ikke kan beskrives udførligt i denne vejledning. Bindende fortolkning af EU-retten er EU-Domstolens enekompetence. De synspunkter, der udtrykkes i denne vejledning, foregriber ikke holdninger, som Kommissionen måtte udtrykke for EU-Domstolen. Hverken Europa-Kommissionen eller en person, der handler på Kommissionens vegne, er ansvarlig for den brug, der kan gøres af nedenstående oplysninger.

Denne vejledning gælder for EU's medlemsstater og for Island, Liechtenstein og Norge, der har undertegnet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), samt i visse tilfælde Schweiz og Tyrkiet. Henvisninger til EU, Unionen eller det indre marked skal derfor forstås som henvisninger til EØS eller EØS-markedet.

Denne vejledning afspejler lovgivningen på tidspunktet for dens udarbejdelse og skal derfor tages med forbehold for ændringer.