Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport

Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføring av adferdskodeksen for europeiske statistikker og koordinering innenfor Det europeiske statistiske system
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the European Statistics Code of Practice and coordination within the European Statistical System

Svensk departementsnotat offentliggjort 22.3.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

INDLEDNING
Adfærdskodeksen for europæiske statistikker blev godkendt af Udvalget for det Statistiske Program i 2005 og ændret af Udvalget for det Europæiske Statistiske System i 2011 efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker.

I 2005 blev der iværksat en selvevaluering efter kodeksens principper. Denne blev i 2006-2008 efterfulgt af peer review-evalueringer i samtlige medlemsstater, EFTA-landene og Eurostat. Ved disse evalueringer blev de statistiske kontorers institutionelle rammer og formidlingsmetoder evalueret (princip 1-6 og 15) . I Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet fra 2008 blev det konkluderet, at "fuld overholdelse af kodeksen stadig [er] en udfordring for praktisk talt alle nationale statistiske kontorer og Eurostat" til trods for, at "[o]verholdelsesgraden […] samlet set er høj [og] suppleres af dynamiske fremskridt med hensyn til forbedringer". Rapporten lagde op til en ny runde af peer review-evalueringer "… inden for de næste 5 år, afhængigt af, hvilke råd Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan giver, navnlig med hensyn til omfanget og cost-benefitovervejelser". I særrapport nr. 12/2012 fra Revisionsretten om forbedringer af metoden til udarbejdelse af pålidelige og troværdige europæiske statistikker blev det ligeledes anbefalet at foretage en ny runde af peer review-evalueringer.

Ved udgangen af 2013 blev der derfor iværksat en ny runde af peer review-evalueringer i de 28 medlemsstater, de fire EFTA-lande og Eurostat, dvs. efter 5 år som foreslået i ovennævnte rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet. Målet var først og fremmest at forbedre det europæiske statistiske systems effektivitet og troværdighed, øge dets kapacitet til at udarbejde europæiske statistikker, forsikre interesserede parter om både kvaliteten af de europæiske statistikker og det europæiske statistiske systems troværdighed samt give leverandører af statistikker et indblik i de fremskridt, der er gjort til dato.

Denne runde af peer review-evalueringer adskilte sig i mange henseender fra den tidligere. For det første blev alle kodeksens 15 principper og de nationale statistiske kontorers koordinerende rolle inden for deres statistiske systemer underkastet en revisionslignende evaluering. For det andet fokuserede evalueringerne på områder, hvor der var behov for yderligere fremskridt. For det tredje blev der ud over de nationale statistiske kontorer også foretaget en evaluering af en række andre nationale myndigheder med ansvar for udarbejdelse af europæiske statistikker, dog ikke i samme omfang. For det fjerde blev evalueringerne foretaget af uafhængige peer review-bedømmere, og Eurostat blev evalueret af Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan. I rapporterne fremlægges peer review-bedømmernes synspunkter og konklusioner, og der fremsættes anbefalinger til handlingstiltag. De berørte lande og Eurostat reagerede på anbefalingerne ved at udarbejde tiltag til forbedringer, som skal gennemføres på behørig vis.